PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ostatnie dni zgłoszeń - stypendia dla gdańskich artystów i twórców kultury

Tylko do 10 stycznia trwa nabór do Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. O wsparcie finansowe procesów twórczych mogą ubiegać się gdańscy artyści i twórcy kultury. Aby aplikacja była ważna, należy pamiętać, aby do 15 stycznia dostarczyć potwierdzenie złożenia wniosku wygenerowane z systemu Witkac.

A
A

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska przyznawane jest osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, mieszkających i płacących podatki w Gdańsku. Artyści i twórcy mogą starać się o wsparcie miasta niezbędne do realizacji działań, w takich dziedzinach jak literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr i film oraz organizacja wydarzeń kulturalnych. Stypendium nie jest przyznawane na wykonanie konkretnego dzieła (takiego jak np. wydanie książki, płyty, na działania związane z postprodukcją czy pracę osób trzecich).

W złożonym poprzez formularz wniosku powinny znaleźć się jasne i przejrzyście opisane działania potwierdzające rozwój twórczy autora/autorów projektu. Ważne, aby dokładnie określić dziedziny i techniki w jakich realizowane będzie przedsięwzięcie. Najwyżej oceniane będą projekty gwarantujące wysoki poziom artystyczny i wykraczające ponad dotychczasowe działania wnioskodawców.

Wniosek tylko przez internet

Nowością w tej edycji programu stypendialnego jest składanie wniosków wyłącznie internetowo, poprzez system Witkac. Nie ma możliwości składania wniosków papierowych.

Wysokość stypendium za dany miesiąc będzie równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Stypendia wypłacane będą co miesiąc i mogą być przyznane na okres do 6 miesięcy.

Niezbędne potwierdzenie złożenia wniosku

Po złożeniu aplikacji w systemie Witkac, należy wygenerować potwierdzenie złożenia wniosku, które należy dostarczyć niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia danego naboru (przy pierwszym naborze do 15 stycznia).

Potwierdzenie aplikacji można złożyć:

a) używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP,

b) dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję (bez załączonego wniosku, ani innych załączników) do siedziby organizatora konkursu:

  • ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74,
  • ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2,

W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia Potwierdzenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

c) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, z dopiskiem Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska.

Wnioski bez złożonego potwierdzenia nie będą rozpatrywane.

Ważna zmiana

Stypendia przyznawane będą w trybie dwóch naborów wniosków, a nie jak to tej pory w trybie ciągłym, w drodze otwartego naboru.

Wnioski można składać:

  • do 10 stycznia - w pierwszym naborze
  • do 10 czerwca - w drugim naborze

W 2021 roku planowany budżet na stypendia w tej dziedzinie wynosi 1,4 mln zł, o 200 000 zł więcej, niż w 2020 roku.

Regulamin przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska

Marta Formella (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy