PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Od dziś – 21 dni roboczych na złożenie wniosków do planów zagospodarowania

Od dziś – 21 dni roboczych na złożenie wniosków do planów zagospodarowania
Na marcowej sesji Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzania 15 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 13 kwietnia 2016 roku, Biuro Rozwoju Gdańska rozpoczyna dla nich procedurę planistyczną. Mieszkańcy mogą do 13 maja złożyć wnioski przed powstaniem pierwszych projektów planów.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Od momentu ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Gdańska informacji o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w ciągu 21 dni można złożyć do nich wnioski. Może to zrobić każdy, kto chce mieć wpływ na zmiany jakie zachodzą w konkretnych przestrzeniach. Szczegóły określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl.
Po raz drugi mieszkańcy będą mieli możliwość włączenia się w proces planowania w momencie wyłożenia konkretnych projektów planów do publicznego wglądu. Wówczas każdy, kto kwestionuje ustalenia w nich przyjęte lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi i wziąć udział w dyskusji publicznej. Warto jednak włączać się w proces planowania już na samym początku. Dlaczego? Ponieważ wnioski czy rozmowy na temat konkretów w danym obszarze, pozwolą projektantom lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców, by móc odpowiednio zdefiniować zapisy w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Warto zaznaczyć, że to właśnie plany miejscowe są jednym z elementów kreacji ładu przestrzennego w mieście. Są też efektem długotrwałych prac prowadzących do kompromisu godzącego różne środowiska. Dodatkowo są źródłem informacji o zmianach, jakie zachodzą w przestrzeni miejskiej.

Gdzie składać wnioski?
Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do planów miejscowych oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk
oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl  w terminie do dnia 13 maja 2016 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Plany zagospodarowania przestrzennego, których mogą dotyczyć wnioski, to:

Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna
Celem planu jest wzmocnienie walorów turystycznych Wyspy Sobieszewskiej w rejonie Świbna i poprawa jakości życia mieszkańców  oraz turystów wypoczywających na tym terenie. Zmiana dotyczy powiększenia granic planu o tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej po południowej stronie ulicy Boguckiego, które dają szansę kształtowania przestrzeni publicznych służących zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Jednocześnie zrezygnowano z obejmowania granicami planu terenów leśnych położonych pomiędzy nieczynnym kolektorem sanitarnym a zabudową mieszkaniowo-usługową (pozostawiając w granicach przystąpienia jedynie dojścia do plaży). Wyłączenie z opracowania dyskusyjnych terenów leśnych, dla których w roku 2009 podjęto nieudaną próbę lokalizacji cmentarza pozwoli na efektywne prowadzenie procedury planistycznej. Ewentualne sporządzenie planu dla spornego terenu w kontekście lokalizacji cmentarza możliwe będzie po wypracowaniu konsensusu przez lokalną społeczność.

Zakoniczyn - rejon Potoku Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej
Celem planu jest umożliwienie realizacji celu publicznego – szkoły podstawowej z gimnazjum oraz 10-oddziałowego przedszkola w rejonie tzw. Nowej Bulońskiej, jak również powiększenie terenów przeznaczonych pod zieleń urządzoną.

Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej
Celem planu jest umożliwienie rozbudowy kampusu Akademii Muzycznej oraz modernizacji i rozbudowy budynku dawnych koszar (z adaptacją na funkcję hotelową) poprzez: zmianę przeznaczenia (z funkcji nauki na szeroko rozumiane usługi oraz zniesienie strefy specjalnej w związku z likwidacją terenów zamkniętych, wojskowych), zmianę parametrów zabudowy oraz zmniejszenie wskaźnika minimalnej ilości miejsc parkingowych.

Grodzisko – Centrum Hewelianum
Głównym celem sporządzenia planu jest umożliwienie dalszego rozwoju Centrum Hewelianum poprzez dopuszczenie rekonstrukcji nieistniejących obiektów historycznych i wprowadzenie do nich funkcji usługowych - związanych z realizacją programu centrum. Ponadto plan umożliwi realizację kolejki linowej na Górę Gradową wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W efekcie przyczyni się to do podniesienia atrakcyjności tego unikalnego obszaru o ponadlokalnej randze. Dodatkowo plan zweryfikuje parametry zabudowy i zasady zagospodarowania dla terenu dworca autobusowego, aby umożliwić wprowadzenie nowych obiektów usługowych (z utrzymaniem funkcji dworca pasażerskiego) kształtujących zachodnią pierzeję ulicy 3 Maja, zachowując jednocześnie widok na fortyfikacje na Górze Gradowej oraz widok z Góry Gradowej na Główne i Stare Miasto.

Główne Miasto rejon ulicy Grząskiej w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest zmiana wymogów parkingowych dla nowych inwestycji, podyktowanych wyrokiem WSA z dnia 4 czerwca 2014 roku, który stwierdził nieważność obowiązującego mpzp Śródmieścia - rejon Głównego Miasta w tym zakresie.

Strzyża – ul. Wita Stwosza 77
Teren wskazany do objęcia planem znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża II – Oliwa w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym 0216, który dopuszcza tylko usługi ze wskazaniem na funkcje: handel artykułami ogrodniczymi, rekreacja, gastronomia, miejsce pokazu zwierząt. Z uwagi na likwidację Centrum Ogrodniczego „Okaz” a także realizację przystanku PKM – Strzyża zasadne jest zwiększenie możliwości inwestycyjnych poprzez dopuszczenie funkcji mieszkaniowej na tym terenie, co stanowi odzwierciedlenie polityki miasta w zakresie dogęszczania i intensyfikowania zabudowy w centralnych, dobrze skomunikowanych dzielnicach miasta (tzw. rozwój miasta do wewnątrz).

Oliwa Górna w rejonie ulicy Polanki 124 A
Celem przystąpienia do planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej na działce prywatnej oraz nieznaczne powiększenie parametrów zabudowy w porównaniu do parametrów dopuszczonych planem obowiązującym - proponowana zmiana została wstępnie pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (opinia nr ZN.5150.294.2014 z dnia 10.11.2014 r.).

Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka i alei Jana Pawła II
Plan jest sporządzany na wniosek Towarzystwa Szkolnego „Leśna Góra”, które zamierza przenieść istniejącą siedzibę szkoły przy ul. Słowackiego 83. Celem planu jest weryfikacja i korekta parametrów urbanistycznych oraz rozszerzenie dopuszczalnego zakresu funkcji usługowych o usługi związane z oświatą.

Zaspa Rozstaje rejon ulic Żwirki i Wigury oraz Burzyńskiego
Teren w większości nie posiada planu miejscowego. Jedynie na południowo-zachodnim fragmencie obowiązuje mpzp dzielnicy Zaspa – Rejon al. Rzeczypospolitej. Celem przystąpienia do planu jest określenie warunków realizacji na tym terenie funkcji mieszkaniowej bądź mieszkaniowo – usługowej jako kontynuacji zabudowy osiedla Rozstaje.

Jelitkowo rejon ulic Kaplicznej i Bałtyckiej w mieście Gdańsku
Celem przystąpienia do sporządzania planu jest ożywienie i wykorzystanie potencjału obszaru, jak również przekształcenia terenu w kierunku rozwoju usług turystyki, kultury, sztuki i gastronomii. „Studium sanacji Jelitkowa w rejonie ulicy Bałtyckiej” (opracowane przez BRG w 2012 r.) wskazało możliwości i kierunki zmian zagospodarowania terenu i ustaleń planu dot. tego terenu. W oparciu o to opracowanie Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przychylił się do złagodzenia restrykcyjnych ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej (m.in. zwiększenie wysokości zabudowy z 8 na 12 metrów) i możliwości wprowadzania nowej zabudowy.

Z kolei przystąpienie do planów:
- Brzeźno - wejścia na plażę nr 50, 49, 48, 47 i 46 przy ul. Brzeźnieńskiej;
- Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej;
- Jelitkowo – wejścia na plażę nr 63 i 64 na przedłużeniu ulicy Piastowskiej;
- Jelitkowo – wejście na plażę nr 60  w rejonie ulicy Jantarowej;
- Brzeźno - rejon wejścia na molo przy ul. Jantarowej,
ma wspólny cel: umożliwienie realizacji wielofunkcyjnych obiektów zaplecza plażowego, mieszczących przede wszystkim toalety ogólnodostępne przystosowane także dla potrzeb osób niepełnosprawnych, natryski czy przebieralnie. Dodatkowo celem planu dotyczącego rejonu wejścia na molo przy ulicy Jantarowej jest umożliwienie realizacji nowej zabudowy w miejsce istniejących pawilonów. Nowy, stały obiekt zlokalizowany po wschodniej stronie wejścia na molo mieścić miałby m.in. całoroczne Centrum Ratownictwa Wodnego.
Inicjatywę przystąpienia do zmian obowiązujących planów pozytywnie zaopiniowała Komisja Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska na posiedzeniu 29 marca 2016 r.

Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze