PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Cztery nowe plany miejscowe

Radni miejscy podczas XLI sesji RMG podjęli m.in. cztery uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

A
A

Zmiany, jakie zostaną wprowadzone dzięki pracom nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pozwolą m.in. na racjonalne zagospodarowanie terenów w granicach portu, uregulowanie kwestii transportowych na Przymorzu czy realizację tymczasowego boiska na Żabiance.

Sporządzenie planu Letnica w rejonie ulicy Marynarki Polskiej i nabrzeża Martwej Wisły pozwoli na racjonalne (dostosowane do zmieniających się potrzeb) wykorzystanie terenów przemysłowo-portowych, poprzez likwidację rezerw terenowych pod drogi publiczne. Umożliwi to powstanie nowych miejsc pracy oraz wzmocni potencjał gospodarczy miasta. Kierunek zmian jest zbieżny z wnioskami Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Mostostalu Pomorze SA. Opracowanie planu jest zgodne z polityką przestrzenną określoną w Studium, w zakresie kierunku rozwoju funkcji przemysłowo-usługowo-portowych wspierających zidentyfikowaną portową tożsamość miasta.

Celem sporządzenia planu Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej jest umożliwienie realizacji – na terenie Stoczni Jachtowej JABO – nowej hali montażu jednostek pływających. Zwiększą się też możliwości inwestycyjne terenów objętych planem, co mieści się w polityce rozwojowej Gdańska opartej o morską tożsamość miasta. Ponadto planowana jest rezygnacja z rezerwy terenu pod ujęcie wody „Stocznia Wisła”. Zgodnie z wnioskiem Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. nie ma planów jego odtwarzania w przyszłości.

Decyzją radnych przystąpiono również do planu Przymorze Wielkie rejon ulicy Obrońców Wybrzeża. Jego celem jest uregulowanie kwestii transportowych i wprowadzenie jednolitych ustaleń dla ul. Obrońców Wybrzeża, zgodnie z polityką miasta wyrażoną w Studium w zakresie zrównoważonej mobilności – ustalenie linii tramwajowej. Wprowadzenie nowych standardów dla całego ciągu ulicznego jest zgodne z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej. Objęcie granicami terenów przyległych po stronie południowej, pozwoli na wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni lokalnej, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.

Z kolei celem prac nad projektem planu Żabianka rejon przystanku SKM Żabianka-AWFiS jest umożliwienie realizacji tymczasowego boiska treningowego na terenie zarezerwowanym w obowiązującym planie na cele publiczne – węzeł integracyjny oraz drogę. Dopuszczenie realizacji ww. boiska zaspokoi potrzeby Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego oraz mieszkańców, a także podniesie jakość funkcjonalno-przestrzenną niezagospodarowanego obecnie obszaru.

Agnieszka Siedlecka (0)
Biuro Rozwoju Gdańska