PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Drugi etap konsultacji Parku Kulturowego

Drugi etap konsultacji Parku Kulturowego
Od września 2021 prowadzone są konsultacje społecznie na temat utworzenia Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska. W ramach tych działań odbyły się m.in. debaty, warsztaty i spotkania branżowe. W środę, 30 listopada rozpoczyna się II etap konsultacji, w których trakcie uczestnicy będą mogli zgłaszać swoje uwagi i sugestie zmian do projektu uchwały poprzez formularz dostępny na stronie gdansk.pl. Temat ten zostanie omówiony podczas spotkania Piotra Kryszewskiego, zastępcy prezydenta ds. usług komunalnych, z restauratorami. W ramach tego etapu konsultacji odbędzie się także spotkanie z mieszkańcami, podczas którego zostaną przedstawione główne założenia projektu uchwały.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Trwają prace nad uchwałą w sprawie utworzenia Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska. Gotowy jest już jej projekt. Zanim jednak trafi on pod obrady Rady Miasta Gdańska, zostanie przeanalizowany pod kątem uwag i propozycji, które wpłyną w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Z propozycjami rozwiązań będą mieli okazję zapoznać się wszyscy interesariusze. Mieszkańcy Gdańska, osoby prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Parku oraz przedstawiciele lokalnych instytucji czy organizacji, którzy mają uwagi do poszczególnych zapisów zaprezentowanego projektu, mogą je zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag do projektu uchwały.  Pojawił się on już na stronie gdansk.pl i będzie dostępny do 21 grudnia włącznie.

Czym jest park kulturowy?

Park Kulturowy jest przede wszystkim formą ochrony zabytków, stąd wszelkie regulacje zawarte w uchwale mają służyć ekspozycji zabytków oraz ochronie krajobrazu kulturowego. Priorytetem miasta jest uporządkowanie przestrzeni historycznego Śródmieścia, sprzyjając celom związanym z ochroną zabytków, poprawie wizerunkowi miasta oraz jakości życia mieszkańców.

Ustanowienie na obszarze Śródmieścia parku kulturowego umożliwi używanie konkretnych narzędzi prawnych pomagających regulować kwestie takie jak m.in.: poziom dopuszczalnego hałasu, działalność ogródków gastronomicznych, uzgodnienia dotyczące handlu i wykorzystywania zwierząt w celach komercyjnych, prowadzenia robót budowlanych czy też zagadnienia związane z gromadzeniem odpadów komunalnych. Park Kulturowy działać będzie podobnie jak obecna uchwała krajobrazowa. Umożliwi regulowanie wielu różnych kwestii ważnych dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Projekt uchwały składa się z działów tematycznych:

  • Handel, gastronomia i inne usługi
  • Działania reklamowe
  • Architektura i prace budowlane
  • Gromadzenie odpadów komunalnych

Spodziewanym rezultatem utworzenia Parku jest uregulowanie sposobu użytkowania przestrzeni publicznej Śródmieścia Gdańska poprzez ograniczenie, eliminację i przeciwdziałanie formom działalności, które negatywnie ingerują w formę architektoniczną obiektów zabytkowych, zakłócają ich właściwą ekspozycję i ład przestrzenny bądź w jakikolwiek inny sposób zagrażają tożsamości tego wyjątkowego obszaru. Utworzenie parku kulturowego przyczyni się do bardziej zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego tego obszaru jako swoistego produktu turystycznego i biznesowego, czerpiącego i respektującego unikalną tożsamość tego miejsca oraz jego mieszkańców.

PROJEKT UCHWAŁY - PARK KULTUROWY W ŚRÓDMIEŚCIU GDAŃSKA (1.62 MB)

Szerokie konsultacje

W 2020 roku przeprowadzone zostały badania, których rezultaty umożliwiły wytypowanie głównych wyzwań, z jakimi mamy do czynienia na obszarze Śródmieścia, w tym Głównego Miasta. Otrzymane wyniki pokazały, że odpowiedzią na część z tych wyzwań może być utworzenie parku kulturowego. Jesienią 2021 roku rozpoczął się I etap konsultacji społecznych dot. utworzenia parku. Odbyły się spotkania, debaty i warsztaty, dedykowane możliwym zmianom w obszarze projektowanego Parku Kulturowego. Priorytetem była chęć włączenia jak największej liczby interesariuszy, w tym mieszkańców, przedsiębiorców z tego terenu, urbanistów, konserwatorów, historyków, artystów czy instytucje kultury. Celem tego etapu konsultacji było wypracowanie rozwiązań odpowiadających w jak najszerszym zakresie potrzebom różnych grup, których interesy spotykają się na terenie Śródmieścia. Pierwszy etap konsultacji trwał aż 3 miesiące, co czyni z tej Uchwały jeden z najszerzej skonsultowanych projektów prawa lokalnego.

Szczegółowe badania potrzeb różnych grup interesariuszy i wspólna identyfikacja potrzeb stanowiły punkt wyjścia do stworzenia projektu uchwały, który trafia właśnie do konsultacji.

Czas na drugą odsłonę

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gdańska, osoby prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Parku oraz przedstawiciele lokalnych instytucji mogą nanosić swoje uwagi na opublikowanym na stronie gdansk.pl formularzu zgłaszania uwag. Autorzy projektu liczą na bardzo szeroki udział wszystkich mieszkańców Gdańska oraz podmioty prawne prowadzące na terenie Parku działalność gospodarczą. Bardzo ważny w tym kontekście jest głos mieszkańców Śródmieścia. Są oni nieodłącznym elementem krajobrazu kulturowego tej części miasta. Konsekwentna ochrona jakości ich życia jest jednym z celów utworzenia Parku, stąd lwia część zapisów uchwały jest bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania wskazane przez osoby mieszkające na tym obszarze. Nie mniej ważne jest stanowisko działających na tym terenie przedsiębiorców. Dla wielu z nich nowe przepisy będą się wiązały z koniecznością wprowadzenia pewnych zmian związanych choćby z ekspozycją oferowanych produktów, oświetleniem czy prowadzeniem ogródków gastronomicznych. Dlatego kwestie związane z wprowadzeniem Parku Kulturowego będą jednym z najważniejszych tematów, które będą poruszone podczas zaplanowanego na środę 30 listopada spotkania Piotra Kryszewskiego, zastępcy prezydenta ds. usług komunalnych, z restauratorami.

- Projekt uchwały zawiera propozycje, które zostały wypracowane dzięki zaangażowaniu nie tylko wielu urzędników, ale też mieszkańców, przedsiębiorców, społeczników oraz innych osób, którym zależy na pozytywnych zmianach w Śródmieściu Gdańska. W kolejnym etapie konsultacji wspólnie będziemy pracować nad takim kształtem tej uchwały, która  w możliwie najlepszy sposób pogodzi oczekiwania, potrzeby i interesy wszystkich zaangażowanych stron. Dlatego tak bardzo zależy nam, aby w proces konsultacji włączyło się jak największe grono interesariuszy tego projektu – mówi Monika Nkome Evini, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia.

Należy podkreślić, że swój ostateczny kształt dokument nabierze nie tylko w wyniku drugiego etapu konsultacji społecznych, ale także opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do którego projekt uchwały zostanie przekazany po rozstrzygnięciu uwag zebranych poprzez formularz.

Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl