Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sierpniowe wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego

Od 1 do 31 sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren we Wrzeszczu Dolnym i związanego z realizacją sieci Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Dyskusja publiczna na temat planu odbędzie się 29 sierpnia.

A
A

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24). Do wglądu jest udostępniona również prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.
Na animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu: https://www.youtube.com/watch?v=hhMUgUZ6Koc

Dyskusja publiczna odbędzie się 29 sierpnia o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek posiada windę i podjazd dla wózków).

Teren, który obejmuje projekt planu Wrzeszcz Dolny rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Hynka, jest częściowo zagospodarowany. W pobliżu ul. Hynka znajdują się m.in.: główny punkt zasilania energią elektryczną, warsztaty samochodowe, wypożyczalnia sprzętu budowalnego, punkt skupu złomu oraz składowisko materiałów budowlanych. Do prac planistycznych przystąpiono w związku z budową sieci Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-ów). Realizacja tego zadania wynika z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego oraz z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Budowa PSZOK-ów stanowi cel publiczny w ujęciu ustawy o samorządzie gminnym. PSZOK-i to miejsca, w których mieszkańcy mogą nieodpłatnie pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Mogą do nich dostarczać surowce wtórne (np. papier, szkło, metale, plastik), a także bardziej kłopotliwe odpady, czyli np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, meble, przeterminowane leki. PSZOK powstanie na terenie z bezpośrednim dostępem do dróg publicznych, pomiędzy dzielnicami mieszkaniowymi, co będzie korzystne ze względu na wygodę mieszkańców – umożliwi im bezpieczne i wygodne oddawanie odpadów. W projekcie planu wprowadzono zapisy dotyczące estetyki obiektów, m.in. kolorystyki elewacji, stolarki i pokryć dachowych nowej zabudowy. Od strony ulicy Hynka ustalono szpaler drzew, który zasłoni tereny produkcyjno-usługowe. W opracowaniu został także wydzielony niewielki teren z przeznaczeniem na skwer lub zieleniec. W planie uwzględniono również możliwość realizacji nowej drogi lokalnej łączącej (tunelem) Zaspę z Dolnym Wrzeszczem.

Zgłaszanie uwag – do 14 września
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 września 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska