Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Jakie zmiany w Gdańsku spowodowało wejście w życie tzw. lex deweloper?

Podczas wrześniowej sesji radni podjęli dwie uchwały związane z wejściem w życie tzw. specustawy mieszkaniowej (lex deweloper). Pierwsza, zmieniająca statut Biura Rozwoju Gdańska, rozszerzyła jego kompetencje. Druga wprowadziła Lokalne Standardy Urbanistyczne.

A
A

Wraz z podjęciem uchwały zmieniającej statut Biuro Rozwoju Gdańska otrzymało nowe zadania. To efekt wejścia w życie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, powszechnie znanej jako lex deweloper. Nowe zadania BRG, wykonywane w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, będą polegać na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej oraz przygotowywaniu i przedkładaniu Radzie Miasta Gdańska projektów uchwał o ustaleniu lub odmowie lokalizacji tych inwestycji.

Specjalna zakładka
BRG na swojej stronie internetowej (http://www.brg.gda.pl/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji) przygotowało specjalną zakładkę dotyczącą procedury ustalania lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej. Zakładka ma ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji o wnioskach, które wpływają do Prezydenta Miasta Gdańska, oraz o poszczególnych etapach, z których składa się procedura, w tym o możliwości składania uwag do wniosków. Na stronie została umieszczona mapa Gdańska z zaznaczonymi działkami, których dotyczą zgłoszone wnioski. Wnioski, które pozostały bez rozpatrzenia, nie są publikowane, są natomiast podawane podstawowe informacje na ich temat wraz z powodem pozostawienia bez rozpatrzenia. Wnioski, które spełniają wymagania formalne, są w całości publikowane.

Lokalne Standardy Urbanistyczne
Druga uchwała dotyczy ustalenia Lokalnych Standardów Urbanistycznych. Głównym założeniem wprowadzenia LSU jest uszczegółowienie zasad lokalizacji inwestycji realizowanych w ramach lex deweloper – maksymalne zbliżenie określonych w nich wymagań do parametrów i wskaźników stosowanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o zachowanie ciągłości planowania, która wynika z potrzeby ochrony interesów mieszkańców, w szczególności – zapewnienia wysokiej jakości życia. Przyjęcie LSU jest przy tym zgodne z zasadą, że władztwo planistyczne odnoszące się do sposobów i form zabudowy oraz zagospodarowania na terenie gminy należy do jej mieszkańców i organu stanowiącego gminy. 

Podział Gdańska na dwie strefy
LSU dotyczą wniosków składanych w ramach specustawy na terenie całego miasta. Wynikają z zasad polityki przestrzennej, przyjętej w dokumentach strategicznych (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta). Zapisy zawarte w LSU są dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Został w nich określony wymóg realizacji przydomowej zieleni rekreacyjnej. LSU precyzują maksymalną wysokość zabudowy, dzieląc Gdańsk na dwie strefy – zabudowy śródmiejskiej oraz pozostałą część miasta. W uchwale uszczegółowiono wymagany udział miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów i określono wymóg realizacji miejsc parkingowych dla rowerów. Wprowadzono wymóg realizacji usług w parterach budynków od strony ulic i zakazano lokalizacji garaży od strony przestrzeni publicznych. Zgodnie z LSU, pomiędzy budynkami a drogą od strony przestrzeni publicznych nie będą mogły powstawać drogi serwisowe i wewnętrzne oraz place manewrowe. Będzie natomiast wymagane zachowanie powiązań pieszych i rowerowych. W uchwale wprowadzono lokalnie stosowane zasady gospodarowania wodami opadowymi – dotyczące m.in. ograniczenia ich maksymalnego współczynnika spływu oraz uszczegółowienia zasad tzw. małej retencji.
Wprowadzono zasadę poszanowania krajobrazu otwartego i zurbanizowanego, co ma pozwolić na zachowanie kompozycji urbanistycznej podkreślającej widoki na charakterystyczne obiekty Gdańska. Natomiast w celu zachowania ciągłości terenów zieleni Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie wprowadzono współczynniki udziału powierzchni biologicznie czynnej dla inwestycji.

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska