Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rozpoczęła się rekrutacja do III kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek

Maksymalnie 15 osób może znaleźć się w Radzie Imigrantów i Imigrantek trzeciej kadencji (na lata 2020-2022), która jest organem konsultacyjno-doradczym przy prezydencie Gdańska. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września, a do aplikowania zapraszamy osoby z doświadczeniem migracji, które mieszkają w Gdańsku i swobodnie posługują się językiem polskim.

A
A

- Szanowni Nowi Mieszkańcy i Mieszkanki Gdańska! Serdecznie zapraszam Was – przedstawicielki i przedstawicieli społeczności imigrantów mieszkających w Gdańsku, do przystąpienia do III kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek. Bardzo zależy mi na Waszym głosie doradczym i wsparciu w tworzeniu przyjaznego i otwartego dla wszystkich osób Gdańska, niezależnie od ich pochodzenia, wyznania czy światopoglądu – podkreśla prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – Dzięki Waszemu zaangażowaniu, nasze miasto może być jeszcze bardziej przyjazne i dopasowane do potrzeb nowych mieszkanek i mieszkańców.

Aplikacje (list motywacyjny oraz skan rekomendacji – szczegóły poniżej) należy przesłać do Joanny Krupadziorow do 30 września na adres mailowy: joanna.krupadziorow@gdansk.gda.pl

Na czym polega praca w Radzie Imigrantów i Imigrantek?
Rada Imigrantów i Imigrantek jest organem konsultacyjno-doradczym przy prezydencie Gdańska i została powołana w ramach wdrażania Modelu Integracji Imigrantów. W składzie Rady przewidujemy maksymalnie 15 osób. Do zadań Rady należy:
- doradzanie i występowanie do Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie inicjatyw zmierzających do realizacji zadań określonych w Modelu;
- wspieranie działań i inicjatyw, które służą integracji, zgodnie z normami i wartościami zawartymi w gdańskim Modelu Integracji Imigrantów oraz uczestnictwo we wdrażaniu Modelu,
- współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się tematyką integracji i migracji;
- wyrażanie wspólnych stanowisk i opinii w sprawach dotyczących sytuacji imigrantów lub mogących mieć na nią wpływ;
- rozpowszechnianie wiedzy na temat Modelu.
W praktyce oznacza to, że spotykamy się raz w miesiącu podczas posiedzeń Rady. Dodatkowe spotkania mogą być związane z konkretnymi, ustalonymi wspólnie przez Radę, działaniami lub w związku z odbywaniem dyżurów Rady.
Praca w Radzie nie jest odpłatna, ale społeczna. Kadencja Rady potrwa do 2022 roku.

Jak wygląda rekrutacja?

 1. Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2020 rok.
 2. Do aplikowania zapraszamy osoby z doświadczeniem migracji, które:

▪mieszkają w Gdańsku

▪znają język polski na poziomie umożliwiającym swobodną rozmowę, wypowiadanie się i rozumienie tekstu czytanego

▪nie wykonują działalności odpłatnej na rzecz cudzoziemców

▪orientują się w działaniachintegracyjnych, prowadzonych przez różne instytucje i organizacje pozarządowe na terenie Gdańska

▪zapoznały się z Modelem Integracji Imigrantów: https://gdansk.xgcmy.pl/s1/d/20170691578/Model-Integracji-Imigrantow.pdf

 1. Aplikacja powinna zawierać:

a. list motywacyjny w języku polskim, w którym muszą się znaleźć:

▪imię i nazwisko wraz z adresem e-mail do kontaktu

▪okres zamieszkania w Gdańsku

▪uzasadnienie chęci uczestnictwa w Radzie Imigrantów i Imigrantek

▪opisdoświadczenia związanego z migracją

▪opis dotychczasowej działalności zawodowej i zaangażowania w działania społeczne
i na rzecz integracji

▪ wskazanie obszaru zainteresowań, którydotyczy zakresu opisanego w Modelu Integracji Imigrantów oraz uzasadnienie swojego wyboru

UWAGA! W liście motywacyjnym należy zamieścić poniższą informację:

„W zakresie przedstawionych rekomendacji udzielam zgody gminie miasta Gdańska – Prezydentowi Miasta Gdańska, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych że rekomendacjach. W razie przyjęcia do III kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek, wyrażam zgodę na publikację moich danych (imienia i nazwiska) w dokumentach tworzonych na potrzeby powołania i działalności Rady Imigrantów i Imigrantek oraz wdrażania Modelu Integracji Imigrantów, a także na upublicznianie mojego wizerunku w związku z udziałem w spotkaniach i wydarzeniach związanych z moim uczestnictwem w III kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek.”

b. rekomendacje od organizacji bądź instytucji,potwierdzające aktywne zaangażowanie w działania społeczne i na rzecz integracji.

 1. Aplikacje (list motywacyjny oraz skan rekomendacji) należy przesłać do Joanny Krupadziorow (nie później niż do 30 września): joanna.krupadziorow@gdansk.gda.pl
 2. Osoby biorące udział w rekrutacji, które dostarczą pełną dokumentację i spełnią wszystkie wymogi formalne, zostaną zarekomendowane prezydent Aleksandrze Dulkiewicz, która podejmie decyzję o składzie III kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek.
 3. Informacja o przebiegu rekrutacji zostanie przesłana jej uczestnikom droga mailową, pod adresy wskazane w listach motywacyjnych, nie później niż 18.10.2020 r.

 

Prezydent Gdańska, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, że:

 • z administratorem można kontaktować się pod adresem: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel. +48 58 52 44 500, fax +48 58 302 39 41, e-mail: umg@gdansk.gda.pl, elek. skrzynka podawcza ePUAP: /UMGDA/SkrytkaESP;
 • administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się tel. +48 58 52 44 500 oraz poprzez
  e-mail iod@gdansk.gda.pl we wszystkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • dane będą przetwarzane w celach rekrutacji, organizacji powołania i działania III kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek oraz wdrażania gdańskiego Modelu integracji Imigrantów;
 • podstawę prawną przetwarzania stanowi:
 • dla danych zawartych w liście motywacyjnym – zadanie realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora, wynikające z uchwały nr XXVI/673/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca
  2016 r.,
 • dla informacji zawartych w rekomendacjach – dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgodna;
 • dostęp do danych:
 • niezbędny w zakresie obsługi technicznej administratora, ma Gdańskie Centrum Informatyczne i Gdańskie Centrum Multimedialne,
 • w zakresie imienia i nazwiska będzie miał każdy zainteresowany, gdyż informacja ta zostanie opublikowana w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska dot. powołania III kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek opublikowanym na portalu BIP oraz gdansk.pl;
 • okres przechowania informacji wynosi:
 • dla danych zawartych w liście motywacyjnym – na czas niezbędny do wdrażania gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
 • dla danych zawartych w rekomendacjach - do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, nie dłużej niż przez okres wskazany powyżej;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych zawartych w rekomendacjach,
  co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 • podanie danych zawartych:
 • w liście motywacyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do Rady Imigrantów
  i Imigrantek,
 • w rekomendacjach jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na wynik rekrutacji do Rady Imigrantów
  i Imigrantek;
 • nie następuje zautomatyzowane podejmowania decyzji, w tym profilowanie osób.
Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy