PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Letnica i Wronia Górka - dyskusje publiczne

Biuro Rozwoju Gdańsk zaprasza na dyskusje publiczne dotyczące projektów miejscowych planów: Letnica rejon Alei Macieja Płażyńskiego oraz Wronia Górka. Spotkania online odbędą się we wtorek 24 i w czwartek 26 listopada.

A
A

Projekt planu Letnica rejon alei Macieja Płażyńskiego umożliwia racjonalne zagospodarowanie obszaru przeznaczonego pod komunikację drogową w terenie pomiędzy Al. Płażyńskiego a ul. Uczniowską. Pozwala również na wykorzystanie fragmentów terenu nie zajętych przez układ drogowy na cele parkingowe oraz funkcję usługową i ogólnodostępną zieleń urządzoną. Realizacja ustaleń planu pozwoli na optymalne wykorzystanie terenów z uwzględnieniem interesu publicznego. Takie działania pozytywnie wpłyną na wizerunek oraz funkcjonalność obszaru projektu planu.

Plan Wronia Górka umożliwia budowę centrum opieki wytchnieniowej dla dzieci i osób dorosłych przy ul. Kopernika. Pozwala również na realizację, odtworzenie parku leśnego w historycznych granicach, z zachowaniem istniejącego drzewostanu oraz ciągów pieszych wzbogaconych o elementy małej architektury i oświetlenia. Działania te poprawią bezpieczeństwo oraz warunki rekreacyjne w dzielnicy Aniołki.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Terminy dyskusji publicznych

projekt planu

dzień

Godzina

Link do dyskusji

Letnica rejon Alei Macieja Płażyńskiego

24.11.2020

17:00

Link

Wronia Górka

26.11.2020

17:00

Link

1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
4. Instrukcja obsługi aplikacji
5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag – do 22 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 22 grudnia 2020 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego

Ewa Zajko (0)
Biuro Rozwoju Gdańska