Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pięć uchwał w sprawie planów miejscowych

Podczas LIII sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. pięć uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

A
A

Uchwały przedstawione przez dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edytę Damszel-Turek, dotyczą terenów zlokalizowanych w Śródmieściu, Oliwie, Kokoszkach i Rudnikach.

 

Polski Hak – rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej      

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym w większości zajmują budynki poprzemysłowe. W części centralnej funkcjonuje skład węgla, w północnej – warsztaty oraz lądowisko dla śmigłowców, a w południowej powstaje zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Głównym celem przystąpienia do sporządzenia planu jest zmiana sposobu przeprawy przez Motławę w ciągu projektowanej ulicy tzw. Nowej Wałowej. Pod Motławą ma powstać tunel dla samochodów i tramwajów. Aby było to możliwe, konieczne jest zarezerwowanie terenu pod pas technologiczny, czego nie przewiduje obowiązujący plan miejscowy. Ze względu na wycofywanie się zakładów produkcyjnych z omawianego terenu, w nowym opracowaniu planuje się także zawrzeć zapisy dopuszczające funkcję mieszkaniową w większym zakresie niż obecnie. Te zapisy będą odpowiadać stanowi faktycznemu (zmieniającemu się charakterowi Polskiego Haka), będą też zgodne z polityką rozwoju miasta do wewnątrz, określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. 

 

Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej 533-537    

Na terenie proponowanym do objęcia planem miejscowym znajdują się zabudowania dawnej fabryki mydła (zajezdni tramwajowej), budynki mieszkalne (w tym jeden wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków) oraz zieleń nieurządzona. Teren leży w granicach dwóch obszarów objętych ścisłą ochroną konserwatorską: układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego oraz zespołu zabudowań dawnej fabryki mydła. Właściciel nieruchomości planuje odbudowę zabytków i realizację nowej zabudowy, w której byłyby prowadzone usługi komercyjne i inne skierowane do lokalnej społeczności. Zamierzenia inwestora zostały wstępnie zaakceptowane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskały pozytywną opinię Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Koncepcja zagospodarowania terenu uwzględnia historyczne znaczenie dawnej Zajezdni Tramwajów Konnych oraz wpisuje się w założenia dotyczące wspierania innowacji społecznych w Gdańsku. Zmiany wprowadzone w planie miejscowym będą stanowić realizację polityki rozwoju miasta do wewnątrz – m.in. poprzez adaptację zabytków do nowych funkcji.

 

Oliwa Dolna w rejonie ulicy Pomorskiej 68 II    

W granicach obszaru proponowanego do objęcia planem miejscowym znajduje się dawna siedziba Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz fragment Potoku Oliwskiego wraz z towarzyszącą mu zielenią. Teren ten charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi i znajduje się w granicach dwóch obszarów objętych ścisłą ochroną konserwatorską: układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego oraz zespołu rezydencjonalnego dawnego Dworu Przymorze wraz z jego reliktami (piwnicami średniowiecznymi). Celem przystąpienia do sporządzenia planu jest poszerzenie możliwości inwestycyjnych, zgodnie z ideą rozwoju miasta do wewnątrz – dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na terenie do tej pory przeznaczonym na usługi oraz niewielka zmiana jej parametrów. Zaproponowane zmiany zostały wstępnie zaakceptowane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy św. Brata Alberta          

Po zachodniej stronie ul. św. Brata Alberta znajdują się obiekty sakralne, pozostała część obszaru jest niezabudowana. Ustalenia nowego planu miejscowego mają uporządkować teren, co wynika z uruchomienia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i związanej z nim rezygnacji z projektowanej linii tramwajowej. Celem sporządzenia opracowania jest również zmiana obsługi komunikacyjnej nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę. Zapisy planu mają ponadto pozwolić na wydzielenie dopływu potoku Strzyża. W nowym opracowaniu zostaną skorygowane ustalenia dotyczące wymaganego udziału procentowego usług w zabudowie mieszkaniowo-usługowej oraz dotyczące wielkości działek budowlanych. Zostanie utrzymana ekstensywna forma zabudowy.

 

Rudniki w rejonie ulicy Miałki Szlak i projektowanej tzw. Nowej Sandomierskiej

Na terenie, który ma objąć plan miejscowy, obecnie znajdują się place parkingowe i obiekty, w których jest prowadzona działalność z branży motoryzacyjnej. Po stronie zachodniej są zlokalizowane zabudowania o charakterze produkcyjno-usługowym, a w części wschodniej – obiekty gastronomiczne i stacja paliw. W granicach planu mieści się również kilka budynków mieszkalnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, ujęcie wody, a w przyszłości ma przebiegać ulica tzw. Nowa Sandomierska. Celem przystąpienia do sporządzenia planu jest umożliwienie intensyfikacji zabudowy i zagospodarowania produkcyjno-usługowego, a także wykonania tymczasowej nadbudowy w jednokondygnacyjnej części budynku, która znajduje się w granicach rezerwy terenowej pod pas drogowy ulicy tzw. Nowej Sandomierskiej. Wprowadzenie tych zapisów powinno skutkować zwiększeniem potencjału inwestycyjnego okolicznych działek i rozwojem miejscowych przedsiębiorstw.

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska