Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Po konferencja on-line 20 kwietnia

Pomoc dla tych z gdańszczan, którzy w związku z pandemią kornawirusa mają problemy z opłatą za czynsz, praca urzędu i jednostek miejskich w okresie kwarantanny oraz inwestycje realizowane w tym wyjątkowym czasie. To główne tematy, jakie na piątkowej konferencji on-line poruszyli Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji.

A
A

Pomoc dla gdańszczan, którzy mają problemy z opłatą za czynsz
- Od lat w Gdańsku prowadzimy elastyczną politykę w lokalach należących do miasta. W naszym mieście funkcjonuje system obniżek czynszu, biorący pod uwagę aktualną sytuację dochodową rodziny. W ten sposób można uzyskać zmniejszenie miesięcznych opłat za lokal w skali od 30% do 60%. Ulga przyznawana jest na okres 12 miesięcy – powiedział podczas konferencji Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Podstawową formą pomocy mieszkaniowej dla rodzin uzyskujących niski dochód są dodatki mieszkaniowe. Może ubiegać się o niego każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu.

- Kluczem jest to, byśmy w tych trudnych czasach, kiedy przytłoczy nas problem mieszkaniowy, nie zostali sami, kontaktujcie się z Gdańskim Centrum Świadczeń - zaapelował Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. - Jeżeli mamy problem, to proszę podzielcie się tym problemem, na pewno razem znajdziemy rozwiązanie w danej sytuacji finansowej – dodał.

Do GCŚ należy składać wnioski o przyznanie zarówno obniżki dochodowej jak i dodatku mieszkaniowego.
Jednym z warunków otrzymania dodatku mieszkaniowego jest złożenie wniosku potwierdzonego przez zarządcę domu, jednak w związku z epidemią koronawirusa, w trosce o dobro mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji do odwołania można składać wnioski niepotwierdzone. Warunkiem jest podanie pełnej nazwy zarządcy wraz z danymi adresowymi.
Ma to związek z tym, iż Gdańskie Nieruchomości zawiesiły osobistą obsługę mieszkańców. Ograniczony jest również kontakt ze spółdzielniami i zarządcami wspólnot, co utrudnia uzyskania takiego potwierdzenia.

Wnioski prosimy składać:
- w urnach zlokalizowanych w budynkach Gdańskiego Centrum Świadczeń przy ul. 3 Maja 9 oraz ul. Powstańców Warszawskich 25,
- w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP,
- za pośrednictwem poczty, wysyłając je na adres:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk,
Pracownicy Działu Pomocy Mieszkaniowej Gdańskiego Centrum Świadczeń skontaktują się telefonicznie z zarządcą nieruchomości w celu potwierdzenia danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Szczegółowe warunki można znaleźć na stronie: https://www.gcs.gda.pl/pomoc-mieszkaniowa/dodatek-mieszkaniowy/

W przypadku braku możliwości dostarczenia decyzji ZUS obowiązującej od marca 2020 r. pracownicy Gdańskie Centrum Świadczeń wystąpią do ZUS w celu ustalenia wysokości świadczenia.
Dodatkowo w przypadku lokali komunalnych, gdy występują trudności z regulowaniem opłat istnieje możliwość rozłożenia na raty, odroczenia płatności czy nawet odpracowania długu. Należy mieć również na uwadze, że każda sprawa jest indywidualna i dlatego warto w pierwszej kolejności skontaktować się z administratorem, który przedstawi wszystkie możliwości obniżenia opłat lub spłaty zadłużenia.

Wydłużone terminy
Regulacja czynszów jest elementem programu mieszkaniowego uchwalonego przez radnych miejskich w listopadzie 2019 r. Mieszkańcy o zmianie wysokości czynszów zostali poinformowani w styczniu tego roku. Jednak z uwagi na panujące warunki związane z pandemią zmiana ta została przesunięta na lipiec.
Ważną informacją dla osób mieszkających w lokalach z zasobów gminnych ze względu na aktualną sytuację panującą w kraju jest wydłużenie do 30 czerwca terminu:
- umów okresowych lokali komunalnych oraz co ważne dotyczy to również najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych
- dotychczasowych wypowiedzeń umów lokali komunalnych
- obowiązywania obecnej stawki czynszu

Uproszczenia w udzielaniu zamówień na remonty lokali mieszkalnych
Dobra informacja dla firm z branży budowlanej, również tych mniejszych. Uproszczono procedury na przeprowadzanie remontów lokali gminnych. Pierwsze postępowania na remonty już ogłoszono, a oferty na nie należy składać do 28 kwietnia.
Uproszczone zostały zasady dotyczące udzielania zamówień na remonty lokali z zasobów Gdańskich Nieruchomości. Dzięki nim do postępowań mogą przystępować małe firmy budowalne.

Wprowadzono:
1. Uruchamianie postępowań na remonty dla mniejszej ilości lokali w jednym postępowaniu - ograniczenie zakresu zamówienia umożliwi przystąpienie do procedury mniejszym firmom budowlanym, mającym mniejszy potencjał kadrowy lub finansowy.
2. Ograniczenie wymogu dysponowania personelem do wykonania zamówienia do niezbędnego minimum – ograniczamy wymagania dotyczące personelu do kierownika budowy z uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi. W przypadku wykonywania w ramach zadania robót specjalistycznych, np. instalacji gazowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędne będzie również zapewnienie kierownika robót z uprawnieniami sanitarnymi a w przypadku robót elektrycznych, osoby z uprawnieniami do badania i pomiarów instalacji.
3. Zniesienie obowiązku przedkładania dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i zastąpienie ich oświadczeniem wykonawcy robót – mniej dokumentów ułatwi przystąpienie do procedury.
4. Obniżenie wartości wymaganego wadium do poziomu od 0,5% do 1,0% wartości zamówienia – mniejsza kwota wadium umożliwi bieżące dysponowanie środkami firmy.
5. Obniżenie wartości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% do 2,0% wartości brutto zamówienia (umowy) – mniej środków finansowych firmy zdeponowanych na naszym koncie ułatwi przedsiębiorcy zachowanie płynności finansowej.
6. Umowna możliwość płatności częściowych, np. po wykonaniu remontu poszczególnych lokali, nie po zrealizowaniu całej umowy – zapis w umowie gwarantujący wypłatę środków za część zadania, co poprawi płynności finansową wykonawcy i ułatwi mu realizację kolejnych etapów.
7. Umowna możliwość zmiany terminów realizacji zamówienia – zapis w umowie umożliwiający w przypadkach, kiedy wynika to z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub niezawinionych przez wykonawcę (np. związanych ze skutkami epidemii), przesunięcie terminu realizacji zadania.

Wszystkie wprowadzone ułatwienia, spełniają wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami. Nie przewiduje się zmian w zakresie procedur odbiorowych i w zakresach nieprzewidzianych powyżej.
W piątek, 10 marca 2020 r. Gdańskie Nieruchomości ogłosiły pierwszy przetarg na remonty lokali mieszkalnych w uproszczonej formule. Zamówienie dotyczy dwóch lokali przy ul. Na Zaspę w Gdańsku. Kolejne już niebawem. Zachęcamy przedsiębiorców do zapoznania się z ogłoszeniem i składania ofert, w terminie do 28.04.2020 r.
Szczegóły zamówień dostępne są na stronie: https://bip.nieruchomoscigda.pl/zamowienia-publiczne/podstawowe/ponizej-progow/rozpoczete

Inwestycje trwają
- Mamy świadomość jak ważna jest realizacja programu inwestycyjnego dla złagodzenia skutków epidemii, szczególnie w gospodarce - zapewnił Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji. – Już wcześniej deklarowaliśmy odblokowanie wydatków inwestycyjnych. Zrealizowane zostaną zadania w kwocie blisko 0,5 mld złotych.
Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, powołała Komisję Inwestycyjną, której zadaniem jest szczególny nadzór nad stanem finansów miasta i przebiegiem inwestycji oraz podejmowanie decyzji co do wielkości uruchamianych środków bez zagrożenia dla budżetu miasta.
Komitet Inwestycyjny, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami odblokował poniższe kategorie inwestycji:
1. Projekty UE i inne inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym (w tym umowy Miasta z inwestorami prywatnymi),
2. Zadania będące w trakcie realizacji prac budowlanych.
3. Dokumentacje techniczne w trakcie projektowania.
4. Zadania w stosunku do których została podpisana umowa z wykonawcą lub wykonawca został wybrany w sposób wiążący zgodnie z procedurą zamówień publicznych w zakresie określonym w umowie lub warunkach zamówienia.
5. Inwestycje z Budżetu Obywatelskiego (w ramach przyznanych środków)
6. Drobne zakupy inwestycyjne zapewniające funkcjonowanie jednostek

Wartość wspomnianych inwestycji to blisko 0,5 mld zł. Ulegną one rozłożeniu w realizacji na lata 2020-2021, będą etapowane z limitami finansowym. Decyzje o zwiększaniu limitów będą podejmowane na bieżąco, po wcześniejszym sprawdzeniu stanu budżetu miasta.

Alan Aleksandrowicz, przedstawił raport z wybranych obecnie zadań w realizacji:
- ul. Podwale Przedmiejskie – prace są kontynuowane, planowane jest wprowadzenie komunikacji zastępczej 21.04, trwają przygotowania do budowy kanalizacji sanitarnej
- al. Hallera - prace są kontynuowane, obecnie wykonywana jest podbudowa podłoża jezdni, stabilizacja krawężników, kanalizacja deszczowa
- PCI - działania przebiegają zgodnie z planem, procedowane są roboty zamienne w zakresie wzmocnienia podłoża, zmiany te nie powodują zwiększenia kosztów, zakończone zostało ustawiania krawężnika w ciągu Nowej Portowej wraz z wjazdami na drogę wewnętrzną i tereny inwestycyjne, rozpoczęło się ustawiania obrzeży betonowych na ścieżce rowerowej i chodniku, montaż rur osłonowych na rurociągach Lotosu
- „Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku - Osowej - Etap III” – prace kontynuowane, w ciągu kilku dni rozpocznie się układanie masy asfaltowej, w następnym etapie nastąpi przełączenie wodociągu
- ul. Asesora – wykonawca jest na placu budowy i kontynuuje prace
- ul. Potokowa – prace przy ścieżce rowerowej trwają bez przeszkód
- ul. Hestii i Woźnicy – zgodnie z planem trwają prace chodnikowe
- "Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie w Gdańsku" – trwają przygotowanie do odbioru, BO 2019
- al. Grunwaldzka - ścieżka rowerowa – rozpoczęto
- Schody na Suchaninie – zgodnie z planem, zgłoszono zakończenie
- Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019, realizacja przebiega zgodnie z planem, prace są na ukończeniu
- Park rekreacyjny na osiedlu „5 wzgórz” w Gdańsku – wykonawca kontynuuje roboty
- Chłopska –plac budowy został przekazany wykonawcy, rozpoczęcie prac po weekendzie majowym, obecnie trwają uzgadniania organizacji ruchu

Jak działa urząd w czasie kwarantanny?
Mimo spowodowanej pandemią koronawirusa kwarantanną i podyktowanym względami bezpieczeństwa zamknięciem budynków urzędu i jednostek miejskiej dla mieszkańców urząd i jednostki miejskie nadal pracują na rzecz mieszkańców.
W urzędzie zatrudnionych jest ponad 1100 pracowników z czego jedynie 24 % przebywa na zwolnieniach, opiece nad dziećmi, urlopach i kwarantannie. Pozostali zaś wykonują swoją pracę.
Większość spraw mieszkanki i mieszkańcy miasta mogą załatwić za pośrednictwem Internetu bądź telefonicznie.

Oto, jak prezentowała się praca wybranych wydziałów, z usług których gdańszczanki i gdańszczanie w czasie kwarantanny korzystali najczęściej:
Urząd Stanu Cywilnego
W Urzędzie Stanu Cywilnego w okresie od 16 marca do 16 kwietnia sporządzono: 642 aktów urodzenia, 30 aktów małżeństw oraz 531 aktów zgonu. W tym czasie wydano również 599 zaświadczeń i decyzji oraz 2641 aktów stanu cywilnego.
Wydział Spraw Obywatelskich
W czasie kwarantanny do Wydziału Spraw Obywatelskich wpłynęło 820 wniosków o wydanie dowodu osobistego, a wydano ich 227. Zarejestrowano 3290 spraw dotyczących meldunków, 364 wnioski o dopisanie do rejestru lub spisu wyborców, a także 77 wniosków o udzielenie informacji publicznej, 77 wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przesłanych pocztą lub mailem oraz 16 pism dot. obiektów noclegowych, to tylko niektóre z działań Wydziału.
Warto również wymienić działania Gdańskiego Centrum Kontaktu. Od 16 marca do wczoraj ogółem przyjęto tam 10 150 zgłoszeń. Najczęściej gdańszczanie kontaktowali się przez telefon. Pracownicy GCK odebrali 8654 telefony i 649 maili. Ponadto mieszkańcy komunikowali się też przez stronę internetową – 369, czat - 45, Facebook – 53, a także sms i inne formy kontaktu. W tym okresie wpłynęło też 248 zgłoszeń na mapę porządku.
Wydział Komunikacji
Od 16 marca pracownicy Wydziału Komunikacji zarejestrowali 1500 pojazdów, wydali 800 stałych dowodów rejestracyjnych (dealerzy i leasingi), dokonali 413 wyrejestrowań pojazdów oraz przyjęli 2100 zawiadomień o zbyciu lub nabyciu pojazdów wpływające pocztą lub e-Puapem. Ponadto w okresie tym do działu komunikacji zmówiono 208 praw jazdy, a wysłano 194.
Gdańskie Centrum Świadczeń
Sprawnie działa także Gdańskie Centrum Świadczeń. W minionym miesiącu przyjęto 1503 wnioski na różnego rodzaju świadczenia 890 w formie tradycyjnej i 613 w formie elektronicznej.

- Bardzo dużą rolę odgrywa w obecnym czasie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przy którym działa specjalna linia telefoniczna, z której skorzystać mogą osoby dotknięte w różny sposób skutkami epidemii  - informuje Alan Aleksandrowicz. -  Objęte opieką są również osoby przebywające na kwarantannie, podjęto działania wspierające  przez służby sanitarne, mundurowe oraz służby obrony terytorialnej. Specjalne podziękowania dla tych wszystkich służb za pomoc i wsparcie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Wśród działań, które mają ścisły związek ze stanem pandemii jest m.in. funkcjonowanie telefonu pomocowego nr 500 218 337, z którego skorzystało do tej pory 320 osób. Większość zgłoszeń dotyczy problemów z żywnością lub wykupem leków. Osoby korzystające z tej formy pomocy to głównie seniorzy i osoby przebywające na kwarantannie.
Od 13 marca udzielono 350 porad w ramach usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Pracownicy Centrów Pracy Socjalnej wydali ponad 1250 decyzji.

 
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy