Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

PSZOK w Brzeźnie. Po dyskusji na temat planu miejscowego

24 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w Brzeźnie i związanego z realizacją sieci PSZOK-ów. W spotkaniu wzięło udział siedem osób.

A
A

Teren, którego dotyczy projekt planu Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej, jest niezagospodarowany i niezabudowany. W jego granicach znajdują się dwie podpory napowietrznej linii elektroenergetycznej, które znacznie ograniczają możliwości zagospodarowania.  Do prac planistycznych przystąpiono w związku z budową przez Gminę Miasta Gdańska sieci Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-ów). Realizacja tego zadania wynika z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego oraz z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Budowa PSZOK-ów stanowi cel publiczny w ujęciu ustawy o samorządzie gminnym. Brzeźnieński PSZOK powstanie w miejscu, które posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych, będzie więc łatwo dostępne dla mieszkańców. W związku z usytuowaniem na tym terenie podpór linii elektroenergetycznych, jest on predestynowany do pełnienia podobnych funkcji. W planie ustalono różnego rodzaju formy ochrony zieleni oraz naturalnego ukształtowania terenu.

Odpady zbierane selektywnie
Uczestników dyskusji interesowały powody, dla których rejon ulicy Uczniowskiej został wybrany na miejsce organizacji jednego z PSZOK-ów. Pytano także, czy był rozważany inny sposób zagospodarowania tego obszaru. Projektanci wyjaśnili, że z uwagi na ograniczenia związane z przebiegającymi w tym miejscu liniami wysokiego napięcia, przeznaczenie terenu na PSZOK okazało się możliwym do realizacji wobec szeregu ograniczeń wynikających z przepisów. Ponadto obszar objęty planem spełnia kryteria wymagane dla tego rodzaju inwestycji – teren jest gminny, korzystnie ukształtowany, znajduje się w odpowiedniej odległości od zabudowań mieszkaniowych i posiada dostęp do dróg publicznych. Zebranych interesował również charakter i estetyka planowanej zabudowy. Obiekty, które powstaną na tym terenie będą mieć charakter miejski, będą dostosowane do otoczenia i niewysokie (5-7 m). Większość pozostałych pytań, które padły podczas dyskusji, dotyczyła sposobu funkcjonowania punktu zbierania odpadów. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku wyjaśnili, że w PSZOK-ach będą nieodpłatnie zbierane surowce wtórne (np. papier, szkło, metale, plastik), a także m.in. zużyty sprzęt elektryczny, baterie i akumulatory, meble, przeterminowane leki. Nie będą to więc przedmioty, które mogłyby powodować dolegliwości odorowe. Odpady będą umieszczane w pojemnikach. Punkt będzie służyć jedynie do ich zbierania, nie do składowania. W PSZOK-u nie będzie odbywało się przetwarzanie ani kompostowanie zebranych odpadów. Pojemniki będą regularnie opróżniane, a ich zawartość – przewożona do Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach. Codzienne użytkowanie punktu nie będzie wiązać się z nadmiernym wzrostem hałasu – jego poziom nie będzie wyższy niż w przypadku funkcjonowania innych usług. Obsługa PSZOK-ów będzie należeć do Gminy Miasta Gdańska. Teren zostanie ogrodzony, zamknięty, chroniony.

Wyłożenie planu – do 31 lipca
Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 lipca. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/brzezno-rejon-ulicy-uczniowskiej oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 14 sierpnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 sierpnia 2018 r.
Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska