Można już składać wnioski do Nagrody im. Lecha Bądkowskiego
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Można już składać wnioski do Nagrody im. Lecha Bądkowskiego

Można już składać wnioski do Nagrody im. Lecha Bądkowskiego
Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska zostanie przyznana w trzech kategoriach: dla Organizacji Pozarządowej Roku, Darczyńcy Roku oraz Społecznika Roku. Wnioskodawcy muszą zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone w regulaminie. Wnioski można składać do środy, 11 maja do godziny 17.00.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa” mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska. W pozostałych kategoriach zgłoszenia muszą być podpisane przez minimum 10 osób. Ponownie zgłoszeni nie mogą być ci laureaci, którzy otrzymali Nagrodę w ciągu ostatnich 5 lat oraz wyróżnienie w ciągu ostatnich 2 lat. Lista dotychczasowych laureatów dostępna jest na wskazanej stronie internetowej.

Patron Nagrody - Lech Bądkowski był współtwórcą „Solidarności", działaczem społecznym i kaszubskim, swoją działalnością znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej. Zmarł w 1984 roku i został pochowany na Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko”. Przyznawanie nagrody Jego imienia dla gdańskich organizacji pozarządowych zainicjował w 2001 roku prezydent Paweł Adamowicz, aby uhonorować i podkreślić ich wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie lokalnych problemów.

29_04_wernisaze_wystaw_sztuki_wspolczesnej_mat_csw_laznia_i_ggm

Organizacja Pozarządowa Roku

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która ma siedzibę i działa na terenie Gdańska i w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.

Darczyńca Roku

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej lub prawnej, która z własnych środków udziela, w formie darowizny, pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkankom i mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz gdańszczanek i gdańszczan, z wyłączeniem spółek skarbu państwa oraz podmiotów z udziałem publicznym.

Społecznik Roku

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.

Zmiany w regulaminie

Zmiany w stosunku do roku poprzedniego:

  • W kategorii „Gdański Darczyńca Roku” - nagroda przyznawana jest osobie fizycznej lub prawnej, która z własnych środków udziela pomocy i wsparcia w formie darowizny.
  • W kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa” nie może być:
    - wnioskodawcą i nominowanym ta sama organizacja,
    - nominowana organizacja, w której władzach (zarząd, komisja rewizyjna, rada nadzorcza, walne zgromadzenie) zasiada Prezydent Miasta Gdańska lub jego przedstawiciel;
  • Wnioski nominacyjne podlegają ocenie formalnej.
  • Członkowie Kapituły dokonują zatwierdzenia list nominowanych we wszystkich kategoriach.

Jak i gdzie składać wnioski

Wnioski o przyznanie nagrody w poszczególnych kategoriach można składać:

  • w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 – sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska nr: od 14 do 17)
  • lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja, do godz. 17.00. Wnioski złożone i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowy regulamin i wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod nr. tel.: 58 323 68 67 lub mailowo: zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl.