Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańska Nagroda Równości za działania na rzecz praw człowieka

Promowanie osób, które w szczególny sposób działają na rzecz praw człowieka jest główną ideą Gdańskiej Nagrody Równości przyznawanej przez Prezydenta Miasta Gdańska. W tym roku Nagroda jest przyznawana po raz drugi.

A
A

Nominacje do Gdańskiej Nagrody Równości przyjmowane są do poniedziałku, 26 listopada 2018 roku do godz. 16.00. Wyróżnienie może być przyznane osobie fizycznej za kreowanie nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Nagrodą może być też wyróżniona osoba za bohaterski czyn w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej, z narażeniem własnego interesu, zdrowia lub życia.


Wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody, z odpowiednim uzasadnieniem, może składać każda mieszkanka i mieszkaniec Gdańska, po zebraniu minimum 10 osób wspierających nominację. Kandydaturę należy zgłosić na formularzu Wniosku Nominacyjnego pobranym ze strony Komunikatów Urzędu Miejskiego.

 

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości” oraz adnotacją „NIE OTWIERAĆ”. Wersję papierową należy złożyć:

·         w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/1,

·         lub wysłać pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80- 103 Gdańsk.

Zarówno w przypadku przesłania wniosków drogą elektroniczną jak i pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Wnioski złożone bądź przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Społecznego pod nr tel.58 526 80 09 lub adresem: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.

 

Szczegółowe informacje są na stronie:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/ii-edycja-gdanskiej-nagrody-rownosci,a,129854

 

Bożena Leszczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy