Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podsumowanie spotkań i działań w dzielnicy Kokoszki - raport

„Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” to cykliczne, obywatelskie spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Dzięki rozbudowanej formule po raz kolejny udało się nam lepiej poznać najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Tym razem Paweł Adamowicz spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Kokoszki – to już 58. obywatelskie spotkanie prezydenta Gdańska.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2016 r.Data publikacji: 19 kwietnia 2016 r.

WARSZTATY

Każdorazowo przed głównym spotkaniem organizowane są warsztaty dla mieszkańców danej dzielnicy. W dzielnicy Kokoszki odbyły się one w dniu 27 stycznia 2016 r. w Pozytywnej Szkole Podstawowej przy ul. Azaliowej 18. Udział w spotkaniu wzięli liderzy społeczności lokalnej, przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, przedstawiciele Rady Dzielnicy Kokoszki oraz urzędnicy i pracownicy jednostek organizacyjnych miasta. Tematy, które zostały poruszone podczas warsztatów przedstawiają się następująco:

 • Centra kultury w dzielnicy – pomimo powstania nowoczesnej szkoły podstawowej, która posiada w pełni wyposażone zaplecze dydaktyczne wraz z częścią sportową (sala gimnastyczna i basen), która zgodnie z założeniem miała być również miejscem realizacji pomysłów mieszkańców z zakresu kultury, niestety nie zaspakaja potrzeb mieszkańców. Zgłaszają oni potrzebę stworzenie kolejnych centrów kultury w dzielnicy.

Według przedstawicieli Miasta to przyszłościowy pomysł, który może zostać zrealizowany na przykład poprzez utworzenie sieci centrów domów sąsiedzkich we wszystkich dzielnicach Gdańska. Organizacje pozarządowe mają możliwość wzięcia udziału w konkursach grantowych organizowanych przez Wydział Rozwoju Społecznego UMG, które są wsparciem finansowym społeczności lokalnych w dzielnicach.

 • Komunikacja miejska - kwestia sprawnej komunikacji miejskiej łączącej dzielnicę z pozostałymi częściami Gdańska oraz przystankami PKM. Oferta jest ciągle modyfikowana przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Niestety przystanki w Kokoszkach nie są dostosowane do pojazdów niskopodłogowych, co utrudnia dojazd osób niepełnosprawnych (przystanek przy ul. Budowlanych / ul. Bysewska) do Fundacji MAJA.

Przystanek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Zarząd Transportu Miejskiego skierował wniosek o przebudowę peronów przystankowych do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Trwa jego procedowanie.

 • Jakość dróg, chodników i oświetlenie - w wielu częściach dzielnicy Kokoszki brakuje utwardzonych dróg wraz z oświetleniem i chodnikami.

Budowa nowych dróg odbywa się sukcesywnie, w miarę dostępności środków finansowych. Do tej pory zmodernizowano wiele ulic w tym: Inżynierską, Rozwojową, Azaliową, Otomińską, Goplańską czy Bysewską. W roku 2016 planowana jest poprawa stanu nawierzchni  m.in. ul. Grzybowej oraz części ulic: Wiosennej i Marcowej. Pomocne w ustalaniu potrzeb i oczekiwań dzielnicy oraz kolejności wykonywanych inwestycji drogowych są comiesięczne spotkania przedstawicieli Rad Dzielnic z  Zarządem Dróg i Zieleni.

 • Brak bezpiecznego przejścia w kierunku zbiornika retencyjnego Kiełpinek – istotnym problemem mieszkańców dzielnicy jest przejście przez tory Pomorskiej Kolei Metropolitalnej od strony Karczemek w kierunku zbiornika retencyjnego Kiełpinek. Brakuje tutaj swobodnego, bezpiecznego przejścia. Mieszkańcy skracając sobie drogę przechodzą przez torowisko narażając swoje zdrowie i życie.

W wyniku spotkania Dyrekcji Wydziału Programów Rozwojowych UMG z Prezesem PKM S.A. w przedmiotowej sprawie ustalono, że nie ma możliwości utworzenia bezpiecznego przejścia przy zbiorniku retencyjnym Kiełpinek, w poziomie torów PKM. Prezes PKM poinformował, że ze względów zapewnienia bezpieczeństwa zamierzają skutecznie ogrodzić ten teren tak, aby uniemożliwić przekraczanie torów.

 

WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY

Spacer po dzielnicy jest kolejnym z elementów przygotowań do spotkań Prezydenta z mieszkańcami w ramach cyklu i ma on na celu identyfikację potrzeb mieszkańców dzielnicy. Wizyta Prezydenta w dzielnicy Kokoszki odbyła się 28 stycznia 2016 r. a towarzyszyli mu m.in.: współpracownicy, Radni Miasta Gdańska oraz Radni Dzielnicy Kokoszki.

Efektem tego spotkania są zobowiązania dla jednostek miejskich do wykonania następujących czynności (realizację ich monitoruje Referat Komunikacji Społecznej).

 1. 1.      Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

1.1.     Nieoświetlone przejście dla pieszych przy ul. Kartuskiej, obok skrzyżowania z ul. Inżynierska – zostanie przygotowana analiza rodzaju i sposobu wykonania oświetlenia. Wydział Programów Rozwojowych UMG podejmie się realizacji przedsięwzięcia.

1.1.1.  W związku z planowaną przebudową ul. Kartuskiej wraz z budową oświetlenia w tym rejonie,  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku proponuje zamiast wykonania tymczasowego oświetlenia przejścia przez ul. Kartuską na wysokości ul. Inżynierskej zamontować znaki podświetlane D6 (przejście dla pieszych) i C9 (nakaz jazdy z prawej strony znaku), zasilane z baterii słonecznych. Wykorzystanie tego typu rozwiązania pozwoli po wykonaniu inwestycji przebudowy ul. Kartuskiej przez InvestGda wykorzystanie ww. znaków w innej lokalizacji w Gdańsku (szacunkowy koszt wykonania – 47 000 zł).

1.2.     Oświetlenie ul. Lubczykowej.

1.2.1.  Oświetlenie ul. Lubczykowej zostanie ujęte w programie budowy oświetlenia w Mieście Gdańsku na kolejne lata.

1.3.     Przejście dla pieszych na zakręcie ul. Kalinowej – zwiększenie bezpieczeństwa poprzez oznakowanie poziome drogi. Zweryfikowanie możliwości splantowania terenu sąsiadującego ze skrzyżowaniem – po stronie szkoły – co spowoduje u kierowców nadjeżdżających od strony ul. Azaliowej poprawę widoczności przejścia.

1.3.1.  Staraniem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku na wiosnę 2016 r. zostanie odtworzone istniejące oznakowanie poziome ul. Kalinowej w rejonie ww. przejścia dla pieszych. W wyniku dokonanego rozpoznania przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku możliwości splantowania terenu sąsiadującego ze skrzyżowaniem z ul. Rokitnikową po stronie szkoły ustalono, że w terminie do końca II kw. br. nastąpi przeprofilowanie ww. skarpy tylko w granicach regulacyjnych pasa drogowego ul. Kalinowej z uwagi na fakt, że dawna działka o nr 883/2 obr. 0032 aktualnie jest w trakcie podziału.

1.4.     Ulica Kalinowa – uzupełnienie nawierzchni ulicy. Ustawienie znaków ostrzegawczych informujących o drodze prowadzącej do szkoły. Przeanalizowanie we współpracy z Radą Dzielnicy Kokoszki kwestii dot. utworzenia przejść dla pieszych.

1.4.1.  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w dniu 4 lutego 2016 r. dokonał miejscowej naprawy nawierzchni ww. jezdni. W celu zwrócenia uwagi kierowców na lokalizację szkoły, na ul. Kalinowej przy skrzyżowaniu z ul. Azaliową zostanie wykonane oznakowanie poziome w postaci napisu „UWAGA SZKOŁA”. W przedmiotowym rejonie nie przewiduje się wyznaczenia dodatkowych przejść dla pieszych, z uwagi na to, że: zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - przejścia dla pieszych w miastach powinny być wyznaczane tylko przez jezdnie układu podstawowego uznane za trasy z pierwszeństwem. Ulice w przedmiotowym rejonie są drogami o znaczeniu lokalnym i stanowią sieć dróg służących miejscowym potrzebom, ich rejon został objęty strefą skrzyżowań równorzędnych i ograniczonej prędkości do 30km/h. W ciągu ul. Kalinowej i ul. Azaliowej zastosowano wiele elementów uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających i wyniesionych skrzyżowań, a przy Pozytywnej Szkole Podstawowej funkcjonuje wyniesione przejście z azylem dla pieszych. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m i nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. W analizowanym obszarze występuje liczna zabudowa mieszkaniowa, w efekcie piesi przechodzą przez jezdnię w dowolnym miejscu. Utworzenie przejść wiązałoby się z ograniczeniem pieszych do przekraczania ulicy tylko w miejscach wyznaczonych. Doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dowodzą, że wśród krajów Unii Europejskiej Polska przoduje w liczbie wypadków z udziałem pieszych przy jednocześnie proporcjonalnie najwyższej liczbie wyznaczonych przejść. Zdaniem wielu ekspertów wynika to m.in. z nierozważnego lokowania przejść dla pieszych poza układem drogowym wymagającym wyznaczania tego typu miejsc. Skutkuje to spowszednieniem tego elementu organizacji ruchu, a w konsekwencji brakiem właściwej reakcji kierowców (brak ograniczenia prędkości, brak szczególnej uwagi na otoczenie jezdni) w tego typu lokalizacjach.

 1. 2.       Straż Miejska:

2.1.     Ustalenie właściciela działki graniczącej ze szkołą i myjnią samochodową (od strony ul. Kalinowej) oraz spowodowanie uprzątnięcia terenu z zalegających odpadów.

2.1.1.  Zanieczyszczona  działka nr 377/2 obr. 36 przy ul. Lubczykowej (zaplecze szkoły, vis a vis sklepu „Netto")  została uporządkowana. Powtórna kontrola przeprowadzona została w dniu 1 lutego 2016 r.

 1. 3.       Wydział Programów Rozwojowych:

3.1.    Ulica Smęgorzyńska – w porozumieniu z Radą Dzielnicy Kokoszki, Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska i Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku należy podjąć dialog z mieszkańcami ulicy dotyczący możliwości jej oświetlenia. Wypracować koncepcję instalacji oświetlenia.

3.1.1.  Ustalono, że ul. Smęgorzyńska (od ul. Kartuskiej do ul. Gostyńskiej) na całej swojej długości, będzie objęta koncepcją poprawy warunków oświetlenia ulicy. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku uzgodnił z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska projekt oświetlenia drogowego (na linii napowietrznej) na ul. Smęgorzyńskiej na około 570 m od ul. Kartuskiej. Dalej w stronę ul. Gostyńskiej jest istniejące oświetlenie Energa Oświetlenie na linii napowietrznej.

3.2.     Utwardzenie drogi ul. Szafranowej (od ronda z ul. Św. Brata Alberta do ul. Fundamentowej i ul. Osiedlowej) – trwają prace nad realizacją zadania – jest przygotowywana wycena i sposób utwardzenia drogi.

3.2.1.  Szacunkowy koszt docelowego wykonania ul. Szafranowej od zakresu wykonanego przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska w 2015 r. do zabudowy mieszkaniowej na odcinku 330 mb (na podstawie informacji z DRMG z dn. 23.02.2016 r.) 988 920 zł. Nawierzchnia jezdni asfaltowej szerokości 6 m (na pełnej konstrukcji) z chodnikami.

3.2.2.  Tymczasowe utwardzenie nawierzchni jezdni ul. Szafranowej na odcinku od zakresu zrealizowanego przez DRMG w 2015 r. do zabudowy mieszkaniowej na odcinku ok. 270 mb. - orientacyjne koszty to 314 000 zł oraz tymczasowe utwardzenie dodatkowego połączenia drogowego z ulicami Fundamentową – Osiedlową  (na podstawie informacji z ZDiZ z dn. 18.02.2016 r.) – orientacyjny koszt to 170 000 zł. Razem: 484 000 PLN. Utwardzenie nawierzchni jezdni płytami typu yomb.

3.3.     Ulica Gostyńska (odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Wrześniowej) – utwardzenie wraz z oświetleniem i chodnikiem.

3.3.1.  W 2016 r. odbędzie się etap I realizacji ul. Gostyńskiej - utwardzenie wraz z oświetleniem (odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Wrześniowej). W 2017r. jako drugi etap II planowana jest przebudowa ul. Gostyńskiej od Wrześniowej do Goplańskiej. DRMG posiada opracowaną dokumentację projektową. Projekt zakłada poprawę stanu technicznego ulicy wraz z budową oświetlenia.

 

3.4.     Parking przy ul. Azaliowej (naprzeciwko szkoły) – przy realizacji projektu Budżet Obywatelski 2016 dokonać utwardzenia terenu parkingu.

3.4.1.  Istniejący plac parkingowy przy ul. Azaliowej vis a vis Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Kokoszkach posiada nawierzchnię żwirowo-piaskową bez stabilizacji. Nawierzchnia uległa głębokiej dekapitalizacji tj. pod wpływem użytkowania utworzone widoczne zagłębienia w nawierzchni, podczas opadów tworzące się kałuże i rozlewiska wody. Budowa parkingu wymaga budowy kanalizacji deszczowej oraz utwardzenia nawierzchni, jest możliwa w pełnym procesie inwestycyjnym: inwestycja wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę; budowa kanalizacji deszczowej ok. 100 000 zł; utwardzenie nawierzchni kostką betonową typu Polbruk – koszt ok. 360 000 zł. Razem koszt inwestycji wynosi ok. 460 000 zł. W związku z realizacją z Budżetu Obywatelskiego  terenu rekreacyjnego parku przy ul. Azaliowej, Wydział Programów Rozwojowych przeanalizuje możliwy zakres prac na obszarze przedmiotowego parkingu celem poprawy jego stanu.

3.5.     Pomorska Kolej Metropolitalna – konieczność podjęcia rozmów z Prezesem PKM dot. umożliwienia bezpiecznego przejścia przez tory od strony Karczemek w kierunku zbiornika retencyjnego Kiełpinek.

3.5.1.  W wyniku spotkania z Prezesem PKM S.A. w przedmiotowej sprawie, ustalono że nie ma możliwości utworzenia bezpiecznego przejścia, przy zbiorniku retencyjnym Kiełpinek, w poziomie torów PKM. Prezes PKM poinformował, że ze względów zapewnienia bezpieczeństwa zamierzają skutecznie ogrodzić ten teren tak, aby uniemożliwić przekraczanie torów.

3.6.   Ulica Biologiczna – sprawdzić stan drogi i oświetlenia.

3.6.1.  Ulica Biologiczna o długości 792 m, od strony ulicy Budowlanych na docinku 300 m posiada nawierzchnię z destruktu asfaltowego na istniejącej nawierzchni kamiennej (do zabudowy mieszkaniowej) na długości 300 m. Pozostała część ulicy o długości 492 m  jest gruntowa. Poprawa stanu technicznego w sposób tymczasowy jest możliwa dla odcinka o długości 300 m (Budowlanych – zabudowa mieszkaniowa) poprzez wykonanie tymczasowej nawierzchni z betonu asfaltowego, bądź ułożeniu płyt typu yomb  z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji drogi na tym odcinku. Koszt utwardzenia  300 metrowego odcinka od strony ul. Budowlanych w technologii: dywanika asfaltowego na istniejącej podbudowie kamiennej (koszt ok. 220 000 zł) lub w technologii płyty yomb (koszt ok. 330.000 zł) oraz budowa jednostronnego chodnika o szerokość 1,50 m (koszt 81 000 zł). Razem – nawierzchnia z betonu asfaltowego to koszt ok. 301 000 zł. lub nawierzchnia z yomb – 411.000 zł. Pozostały odcinek na długości 492 m – tymczasowe utwardzenie płytami yomb (szacowany koszt realizacyjny ok. 541 000 zł). Budowa jednostronnego chodnika o szerokości 1,50 m (koszt ok. 133000 zł). Co razem daje szacunkowo koszt ok. 674 000 zł.

3.6.2.  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, w  rejonie ulicy Biologicznej nie planuje robót remontowych  w większym zakresie. Wykonywane będą tylko doraźne naprawy miejscowe. Planuje wykonać miejscowe naprawy nawierzchni jezdni w terminie do 15.03.2016r. Według informacji uzyskanych od Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w roku 2016 zostanie wykonana dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Budowlanych, obejmująca swym zakresem między innymi skrzyżowanie ulic Budowlanych i Biologicznej. Ul. Biologiczna została ujęta w niezhierarchizowanym wykazie ulic planowanych do oświetlenia w przyszłych latach, po 2017 r.

 1. 4.       Wydział Środowiska:

4.1.    We współpracy z miejskim ogrodnikiem, Radą Dzielnicy i mieszkańcami dzielnicy Kokoszki zainicjować program nasadzeń drzew na pustych, niezagospodarowanych działkach przy ul. Szafranowej.

4.1.1.  Powstała koncepcja nasadzeń na w/w terenie, jednakże do czasu powstanie pełnej infrastruktury drogowej program nasadzeń nie będzie realizowany. Miejski Ogrodnik zaplanowała spotkanie w powyższym temacie z Radą Dzielnicy Kokoszki na przełomie kwietnia i maja br.

 

SPOTKANIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA PAWŁA ADAMOWICZA
Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY KOKOSZKI

 

Spotkanie odbyło się 3 lutego 2016 r. w Pozytywnej Szkole Podstawowej. Rozpoczęło się ono od powitania zebranych przez Prezydenta, który następnie omówił najważniejsze kwestie dotyczące dzielnicy Kokoszki w oparciu o przygotowaną na to spotkanie prezentację multimedialną. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jakie inwestycje zostały w ostatnim czasie zrealizowane, jakie są realizowane, a także jak planowany jest dalszy rozwój działań inwestycyjnych na tym terenie. Następnie Prezydent wręczył wyróżnienia za zaangażowanie i prace na rzecz środowiska lokalnego. Wyróżnienia otrzymały: Pani Danuta Bociewicz ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki oraz Pani Ewelina Tobolska z Fundacji MAJA.

 

W drugiej części spotkania zastępcy prezydenta odpowiadali na pytania mieszkańców.

Zakres tematów, które zgłaszali mieszkańcy u poszczególnych Zastępców Prezydenta:

 

 1. Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej - Wiesław Bielawski:

1.1.    Problem dziurawych przejść dla pieszych na ulicach Nowatorów i Cementowej.

1.1.1.  We wskazanej lokalizacji nie występują ubytki w nawierzchni jezdni, a jedynie deformacje spowodowane skoleinowaniem się nawierzchni bitumicznej jezdni. Staraniem ZDiZ w Gdańsku w terminie do końca maja br. koleiny w nawierzchni jezdni zostaną usunięte poprzez ich sfrezowanie.

1.2.     Problem uciążliwości zapachowej z fabryki Weyerhaeuser Poland Sp. z o.o.

1.2.1.  Przeprowadzone kontrole nie potwierdziły przekroczeń. Brak jest podstaw do stwierdzenia, że normy są nieprawidłowe. Mieszkańcy mogą wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z prośbą o dodatkową kontrolę. Ponadto właściciel firmy Weyerhaeuser Poland Sp. z o.o. informuje, że prowadzona na tym terenie działalność nie generuje uciążliwych zapachów. Firma zwróciła się do mieszkańców z prośbą o poinformowanie jej o występujących uciążliwościach zapachowych. W rezultacie 50% tych zgłoszeń dotyczyło okresu kiedy zakład nie pracował, a instalacja była wyłączona. Zgodnie z informacją z Wydziału Środowiska UMG problem leży po stronie indywidualnych systemów grzewczych.

1.3.     Jaki jest stan przygotowania miasta do ustawy antysmogowej?

1.3.1.  W Gdańsku smog nie występuje. Fakt ten spowodowany jest specyfiką jego położenia - nad morzem z przewietrzeniem dobowym (bryza). Metropolia Gdańska jest jedną z czystszych aglomeracji w Europie. Potwierdzają to raporty WHO. Jednakże około kilkunastu dni w roku taka inwersja występuje. Przygotowany jest plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańska. Radni uchwalili, że priorytetem jest likwidacja indywidualnego ogrzewania, poprzez przyłącza do GPEC-u i dopłaty finansowe, również dofinansowanie do gazu lub do innych systemów grzewczych.

1.4.     Czy istnieje możliwość pozostawienia istniejącej infrastruktury (boisko, plac zabaw) na działkach nr 888 i 886?

1.4.1.  Teren jest własnością gminy. Na terenie tym nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, jak równie nie ma planu jego zbycia.

 

 1. 1.        
 2. 2.       Z-ca Prezydenta ds. polityki gospodarczej – Andrzej Bojanowski:

 

 1.  

2.1.     Utwardzenie nawierzchni ulicy Barkoczyńskiej i usunięcie w jej ciągu słupa energetycznego.

 

2.1.1.  Z uwagi na znaczny zakres rzeczowy robót (do utwardzenia pozostaje odcinek dł. 400 mb) zadanie zostało podzielone na dwa etapy. I etap (odcinek ok. 200 mb od skrzyżowania z ul. Smęgorzyńską) zostanie utwardzony w br. po usunięciu, staraniem i na koszt ENERGI, słupa energetycznego (wg oświadczenia ENERGA S.A. usunięcie słupa nastąpi do końca pierwszego półrocza 2016 r.). Utwardzenie nawierzchni jezdni II etapu zostanie uwzględnione w planach remontowych Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w 2017 roku.

 

2.2.   Oświetlenie ulicy Barkoczyńskiej.

 

2.2.1.  Oświetlenie przedmiotowej ulicy jest ujęte w wykazie potrzeb budowy oświetlenia
na kolejne lata. Szacunkowy koszt budowy wynosi 87 000 zł.

 

2.3.     Utwardzenie ulicy Szafranowej.

 

2.3.1.  Utwardzenie nawierzchni gruntowej jezdni zostało uwzględnione w programie „Budowy ulic – tymczasowego utwardzenia” na poz. 38. (na ogólną liczbę 128 ulic). Ulice ujęte w programie będą sukcesywnie modernizowane w tempie zależnym od dostępnych limitów inwestycyjnych. Do tego czasu, staraniem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, będą wykonywane miejscowe naprawy nawierzchni jezdni polegające na profilowaniu i zagęszczaniu istniejącej nawierzchni gruntowej jezdni łagodząc problemy komunikacyjne wynikające z jej stanu technicznego.

 

2.4.     Odwodnienie ulicy Gostyńskiej – problem zalewania posesji nr 8.

 

2.4.1.  Problem zalewania posesji zostanie zlikwidowany po zrealizowaniu planowanej
w 2016 r., staraniem Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, modernizacji ulicy
(na odcinku od ul. Otomińskiej do ul. Wrześniowej). Do czasu modernizacji ulicy,
w uzgodnieniu z ZDiZ w Gdańsku, właściciel posesji (jako działanie doraźne) dokonał przebudowy wjazdu na teren zalewanej posesji ograniczając napływ wód opadowych.

 

2.5.    Utwardzenie drogi w ciągu ulicy Gostyńskiej.

 

2.5.1. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic, dokonuje sukcesywnie utwardzenia nawierzchni gruntowej jezdni przy zastosowaniu płyt drogowych pozyskanych przy modernizacji ulic w mieście, jak też przy zastosowaniu kruszywa betonowego. Aktualnie do utwardzenia pozostał odcinek jezdni o długości ok. 400 mb. Realizacja tego zadania zostanie zaplanowana na 2017 rok. Do utwardzenia na odcinku ul. Gostyńska w kierunku Smęgorzyna pozostaje odcinek 1210 m - utwardzenie w technologii płyt.

 

2.6.     Likwidacja szamb przy ulicy Bysewskiej (ulica obejmuje ok. 30 gospodarstw domowych, co powoduje trudności w zdobyciu dotacji na kompleksową likwidację szamb – poniżej limitu dotacji).

 

2.6.1.  Dla terenów na południe od ul. Bysewskiej nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W ul. Bysewskiej kanalizacja sanitarna jest wyłącznie w północnej części tej ulicy, od wysokości zabudowań przy Bysewskiej 23 w kierunku ul. Budowlanych. Pozostała część ulicy Bysewskiej nie została dotychczas uzbrojona  w miejską sieć kanalizacji sanitarnej z uwagi na rozproszoną zabudowę mieszkaniową. W celu skanalizowania ul. Bysewskiej konieczne jest wybudowanie 1700 m kanału sanitarnego. W tym rejonie w przyszłości będzie konieczność skanalizowania również sąsiednich ulic: Czaplewskiej, Grzybowej, Leźnieńskiej, Klukowskiej, co wymagać będzie wybudowania kolejnych 2600 m kanału sanitarnego. Tak znaczny zakres inwestycji przy aktualnej niskiej gęstości zabudowy, stawia pod znakiem zapytania zasadność natychmiastowego rozpoczynania inwestycji. Obecnie realizowane są zadania charakteryzujące się większą gęstością zabudowy w stosunku do długości kanału sanitarnego umożliwiającego podłączenie tych zabudowań.

 

2.7.    Brak doprowadzenia bieżącej wody do niektórych nieruchomości przy ulicy Bysewskiej (część mieszkańców korzysta ze studni).

2.7.1.  Wzdłuż ul. Bysewskiej, od skrzyżowania z Kartuską do połączenia z ul. Budowlanych, jest ułożona sieć wodociągowa DN 200 umożliwiająca zapewnienie zasilania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowa przyłączy jest po stronie właściciela nieruchomości. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna w lutym br. przesłała informację do Wydziału Środowiska UMG na temat  ul. Grzybowej, sąsiedniej do ul. Bysewskiej. Zgodnie z tą informacją, w pierwszej kolejności  zostanie opracowana koncepcja GIWK w celu sprawdzenia możliwości rozbudowy sieci wodociągowej w kierunku ul. Grzybowej i ulic sąsiednich. Po jej opracowaniu GIWK zwróci się do UM w Gdańsku z prośbą o poparcie wniosku o przygotowanie MPZP dla tego rejonu miasta, a w konsekwencji również w celu dokonania stosowych wydzieleń terenu, aby umożliwić lokalizację sieci w pasach drogowych ulic. 

 

 1. Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej – Piotr Grzelak:

 

3.1.     Użyczenie terenu działki graniczącej z działką na której znajduje się Stowarzyszenie MAJA.

3.1.1.  Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych aktualnie proceduje rozszerzenie Pełnomocnictwa  dla Dyrektora GZNK upoważniającego do  zawarcia przedmiotowej umowy użyczenia gruntu.

3.2.     Potrzeba połączenia Kokoszek z przystankami PKM. Komunikacja miejska nie jest skorelowana z kursami PKM.

3.2.1.  Obecnie rozkład PKM ulega częstym zmianom – jeżeli zostanie ustabilizowany, to komunikacja miejska zostanie dostosowana do częstotliwości kursowania PKM.

3.3.     Problem betonowych kręgów ustawionych na ul. Bysewskiej, mogących powodować kolizje. Brak chodnika dla pieszych. Propozycja, aby po ul. Bysewskiej jeździł mały bus dowożący pieszych do pracy.

3.3.1.  Poszerzenie ulicy jest możliwe w granicach działek gminy – niestety w przypadku ul. Bysewskiej nie ma takiej możliwości. Obsługa trasy po ul. Bysewskiej została włączona do ogólnego programu uruchomienia nowej linii minibusowej, obsługującej Kokoszki i dowożącej m.in. do PKM Kiełpinek. Wniosek jest w trakcie analizy finansowej, stąd nie ma jeszcze decyzji, czy linia zostanie uruchomiona. Równolegle są prowadzone rozmowy pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego, a Radą Dzielnicy Kokoszki w temacie możliwości modyfikacji istniejącej siatki połączeń, tak aby obsłużyć dojazd do PKM Kiełpinek.

3.4.     Utwardzenie drogi ulic Jaśminowy Stok i Inżynierska.

3.4.1.  Utwardzenie fragmentów ulic o nawierzchniach gruntowych zostanie uwzględnione
w planie zadań remontowych Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w 2017 roku.

3.5.     Rozbudowa ul. Budowlanych (od ul. Słowackiego do ul. Nowatorów) – jaki jest termin realizacji zadania?

 

3.5.1.  Zadanie obejmuje rozbudowę ul. Budowlanych na odcinku pomiędzy ul. Słowackiego, a ul. Nowatorów  o dodatkowy pas ruchu, chodnik wraz z trasą rowerową. Przewiduje się również budowę odwodnienia. Miasto pozyskało dokumentację techniczną w 2015 r. Koszt szacunkowy 15.000.000 zł. Planowany termin realizacji rozbudowy: 2016-2017.

 

3.6.     Brak komunikacji miejskiej na ul. Smęgorzyńskiej. Ponadto droga rowerowa włączana jest w drogę kołową – mieszkańcy uważają, że takie rozwiązanie jest niebezpieczne dla rowerzystów.

3.6.1.  Obsługa trasy do Smęgorzyna została włączona do ogólnego programu uruchomienia nowej linii minibusowej, obsługującej Kokoszki i dowożącej m.in. do PKM Kiełpinek. Wniosek jest w trakcie analizy finansowej, stąd nie ma jeszcze decyzji, czy linia zostanie uruchomiona. Równolegle są prowadzone rozmowy pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego, a Radą Dzielnicy Kokoszki w temacie możliwości modyfikacji istniejącej siatki połączeń, aby obsłużyć dojazd do PKM Kiełpinek.

3.6.2.  Ulica Smęgorzyńska jest w strefie ruchu uspokojonego (tempo 30), gdzie nie wydziela się dróg rowerowych. Taka zasada sprawdza się i obowiązuje w całym mieście.

3.7.     Problem wyjazdu z ul. Smęgorzyńskiej w ul. Kartuską i z ul. Bysewskiej w ul. Kartuską.

3.7.1.  Problem może zostać rozwiązany dopiero po realizacji rozbudowy ul. Katruskiej – (ok. 1,5 roku do 2 lat.)

3.8.     Brak drogi i oświetlenia ul. Gostyńskiej do ul. Smęgorzyńskiej.

3.8.1.  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych
na bieżące utrzymanie ulic, dokonuje sukcesywnie utwardzenia nawierzchni gruntowej jezdni przy zastosowaniu płyt drogowych pozyskanych przy modernizacji ulic w mieście, jak też przy zastosowaniu kruszywa betonowego. Aktualnie do utwardzenia pozostał odcinek jezdni o długości ok. 400 mb. Realizacja tego zadania zostanie zaplanowana na 2017 rok. Oświetlenie przedmiotowej ulicy jest ujęte w wykazie potrzeb budowy oświetlenia na kolejne lata (600 m, szacunkowy koszt budowy wynosi 135 000 zł.).Jednocześnie informujemy, że budowa oświetlenia na odcinku około 300 m będzie wykonana wraz z przebudową ul. Gostyńskiej.

 1. Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej – Piotr Kowalczuk:

 

4.1.     Brak gimnazjum na terenie dzielnicy Kokoszki i brak informacji, do których gimnazjów uczniowie z Kokoszek będą uczęszczać.

4.1.1.  Zostanie przeprowadzona analiza liczby wolnych miejsc w gimnazjach, jest to także uzależnione od liczby dzieci najmłodszych w zespołach szkół (ma to przełożenie na ilość wolnych klas).

4.2.     Problem zmieniających się nauczycieli w klasach szóstych, szczególnie dotyczy to języka polskiego – w jednej z szóstych klas od września nie ma stałej nauczycielki co wpływa na obniżenie poziomu nauczania, a rodzice obawiają się o wyniki egzaminu. Czy nauczyciele nie są przepracowani lub za słabo wynagradzani?

4.2.1.  Została podpisana umowa z nową nauczycielką j. polskiego.

4.2.2.  Nauczyciele zatrudniani są na umowę o pracę w wymiarze 35 godzin, w tym 25 godzin dydaktycznych i 10 godzin opiekuńczych, z każdym też ustalana jest stawka wynagrodzenia, na która nauczyciel wyraża zgodę. Taka ilość godzin pozwala także na szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci czy zajęć w ferie i wakacje.  Nauczyciele są też wynagradzani w innych formach np. poprzez szkolenia czy realizacje własnych inicjatyw. Rezygnacja z pracy może mieć wiele powodów.

4.3.    Czy budujące się w sąsiedztwie szkoły przedszkole będzie publiczne?

4.3.1.  Powstałe przedszkole będzie niepubliczne. W takich przedszkolach Miasto wykupuje miejsca np. na ul. Gostyńskiej, ale taka decyzja zależy tez od właściciela przedszkola.

Spotkanie
Spotkanie
MP
Magdalena Treder (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej