PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nowa dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Agata Grenda obejmie stanowisko dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Funkcję sprawować będzie przez 3 sezony artystyczne, począwszy od 1 września 2021 roku. Decyzję podjęli organizatorzy instytucji - Województwo Pomorskie i Gmina Miasta Gdańska w uzgodnieniu ze współtworzącą teatr Fundacją Theatrum Gedanense.

A
A
Agata Grenda
Agata Grenda
fot. A. Szenrok

Powołanie nowej dyrektorki nastąpi na podstawie zapisów Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Gdański Teatr Szekspirowski z dnia 20 lutego 2008 r.

Dyrektor prof. Jerzy Limon w czasie trwania ostatniej kadencji planował zatrudnienie Agaty Grendy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. programowych, rekomendował również organizatorom teatru rozważenie kandydatury Agaty Grendy jako przyszłej dyrektor teatru. 

Obecnie, zgodnie z ustawowym wymogiem pozyskania opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności instytucji, Prezydent Miasta Gdańska wystąpiła do dwóch organizacji – Związku Artystów Scen Polskich oraz Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów o zaopiniowanie kandydatury. Program kadencyjny Agaty Grendy – zgodnie z zapisami ww. ustawy – zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku niezwłocznie po powołaniu nowej dyrektor. 

Agata Grenda - biogram

Agata Grenda jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej (kierunek filologia polska, specjalizacja dziennikarska) oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku psychologia w marketingu i zarządzaniu.

W swojej karierze pracowała zarówno z przedstawicielami kultury, jak i biznesu. Wykładała na studiach podyplomowych „Menedżer Kultury” w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W latach 2004 – 2006 kierowała Impresariatem w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu.

Pełniła ważne funkcje dyplomatyczne oraz kierownicze. W latach 2006 – 2011 pracowała jako zastępczyni dyrektora oraz kuratorka sztuk performatywnych w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku, a w latach 2015 – 2017 objęła funkcję dyrektora, w randze konsula, tegoż Instytutu.

W latach 2011-2015 była dyrektorką Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gdzie podlegało jej 21 wielkopolskich instytucji kultury. Pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W latach 2017 - 2021 prowadziła firmę Grenda. Produkcja Kultury, oferującą usługi szkoleniowe, mentorskie i producenckie z zakresu kultury oraz komunikacji w biznesie i kulturze. W 2021 roku współpracowała przy prezentacji 31. Edycji Festiwalu Malta jako zastępczyni dyrektora Festiwalu.

Na przestrzeni lat realizowała międzynarodowe i krajowe projekty kulturalne, współpracowała z festiwalami i instytucjami kultury w kraju i za granicą. Ma wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy z programów i fundacji europejskich oraz krajowych.  

Agata Grenda funkcję dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego sprawować będzie przez 3 kolejne sezony artystyczne, począwszy od 1 września 2021 roku.

Daniel Stenzel (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Rzecznik Prasowy Prezydenta