Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Stare Przedmieście. Po dyskusji na temat planu miejscowego

10 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny na Starym Przedmieściu. W spotkaniu wzięły udział cztery osoby.

A
A

Projekt planu Stare Przedmieście rejon ulic Toruńskiej i Kocurki obejmuje obszar, na którym znajduje się parking terenowy oraz zabudowa mieszkaniowa. Projekt został sporządzony w celu rozszerzenia możliwości inwestycyjnych terenu, obecnie w znacznej części przeznaczonego na cele kultury. Miało tutaj powstać Muzeum Sztuki Współczesnej (oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku), jednakże instytucja część swoich zbiorów udostępniła w budynku na terenie Młodego Miasta. Dzięki lokalizacji muzeum na terenach postoczniowych, obszar przeznaczony na cele kultury na Starym Przedmieściu będzie mógł zostać zagospodarowany w inny sposób. W ustaleniach projektu planu zawarto regulacje wynikające z położenia terenu w obrębie obszaru uznanego za pomnik historii i wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska. Teren przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (z budynkami powyżej czterech mieszkań), zabudowę usługową komercyjną i/lub publiczną. Wzdłuż ulic Rzeźnickiej, Kocurki, Żabi Kruk i Toruńskiej ustalono pierzeje eksponowane (wykończone materiałami szlachetnymi) oraz wprowadzono wymóg realizacji funkcji usługowej w parterach budynków (odpowiednio na 50 i 80% długości elewacji). 

Wysokość zabudowy
Podczas dyskusji publicznej padło pytanie o ustaloną w projekcie planu wysokość zabudowy, niższą niż w planie obowiązującym. Projektanci wyjaśnili, że parametr ten wynika z uzgodnień konserwatorskich. W planie obowiązującym wysokość zabudowy określono na 20 m. W projekcie planu wysokość została dostosowana do istniejącego na tym obszarze budynku o wartościach kulturowych, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Zależnie od usytuowania nowe budynki mogą mierzyć od 15 do 17 m.

Wyłożenie planów do 31 lipca
Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 lipca. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/stare-przedmiescie-rejon-ulic-torunskiej-i-kocurki oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 14 sierpnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 sierpnia 2018 r.
Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska