Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nagroda im. Jerzego Regulskiego dla Biura Rozwoju Gdańska

W tegorocznej edycji konkursu o nagrodę im. Jerzego Regulskiego wyróżnienie w kategorii „Idea” otrzymały dwa opracowania urbanistyczne, których autorkami są projektantki z Biura Rozwoju Gdańska.

A
A

Biuro Rozwoju Gdańska otrzymało wyróżnienie w kategorii „Idea” dla dwóch opracowań urbanistycznych sporządzonych przez: dr inż. arch. Annę Fikus-Wójcik i inż. arch. Agnieszkę Rózgę-Micewicz: Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap 2 – obszary zdegradowane oraz Gdańska Polityka Wodna – etap 1.
Nagroda im. Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 r. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej w czterech kategoriach: idea, realizacja dzieła, wiedza i upowszechnianie, aktywność obywatelska. Kategoria „Idea” dotyczy działań związanych z wdrażaniem samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej na celu rozwiązanie lokalnych problemów czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne
Studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne stanowi element realizacji wytycznych Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna Strategii Rozwoju Miasta – Gdańsk 2030+ oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Jego drugi etap dotyczy obszarów zdegradowanych – Angielskiej Grobli, Brzeźna – osady rybackiej, Przeróbki Mieszkaniowej oraz Stogów Mieszkaniowych. W opracowaniu na każdym z obszarów wytypowano przestrzenie publiczne spełniające kryterium lokalności i przedstawiono wytyczne projektowe, które ułatwią ich spójne i atrakcyjne zagospodarowanie. Zastosowanie wytycznych w działaniach podejmowanych przez jednostki miejskie pozwoli na zachowanie najważniejszych powiązań pomiędzy poszczególnymi przestrzeniami publicznymi.

Gdańska Polityka Wodna
Studium Gdańska Polityka Wodna wpisuje się w realizację Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna Strategii Rozwoju Miasta – Gdańsk 2030+, Strategii zarządzania wodą na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W pierwszym etapie przeanalizowano uwarunkowania dotyczące jakości przestrzeni na styku z wodą i zagospodarowania przestrzennego nabrzeży oraz wskazano kierunki ich docelowego urządzenia. W opracowaniu szeroko zajęto się możliwościami zagospodarowania terenów nadwodnych, co będzie stanowiło podstawę do dalszych działań projektowo-inwestycyjnych podejmowanych przez jednostki miejskie.
Obydwa opracowania powstały przy współpracy z mieszkańcami i radami dzielnic. Formą konsultacji były m.in. ankiety internetowe i spotkania. Aktualnie trwają prace nad kolejnymi etapami GPL i GPW (w połowie września zakończyło się badanie ankietowe dotyczące zagospodarowania gdańskich nabrzeży).

Z obydwoma wyróżnionymi publikacjami można zapoznać się tutaj:
GPW etap 1: http://www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/inne-opracowania-urbanistyczne/624-gdanska-polityka-wodna-etap-1

GPL etap 2: http://www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/inne-opracowania-urbanistyczne/587-gdanskie-przestrzenie-lokalne-etap-ii-obszary-zdegradowane

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska