Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Październikowe wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego

Od 1 do 30 października w Biurze Rozwoju Gdańska został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie Potoku Smęgorzyńskiego.

A
A

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24). Do wglądu jest udostępniona również prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Na animacji można obejrzeć dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu: https://www.youtube.com/watch?v=n4je0ToXLT0

Dyskusja publiczna odbędzie się 9 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek posiada windę i podjazd dla wózków).

Teren, który obejmuje projekt planu Smęgorzyno rejon Potoku Smęgorzyńskiego, obecnie jest wykorzystywany rolniczo. Jedynie w jego północnej części znajdują się domy jednorodzinne i działki budowlane. Do sporządzenia planu przystąpiono z dwóch powodów. Pierwszym było przeprowadzenie korekty linii zabudowy wzdłuż terenów zieleni nad Potokiem Smęgorzyńskim i na granicach stref ograniczeń od linii wysokiego napięcia. Drugim celem przystąpienia było zmniejszenie wymaganej minimalnej wielkości działek budowlanych oraz zwiększenie dopuszczalnej intensywności zabudowy. W projekcie planu ustalono m.in. maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż dróg. Zapis ten pozwoli na ukształtowanie układu urbanistycznego przyszłej zabudowy. Parametry i warunki umożliwią ukształtowanie jednorodnej zabudowy rezydencjalnej, tak jak w całym Smęgorzynie. Plan uwzględnia ochronę Potoku Smęgorzyńskiego wraz z okalającą go roślinnością poprzez wprowadzenie zieleni urządzonej (objętej Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie). Ponadto w opracowaniu wskazano do zachowania najcenniejsze drzewa. W planie znalazł się także zapis dotyczący takiego kształtowania układu przyszłej zabudowy powstającej na działkach znajdujących się nieopodal Potoku Smęgorzyńskiego, aby nie utrudniała przepływu powietrza. Ustalono również rozwiązania ułatwiające przemieszczanie się pieszych i rowerzystów – w tym m.in. chodniki przy jezdniach oraz ciągi pieszo-rowerowe na terenach zieleni.   

Zgłaszanie uwag – do 13 listopada
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 listopada 2018 r.
Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska