PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Kontynuacja zadań profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

W czwartek, 28 października na XLI sesji Rady Miasta Gdańska został przyjęty Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022. Na ten cel w przyszłym roku przeznaczonych zostanie ponad 14 mln zł.

A
A

Priorytetem programu jest zwiększenie świadomości wszystkich mieszkańców Gdańska, niezależnie od wieku czy statusu społecznego, jak ich ryzykowne zachowania związane z używaniem środków psychoaktywnych wpływają na zdrowie. Głównym założeniem jest zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień mieszkańców przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym.

Istotą programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom, których patomechanizm jest podobny niezależnie od substancji wywołującej uzależnienie. Charakter podejmowanych działań w zakresie profilaktyki jest wspólny dla obu uzależnień. Często występują one równolegle, mają podobne podłoże i niosą zbliżone konsekwencji. Integracja tych programów pozwala efektywniej zarządzać usługami oferowanymi w ramach obu obszarów.

Szczegółowe cele programu to:

  • ograniczanie stosowania substancji psychoaktywnych, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy,
  • rozwój oferty profilaktycznej sprzyjającej kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży,
  • ograniczenie szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych wynikających ze spożywania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych.

Zadania zawarte w programie zostały określone na podstawie przeprowadzonej diagnozy środowiska oraz ewaluacji podejmowanych dotychczas działań, z uwzględnieniem zarówno potrzeb mieszkanek i mieszkańców miasta, jak i zobowiązań wynikających z branżowych aktów prawnych. Program jest integralną częścią Wieloletniego, Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021 – 2025, jednocześnie będąc częścią dokumentów: Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, a także Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Patryk Rosiński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy