Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podsumowanie spotkań i działań w dzielnicy Brętowo - Raport końcowy

Trzecie tym roku spotkanie obywatelskie Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” odbyło się 25 maja w dzielnicy Brętowo. Spotkanie to poprzedziły warsztaty z liderami lokalnej społeczności oraz wizyta prezydenta Pawła Adamowicza w dzielnicy. Rozbudowana formuła obywatelskich spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami pozwala lepiej poznać najważniejsze sprawy mieszkańców poszczególnych dzielnic.

A
A

Trzecie tym roku spotkanie obywatelskie Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” odbyło się 25 maja w dzielnicy Brętowo. Spotkanie to poprzedziły warsztaty z liderami lokalnej społeczności oraz wizyta prezydenta Pawła Adamowicza w dzielnicy. Rozbudowana formuła obywatelskich spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami pozwala lepiej poznać najważniejsze sprawy mieszkańców poszczególnych dzielnic.

 

WARSZTATY

W warsztatach udział wzięli Radni Dzielnicy Brętowo i przedstawiciel Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 oraz urzędnicy i pracownicy jednostek organizacyjnych miasta.

Raport z warsztatów przedstawiony został na stronie internetowej miasta. W skrócie efektem spotkania jest:

 • Potrzeba zagospodarowania osiedlowych podwórek i terenów zielonych. W tej kwestii niezbędna jest aktywność mieszkańców, którzy mogą się zrzeszać i wziąć udział w konkursach grantowych dla organizacji pozarządowych. Informacji na temat konkursów dot. małych placów zabaw udziela w Wydziale Programów Rozwojowych UMG Grażyna Nojek pod. nr tel. (58) 526-80-18, na temat grantów na zagospodarowanie terenów zielonych udziela w Wydziale Rozwoju Społecznego Katarzyna Lewińska pod nr tel. (58) 523-67-47 oraz Andrzej Szkutnik pod nr tel. (58) 523-68- 67.
 • Potrzeba ulepszenia przepływu informacji pomiędzy Urzędem a mieszkańcami. Skuteczna informacja dot. realizowanych projektów, dofinansowania, inwestycji. Rady Dzielnic, instytucje i organizacje pozarządowe funkcjonujące w Gdańsku mogą wesprzeć działania informacyjne miasta. Od czerwca br. raz w miesiącu (poza lipcem) organizowane są kolegia Zarządów Rad Dzielnic. Omawiane są na nim najbardziej aktualne kwestie związane z życiem miasta, jak również te, które najbardziej interesują przewodniczących Zarządów Dzielnic. Ponadto Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku od 2012 r. prowadzi comiesięczne spotkania z przedstawicielami Rad Dzielnic, które odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca.
 • Zakorkowany wyjazd z Niedźwiednika w godzinach porannych. Po uruchomieniu systemu TRISTAR zwiększyła się przepustowość ul. Słowackiego, jednak przeniesieniu uległ zator za skrzyżowanie Słowackiego – Potokowa. Jakakolwiek zmiana długości światła zielonego na wylocie ul. Góralskiej nie spowoduje zmniejszenia zatoru w kierunku Wrzeszcza.
 • Potrzeba oświetlenia latarniami ul. Dolne Migowo. Oświetlenie ul. Dolne Migowo może być zrealizowane jedynie jako zadanie inwestycyjne. Na chwilę obecną środki na realizację tego zadania nie są zarezerwowane.
 • Poprawa komunikacji miejskiej z Matemblewa do budowanego przystanku PKM Brętowo. Kursy pojazdów komunikacji miejskiej analizowane są dla wszystkich przystanków pod względem natężenia ruchu i częstotliwości kursowania pojazdów. Po oddaniu do użytku PKM zostanie zmieniona częstotliwość i struktura funkcjonowania komunikacji miejskiej.
 • Rada Dzielnicy prowadzi konsultacje w sprawie powstania domu handlowo-usługowego. Mieszkańcy wskazują lokalizację przy przystanku PKM Brętowo. Obecnie przygotowywany jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniający sugestie Wojewody Pomorskiego (ponieważ w poprzednim planie część zapisów Wojewoda zakwestionował). Przy przystanku PKM jest przewidziany plac z przeznaczeniem na integrację mieszkańców oraz dla obiektów do 2000m2 czyli pod pawilon handlowo-usługowy.
 • Dziki przychodzą pod domy ponieważ mieszkańcy wyrzucają resztki jedzenia. Dziki są odławiane i wywożone przez pracowników Lasów Państwowych daleko od siedlisk ludzi. Ponadto są odstrzeliwane. Potrzebne jest wsparcie Rady Dzielnicy w edukowaniu mieszkańców o tym, że jeżeli będą dokarmiać dziki, to będą one wchodzić na teren osiedla. Dodatkowo, nadal będą rozwieszane plakaty o niedokarmianiu dzików. Jeżeli ktoś zauważy dzika w pobliżu domostw, to należy dzwonić pod nr tel. 986 od godz. 18:00 do rana (dyżur myśliwych, którzy będą interweniować w sprawie dzików).
 • Współpraca z instytucjami m.in. Radą Dzielnicy, Strażą Miejską w zakresie edukacji o profilaktyce bezpieczeństwa. Chodzi o działanie dla dobra całej społeczności szkolnej i dzielnicy. Straż Miejska w Gdańsku prowadzi działania prewencyjne w zakresie realizowania programów o charakterze edukacyjnym np. na temat zachowania czystości przez właścicieli psów, cyberprzemocy. Organizowane są festyny i patrole szkolne. Warto podkreślić, że z roku na rok zmniejsza się liczba zgłoszeń przyjmowanych od mieszkańców. Jest to spowodowane zmianą zachowań mieszkańców oraz realizacją programów prewencyjnych w dzielnicy.


WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY

Kolejnym etapem przygotowań do spotkania była wizyta prezydenta Pawła Adamowicza w dzielnicy Brętowo. Towarzyszyli mu urzędnicy oraz Przewodniczący Zarządu Dzielnicy i Przewodniczący Rady Dzielnicy.

Efektem tego spotkania są zobowiązania dla jednostek miejskich do wykonania następujących czynności:

 • Konieczność poprawy funkcjonalności pętli autobusowej przy ul. Góralskiej, tak żeby  ułatwić wysiadanie z autobusu zwłaszcza osobom niepełnosprawnym oraz podróżnym z wózkami. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku  podjął decyzję o likwidacji końcowego przystanku  i ustanowieniu jednego miejsca wysiadania i wsiadania pasażerów komunikacji miejskiej na obecnie funkcjonującym, przystanku początkowym.
 • Potrzeba nowej nawierzchni asfaltowej przy ul. Leśna Góra i Niedźwiednik. Realizacja zadania wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na realizację wniosku. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku będzie wnioskował o wpisanie zadania do planu remontu ulic na najbliższe lata. Do czasu modernizacji nawierzchni jezdni będą wykonywane bieżące naprawy.
 • Zdaniem przedstawicieli Rady Dzielnicy Brętowo potrzebna jest zmiana przepisów dot. pierwszeństwa ruchu przy ul. Leśna Góra. Obecny system organizacji ruchu na wspomnianej ulicy wynika z kompleksowego projektu uspokojenia ruchu przygotowanego przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Przy wprowadzaniu stref skrzyżowań równorzędnych w początkowej fazie część kierowców jeździ na pamięć, jednak w dłuższej perspektywie analizy zdarzeń drogowych  wskazują dużą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a kierowcy stopniowo przyzwyczajają się do nowej sytuacji. Skuteczności tej formy organizacji ruchu dowodzą policyjne statystyki np. w latach 2011-2012 w Gdańsku doszło do 1280 wypadków z czego na skrzyżowaniach równorzędnych tylko 7. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku przeanalizuje możliwość uzupełnienia organizacji ruchu o elementy oznakowania poziomowego, podkreślającego wjazd do strefy skrzyżowań równorzędnych.
 • Utworzenie miejsc parkingowych na placu w rejonie ul. Leśna Góra 5 (teren za przychodnią). Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku dokona rozpoznania uwarunkowań formalno-prawnych budowy parkingu we wskazanej lokalizacji. W przypadku braku przeciwwskazań uniemożliwiających budowę parkingu Zarząd Dróg i Zieleni przygotuje dokumentację wykonawczą w oparciu, o którą będzie można zrealizować przedmiotowe zadanie. Rada Dzielnicy Brętowo będzie na bieżąco informowana o kolejnych etapach realizacji zadania.
 • Remont schodów w rejonie ul. Leśna Góra 25-29 (z tyłu budynku szkoły im.
  Św. Jana De La Salle).
  Zadanie zostanie wpisane do planu remontów Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w 2016 roku.
 • Dojście do kościoła przy budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – fragment przejścia pieszego do kościoła stanowi droga prowadząca przez tunel, która zakończona jest bardzo stromym zejściem. Prośba o wykonanie kilku schodów dla bezpiecznego zejścia. Trwa rozpoznanie możliwości realizacji zadania w uzgodnieniu ze spółką Pomorska Kolej Metropolitalna.
 • Ustalenie właściciela gruntu przy ul. Słowackiego 83, gdzie stoi barak. Należy rozważyć możliwość rozbiórki i ewentualne obciążenie kosztami właściciela budynku. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasta Gdańska. Działka jest obecnie przedmiotem, o który toczą się postępowania administracyjne i sądowe. Do czasu zakończenia tych spraw nie można podejmować działań związanych z rozbiórką budynków usytuowanych na przedmiotowej nieruchomości.
 • Wjazd w ul. Potokową od ronda De La Salle – po lewej stronie znajduje się opuszczony budynek/garaż z czerwonej cegły – prośba o jego rozbiórkę. Została wdrożona procedura mająca na celu rozbiórkę garażu. Przewidywany termin wykonania rozbiórki to 30 września 2015 r.
 • Przy wjeździe z ul. Potokowej do Matemblewa – po lewej stronie stoi opuszczony budynek – prośba o jego rozbiórkę. Budynek stanowi własność prywatną osób fizycznych więc Urząd nie może zarządzić rozbiórki.
 • Wjazd w ul. Potokową od ronda De La Salle – po prawej stronie znajduje się trafostacja przy której powstało dzikie wysypisko śmieci- prośba o uprzątnięcie. Krótko po zgłoszeniu Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku usunął śmieci.
 • Na Górnym Tarasie ul. Leśna Góra nie jest koszona trawa i nie są przycinane krzaki i konary drzew. Zgodnie z harmonogramem na terenie Leśnej Góry koszenie trawy wraz z wywozem i utylizacją odbywa się dwukrotnie w okresie maj-wrzesień. Duża stromość skarp uniemożliwia wykoszenie zboczy terenów zielonych. W latach 2013-2014 w obrębie budynków Leśna Góra 1-3-5-7-15-19 wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, usunięto samosiejki, których wiek nie przekroczył 10 lat, uformowano krzewy i żywopłoty. W tym roku również zlecono do wykonania takie zabiegi pielęgnacyjne.
 • Budowa publicznego przedszkola dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Obecnie trwa przegląd szkół pod kątem sprawdzenia warunków utworzenia w szkołach klas „0”, czyli przekształcenia ich w placówki szkolno-przedszkolne. Szkoła na Brętowie powinna spełniać wszystkie wymogi np. oddzielne wejście, by stworzyć w niej miejsce dla dzieci najmłodszych. Jeśliby się okazało, że takiej możliwości nie ma, wówczas będzie trzeba pomyśleć o oddzielnym przedszkolu. Wstępne plany zakładają  w 2016 roku budowę obiektu przedszkolnego przy ul. Stolema na Jasieniu, może to też częściowo rozwiązać problemy z brakiem miejsc na Brętowie.
 • Brak ścieżki rowerowej na Matemblewie. Cały obszar Matemblewa objęty ma zostać strefą uspokojonego ruchu (tempo 30 km/h) ruch rowerowy odbywać się będzie na zasadach ogólnych na jezdni przy jednoczesnym obowiązku tworzenia udogodnień dla ruchu rowerowego poprzez umożliwienie jazdy w obu kierunkach na ulicach jednokierunkowych.
 • Linia autobusowa nr 283 - na trasie przejazdu w dzielnicy Brętowo brak wiat przystankowych. Wniosek o wyposażenie w wiaty przystanków autobusowych w różnych lokalizacjach na terenie Gdańska został zgłoszony do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych. Zgodnie z obowiązującą procedurą o przyjęciu zadania do realizacji decyduje Rada Miasta Gdańska. Ponadto wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej w wiaty może być zrealizowane ze środków Gminy Miasta Gdańska będących do dyspozycji Rad Dzielnic, jak również zgłaszane w ramach kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego.
 • Potrzeba wyczyszczenia i odmulenia stawu przy ul. Góralskiej. Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. ustaliły, że teren ten dzierżawiony jest przez jedną ze spółdzielni mieszkaniowych. Oczko wodne ulega stopniowemu wysuszaniu głównie dlatego, że wody, które do tej pory je zasilały po wykonaniu w rejonie kanalizacji wpływają do sieci miejskiej. Oczko wymaga jedynie konserwacji bieżącej, polegającej na odmuleniu i usunięciu połamanych gałęzi. Jednak taką konserwację powinien sfinansować dzierżawca terenu.

SPOTKANIE PREZYDENTA PAWŁA ADAMOWICZA Z MIESZKAŃCAMI BRĘTOWA

Spotkanie odbyło się 25 maja w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 w Gdańsku. Na początku spotkania prezydent Paweł Adamowicz poruszył najważniejsze sprawy dzielnicy podczas prezentacji multimedialnej. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się jakie inwestycje zostały w ostatnim czasie zrealizowane w dzielnicy, a także jak planowany jest dalszy rozwój działań inwestycyjnych na Brętowie. Na zakończenie swego wystąpienia Pan Prezydent wręczył wyróżnienie Pani Justynie Rogozińskiej za zaangażowanie i pracę na rzecz środowiska lokalnego.

 

W drugiej części spotkania zastępcy prezydenta odpowiadali na pytania mieszkańców.

Zakres tematów, które zgłaszali mieszkańcy dotyczył m.in.:

 • Mieszkańcy nie chcą wieżowców i bloków na terenie przy przystanku PKM Niedźwiednik - dogęszczanie zabudowy to naturalny proces w dużych miastach, który jest skutkiem rozwoju.
 • Czy ogródki działkowe przy ul. Trawki będą zlikwidowane?
  W najbliższym czasie nie ma planów dotyczacych tego terenu, ale nie można wykluczyć zmian w przyszłości.
 • Przy ul. Potokowej jest nieruchomość o powierzchni 30ha. Plan co do tej nieruchomości jest uchwalony i mogą powstać wszystkie typy obiektów rekreacyjnych. Na chwilę obecną brak jest inwestora zainteresowanego tym terenem.
 • Brak przedszkola miejskiego na Niedźwiedniku. Czy można byłoby wybudować przedszkole na terenie przy PKM Niedźwiednik.  Plan zagospodarowania przestrzennego obecnie nie dopuszcza budowy przedszkola w rejonie PKM Niedźwiednik (ul. Abrahama i ul. Słowackiego). Będzie to możliwe po zmianie planu, który jest w trakcie procedowania. Ponadto jak wyżej w Raporcie podano Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 na Brętowie powinien spełniać wszystkie wymogi np. oddzielne wejście, by stworzyć w nim miejsce dla klas „0” i utworzyć placówkę szkolno-przedszkolną. Jeśli okazałoby się, że takiej możliwości nie ma, wówczas będzie trzeba pomyśleć o oddzielnym przedszkolu. 
 • W dzielnicy Brętowo brakuje basenu, dlaczego wybudowano go na Osowej a nie np. na Brętowie? Przy planowaniu inwestycji ustalane są przez Radę Miasta priorytety inwestycji. Rada Miasta uznała, że basen na Osowej ma pierwszeństwo realizacji. Basen w dzielnicy Brętowo na chwilę obecną nie jest przewidziany. Jest stąd dobra komunikacja z głównym ciągiem miasta, a tam już są baseny. Miasto poprawi dostępność do informacji, w których godzinach baseny są dostępne – na stronie MOSIR lub GOKFu.
 • Czy połowa ścieżki przy zbiorniku retencyjnym może być asfaltowa dla rolkarzy
  i deskorolkarzy?
  Zagospodarowanie rekreacyjne powstaje tu od 3 lat. Będzie farma fotowoltaiczna i fontanna. Dziś badamy jak zrobić te ścieżki, aby były rekreacyjne. Zbiornik wykonany jest niedawno i jest to projekt unijny więc w okresie 4 lat nic się tam nie zmieni.
 • Potrzeba inwestycji handlowej: Lidl lub Biedronka. Miasto nie buduje takich obiektów, trzeba znaleźć właściciela i zaproponować mu taką inwestycję. Są możliwe zmiany planów zagospodarowania. Np. przy szklarniach są możliwe usługi.
 • Czas dokończyć inwestycję na ul. Tisznera. Sytuacja tam jest trudna. Najważniejsze było zapewnienie bezpieczeństwa odwodnieniowego i to zostało zapewnione. Po przeprowadzonych przez GIWK pracach związanych z budową kanalizacji Miasto postara się to zrealizować w należytym stopniu i odtworzyć w lepszej strukturze niż jest dzisiaj. Jednak na chwilę obecną nie ma pewności, że będzie droga.
 • Planowane wejścia do lasu w okolicy Niedźwiednika. Wejścia do lasu obecnie są na etapie opracowywania w ramach koncepcji zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obecnie studium jest konsultowane z Radami Dzielnic. Plany dostępne są pod adresem http://www.brg.gda.pl/pokaz.php?artykul=strefa_buforowa
 • Budowa parkingu przy ul. Leśna Góra nr 3 – 5. Teren ten należy do Spółdzielni Mieszkaniowej więc decyzja o wybudowaniu parkingu należy do członków Spółdzielni. 
 • Fatalny stan ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Potokowej do przystanku de La Salle. Ścieżka w ciągu paru najbliższych miesięcy będzie naprawiona.
 • Przy ul. Leśna Góra 20 brakuje miejsc parkingowych i chodnika bo stoją na nim samochody. Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych to problem wszystkich osiedli. Należy się zastanowić nad tym co jest ważniejsze, chodniki czy miejsca parkingowe. Jeżeli samochody stoją źle zaparkowane i uniemożliwiają poruszanie się chodnikiem, mieszkańcy powinni to zgłaszać Straży Miejskiej.
 • Brak miejsc naprzeciwko ośrodka zdrowia. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w bieżącym roku rozpozna uwarunkowania i zamierzenia realizacyjne co do możliwości wykonania dodatkowych miejsc postojowych, które byłyby zlokalizowane kosztem zieleńca na wysokości budynku przy  ul. Leśna Góra 25. Po analizie uwarunkowań powstała koncepcja miejsc postojowych i zostanie przedstawiona mieszkańcom do akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji mieszkańców wykonanie miejsc postojowych będzie wpisane do planu remontów na 2016 rok.
 • Poprawa przejścia dla pieszych i dla wózków inwalidzkich przy ul. Góralska 3 i Leśna Góra 27. Jest wysoki krawężnik, dziura przy nim i garb. Brakuje także słupków, aby parkujące auta nie zasłaniały i nie blokowały przejścia. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku wymieni i obniży betonowy krawężnik od strony ośrodka zdrowia oraz po stronie przeciwnej na długości progu wyspowego łącznie z dostosowanie istniejącego chodnika do wysokości zaniżonego krawężnika.
 • Potrzebny remont schodów na ul. Góralskiej 27,29,31. Remont schodów zostanie uwzględniony w planach remontowych Zarządu Dróg  i Zieleni w Gdańsku po 2015 roku. Prace wykonane w 2016 roku będą zależne od wielkości środków finansowych, jakie Miasto będzie mogło przeznaczyć na remonty ulic.
 • Problem z dojściem od ul. Leśna Góra do kościoła, po drodze chodnik nagle się urywa. Jest program chodnikowy, w ramach którego zostanie uzupełniony o wniosek w perspektywie 2016 roku, najpóźniej w 2017 roku.
 • Konieczny jest remont nawierzchni ul. Góralskiej, która jest trasą autobusów do pętli. Przy studzienkach są wyrwy, potrzebny gruntowny remont. Remont nawierzchni ul. Góralskiej został uwzględniony w wykazie zadań remontowych ulic w Gdańsku planowanych w procesie inwestycyjnym po 2015 roku. Do czasu modernizacji ulicy będą wykonywane naprawy nawierzchni jezdni w zakresie adekwatnym do potrzeb i wielkości środków finansowych będących do dyspozycji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.
 • Na drodze dojazdowej do osiedla jest wielka dziura na środku ulicy, która stanowi zagrożenie. W takich sytuacjach należy dzwonić do dyżurnego inżyniera miasta pod czynny całą dobę nr tel. (58) 52-44-500. Usterki powodujące zagrożenie należy zgłaszać jak najszybciej. Jezdnia była naprawiana w maju br. jednak ze względu na stwierdzenie ponownej deformacji nawierzchni, konieczne jest sprawdzenie urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych.
 • Wykorzystanie placu na pętli autobusowej w związku z brakiem miejsc parkingowych. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w uzgodnieniu z Zarządem Transportu Miejskiego przeanalizuje możliwość wykorzystania terenu pętli autobusowej na ul. Góralskiej z przeznaczeniem na parkowanie samochodów. Informacje będą przekazane Radzie Dzielnicy Brętowo.
 • Przez budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej mieszkańcy korzystający
  z Rodzinnych Ogródków Działkowych stracili drogę dojazdową. Potrzebna jest droga, żeby w przypadkach koniecznych umożliwić przejazd.
  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku przeprowadził wizję w terenie oraz podjął działania  w celu ustalenia spotkania z przedstawicielami spółki PKM i zainteresowanymi mieszkańcami.
 • Leśna Góra 1-19 naprawa podjazdów na schodach. Konserwacja balustrad (poręczy) przy schodach usytuowanych od ul. Leśna Góra 1A w kierunku ZKPiG nr 24 (rozwidlenie ul. Leśna Góra). Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku do końca lipca br. naprawi podjazdy oraz odnowi poręcze.
 • Problem z czystością chodników i ich odśnieżaniem oraz zarośniętymi studzienkami. Ta sytuacja dotyczy ulic Leśna Góra 3,5,7,19. W sezonie letnim oczyszczanie chodników realizowane jest 2 razy w tygodniu, odśnieżanie wymienionych chodników również odbywa się regularnie, jeśli jest taka potrzeba. Studzienki zostaną odchwaszczone do końca czerwca br.
 • Liście cały czas zbierają się w rynnach i tak jest od 2 lat przy ul. Leśna Góra 3,5,7. Korytka odwadniające styczne do biegów schodowych są w stałym utrzymaniu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku i są oczyszczane razem ze schodami.
 • Przy ul. Trawki 5 są garaże, wybudowane przez mieszkańców 20 lat temu. Część mieszkańców posiada tytuły własności, a pozostała część chce je uzyskać. Mieszkańcy chcą aby garaże, które wybudowali należały do nich (działka 18/10 obręb 31) i chcą otrzymać tytuły własności z BOM nr 5. Obecnie ze względu na konieczność podniesienia jakości zagospodarowania i docelowego określenia przeznaczenia terenu sąsiadującego z Pomorską Koleją Metropolitalną, wskazane jest wstrzymanie wszelkich czynności związanych z przekształceniem własnościowym w tym rejonie.
 • Teren przy ul. Leśna Góra nie jest jednego właściciela, część należy do Wspólnot Mieszkaniowych a część do gminy. Po spotkaniu Prezydenta Miasta z mieszkańcami kierownik BOM nr 7 zorganizowała w dniu 9 czerwca br. w siedzibie Rady Dzielnicy Brętowo spotkanie z zarządami Wspólnot Mieszkaniowych budynków położonych przy ul. Leśna Góra 1,3,7,19, a także 18 czerwca br. ze Wspólnotami Mieszkaniowymi mieszczącymi się przy ul. Podkarpackiej 3,5,7,9. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, Wydziału Skarbu i Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków UMG, Gdańskich Melioracji oraz Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.
 • Czy jest konieczność wykupu terenów przy budynkach wspólnoty? Obowiązek wykupu/przejściowo dzierżawy wynika z Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, działkę przyległą do budynku należącego do wspólnoty mieszkaniowej można nabyć bez przetargu i z 98% bonifikatą albo przejściowo wydzierżawić.
 • Autobus nr 183 z ul. Góralskiej podobno ma być wycofany, a nr 136 jeździ raz na godzinę. Mieszkańcy chcą żeby autobus jeździł do Gdańska bez przesiadek. Linia nr 183 zostanie zastąpiona przez linię nr 184. Po tych zmianach autobus będzie kursował z większą częstotliwością oraz będzie jeździć przez Suchanino.
 • Linia autobusu nr 136 dubluje się z nr 183, między odjazdami jest 1-2 minuty różnicy a potem przerwa. Najtrudniejszy odcinek jest do przejścia. W sobotę i niedzielę nr 136 jeździ raz na godzinę. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku przeanalizuje sytuację i postara się zmienić rozkład jazdy autobusów tak, żeby się nie dublowały.
 • Nieprzyjemny zapach rzeczki płynącej ul. Potokową (od Niedźwiednika do
  ul. Ogrodowej).
  Po przeprowadzonych kontrolach Spółki Gdańskie Melioracje i Straży Miejskiej nie stwierdzono w rejonie potoku przenikania ścieków do wody. Źródłem przykrego odoru jest charakter działalności prowadzonej przy ul. Ogrodowej (stadnina koni).
 • Podczas dostawy do jednego ze sklepów przy ul. Leśna Góra samochód wjeżdża na chodnik, który jest już zdewastowany.  Straż Miejska w Gdańsku przeprowadziła rozmowę z kierownictwem sklepu oraz zobowiązała do przekazania informacji wszystkim dostawcom sklepu, aby zaopatrzenie sklepu odbywało się wyłącznie od strony zaplecza. Strażnicy miejscy pełniący służbę w rejonie osiedla Niedźwiednik zostali uwrażliwieni na ten problem.
 • Łatwy dostęp do alkoholu, nawet przy szkole są sklepy, które sprzedają alkohol. Koncesje na sprzedaż alkoholu wydaje Referat Handlu w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Wydział Rozwoju Społecznego wpłynął na zmieszenie limitów punktów sprzedaży alkoholu, nie będzie ich więcej, jednak jeśli jest spełnione ustawowe kryterium odległości, to nie można nie wydać zgody. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększyła też od czerwca ilość kontroli.
 • Czy możliwe są dodatkowe patrole na drodze przy lesie, zwłaszcza w godzinach gdy dzieci idą do szkoły lub z niej wracają? Straż Miejska w Gdańsku cyklicznie powtarza akcję „bezpieczna droga do szkoły”, która ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w rejonie placówek edukacyjnych. Objęcie stałym nadzorem wszystkich szkół w Gdańsku przekracza możliwości kadrowe Straży Miejskiej. W rejonie szkół zlokalizowanych na terenie  osiedla Niedźwiednik Straż Miejska w Gdańsku nie odnotowała występowania szczególnych zagrożeń. Jednak w miarę posiadanych sił i środków będzie prowadzić tam doraźne działania prewencyjne.
 • Mieszkanka zgłosiła problem z sarnami, które dewastują zieleń przy grobach na cmentarzu na Srebrzysku. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku podejmuje działania, żeby ograniczyć przechodzenie zwierząt na teren nekropolii. Cały cmentarz otoczony jest ogrodzeniem, które jest regularnie kontrolowane pod względem szczelności. W bramkach wejściowych zamontowano samozamykacze oraz tablice informacyjne o konieczności ich zamykania. Pracownicy ochrony codziennie zamykają o zmroku i otwierają o świcie 16 wejść na  cmentarz.
 • Świetlica w szkole jest przepełniona, panuje w niej hałas, brak zajęć dodatkowych dla dzieci, nie mogą odrabiać lekcji. Dyrektor szkoły zapewnia, że świetlica od nowego roku bardzo się zmieniła: zwiększyła się liczba nauczycieli opiekujących się dziećmi, uczniowie korzystają z sal komputerowych, mają do dyspozycji całą szkołę i boisko. Dzieci mają zajęcia wg. harmonogramów i ustaleń poszczególnych wychowawców. Stałą pozycją jest odrabianie lekcji i zabawa na świeżym powietrzu. Dzieci ponadto mają zajęcia plastyczne i muzyczne. Rada Rodziców nie zgłaszała negatywnych sygnałów.
 • Nie można korzystać z boiska popołudniami w soboty. W szkole wyznaczony jest animator, z którym można się kontaktować w celu umówienia się  na dzień i godzinę korzystania z boiska.  Informacja o nieobecności animatora we wspomnianym przez mieszkankę terminie i zmiany na inny widoczna była na obu portierniach szkoły. Dyżur był odpracowany dnia następnego w niedzielę.
 • Czy można wybudować basen w szkole? Nie ma takich planów inwestycyjnych w najbliższych latach.
 • Potrzeba stworzenia w lesie ścieżki rekreacyjno- edukacyjnej. Pomysł można zrealizować np. w ramach budżetu obywatelskiego, a także z programów grantowych. Można nawiązać kontakt z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Jeżeli będzie już w dzielnicy powołane stowarzyszenie warto skontaktować się z Wydziałem Rozwoju Społecznego, który na pewno pomoże w tej kwestii.
 • Czy możliwe jest, by na terenie dzielnicy powstał dom sąsiedzki? Do tego celu można byłoby skorzystać z zasobów szkoły. Jednak warto założyć stowarzyszenie, które mogłoby brać udział w różnych programach grantowych organizowanych przez Miasto, jeśli w szkole znalazłoby się miejsce, to odchodzi koszt wynajmu w innym miejscu. Musi natomiast być stowarzyszenie, bo tylko organizacjom pozarządowym czy stowarzyszeniom Miasto może przekazywać fundusze. Mając zarejestrowaną organizację można się też starać o inne dofinansowania np. na budowę placów zabaw.
 • Prośba o odnowienie Ołtarza Papieskiego w Matemblewie. Mieszkaniec złożył wniosek w tej sprawie do obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego 2016.

Wszystkie powyższe informacje zostaną także zamieszczone na stronie internetowej miasta. Już wcześniej część z tych informacji była publikowana. Materiał ze wszystkich spotkań i warsztatów przygotował Referat Komunikacji Społecznej w Wydziale Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej UMG, który dysponuje pełną dokumentacją.

 

Raport przygotowała:

Anna Sochacka

Referat Komunikacji Społecznej/

Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej

Anna Sochacka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych