PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Działania sąsiedzkie w rewitalizowanych dzielnicach

Wzmocnienie relacji sąsiedzkich poprzez zaangażowanie mieszkańców w prace nad wspólną przestrzenią, to jeden z głównych celów ogłoszonego przez Biuro Rozwoju Gdańska konkurs skierowanego do organizacji pozarządowych. Wyłonione organizacje mają wspierać działania społeczne w dzielnicach objętych rewitalizacją i wspólnie z mieszkańcami urządzić wybrane podwórka. Czas składania wniosków mija 31 maja.

A
A

- W tym roku również ogłosiliśmy konkurs, który wspiera działania oddolne, społeczne w dzielnicach rewitalizowanych. Wśród celów konkursu jest m.in. stworzenie alternatywnych form spędzania czasu m.in. młodzieży i seniorów w oparciu o wspólną pracę nad najbliższą przestrzenią. Skierowanie wsparcia do takich grup wiekowych zgłaszali nam partnerzy społeczni działający w rewitalizowanych dzielnicach – tłumaczy Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska ds. rewitalizacji.

W poprzednich latach działania te cieszyły się sporym zainteresowaniem lokalnych społeczności. Zadania zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy polegał na opracowaniu projektów i koncepcji zagospodarowania terenów zieleni i przestrzeni sąsiedzkich na wyznaczonym terenie we współpracy z mieszkańcami. Drugi z kolei miał za zadanie zaangażować i wzmocnić wspólnotę mieszkańców użytkujących wyznaczoną i uporządkowaną przestrzeń podwórkową. Tegoroczna edycja odbywać się będzie na tych samych zasadach. Na każdym z czterech podobszarów rewitalizacji zostały wskazane zadania, które będą zlecone w drodze konkursu. Zakres tych zadań jest zróżnicowany, w zależności od dzielnicy, lecz łączy je jeden mianownik – dbałość o wspólną przestrzeń. Głównym założeniem jest animacja społeczności lokalnej w oparciu m.in. o wspólne decyzje sąsiadów w kwestii rewitalizacji i dbania o ich przestrzeń.

Działania w rewitalizowanych dzielnicach fot. BRG
Działania w rewitalizowanych dzielnicach fot. BRG

Lokalne podwórka

Celem działań w Nowym Porcie, Orunii, Dolnym Mieście jak i Biskupiej Górce jest wzmocnienie relacji sąsiedzkich poprzez zaangażowanie mieszkańców do drobnych prac podwórkowych np. zagrabienia liści, nasadzenia kwiatów, odmalowania elementów małej architektury czy potrzeby doposażenia miejsca w elementy, które uległy eksploatacji. Zaktywizowanie społeczności lokalnej powinno się przyczynić do zwiększenia poczucia odpowiedzialności mieszkańców za sąsiedztwo i najbliższą okolicę.

W Biskupiej Górce preferowane jest wsparcie skierowane w szczególności do osób w wieku senioralnym, natomiast w Nowym Porcie do młodzieży. Zadaniem animatorów będzie zorganizowanie uczestnikom alternatywnej formy spędzania czasu wolnego. W Orunii i Dolnym Mieście grupą docelową powinny być całe rodzinny. Dodatkowo w drugiej lokalizacji planowana jest kontynuacja działania Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin. W każdym zadaniu projektodawca może uwzględniać zadania wspierające cele projektu takie jak np. mediacje, doradztwo czy wsparcie rodziny. Dopuszczalne są także aktywności związane z wykorzystaniem sztuki jako elementu animacji.

Realizacja projektów przewidywana jest w drugim półroczu 2021 roku. Budżet wynosi w sumie 163 000 zł. Organizator konkursu, nie wymaga wnoszenia wkładu własnego.

Termin składania ofert w systemie elektronicznym witkac.pl upływa 31 maja 2021 roku (potwierdzenie papierowe należy złożyć do 4 czerwca br). Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku  oraz w załączniku: Szczegółowe warunki konkursu.

Agnieszka Siedlecka (0)
Biuro Rozwoju Gdańska