Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Cztery konkursy z zakresu profilaktyki zdrowia

Prezydent Miasta Gdańska ogłosiła cztery konkursy na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego. Konkursy mają charakter otwarty, a termin składania ofert do wszystkich konkursów upływa 6 grudnia o godz. 15:00.

A
A

Pierwszy konkurs dotyczy m.in. skutecznej promocji szczepień obowiązkowych i zalecanych oraz badań przesiewowych, organizacji konferencji, seminariów, szkoleń w obszarze zdrowia publicznego jak i szeroko rozumianej profilaktyki z zakresu HIV/AIDS – przeprowadzenia szkoleń dla młodzieży z gdańskich szkół ponadpodstawowych, organizacji kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących tematyki HIV/AIDS (i innych chorób przenoszonych drogą płciową) skierowanych do studentów gdańskich uczelni wyższych oraz stworzenie grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych, jak i konsultacji indywidualnych.
Konkurs odbywa się w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017–2020. Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w latach:
- 2020 - wynosi 270 000 zł
- 2021 – wynosi 70 000 zł
- 2022 – wynosi 70 000 zł
Szczegóły konkursu: http://bit.ly/2QBE2oU

Drugi konkurs to realizacja takich zadań jak: poszerzanie i udoskonalanie oferty programów profilaktycznych z zakresu uzależnień, skierowanych do dzieci i młodzieży, kompleksowe wsparcie osób zadłużonych czy prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
Konkurs odbywa się w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020. Zadania konkursowe realizują cel Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport. Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w 2020 r. to 769 000 zł.
Szczegóły konkursu: http://bit.ly/2OGvg6L

Trzeci konkurs dotyczy przeprowadzenia badań socjologicznych mających na celu ocenę występowania problemu związanego z nadużywaniem alkoholu i narkotyków w poszczególnych dzielnicach Gdańska. Odbywa się on w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020. Zadanie konkursowe realizuje m.in. cele:
- zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowia
- podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień
- zwiększenie roli mieszkańców, organizacji, instytucji i innych podmiotów w kreowaniu polityk miejskich
Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku 2020 to 155 000 zł.
Szczegóły konkursu: http://bit.ly/2s3mYOF

Czwarty z konkursów dotyczy takich działań wieloletnich, jak: promocja zdrowego środowiska życia i pracy, organizacja wsparcia zewnętrznego dla dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia kryzysu, wsparcia kryzysowego czy promocji zdrowia psychicznego. Zadanie roczne polega na poszerzenie działalności Punktu informacyjno-konsultacyjnego informującego o dostępnych usługach z zakresu zdrowia psychicznego lub wsparcia psychologicznego. Drugie zadanie roczne dotyczy podnoszenia wiedzy i kompetencji kadry pracującej w obszarze ochrony zdrowia psychicznego (superwizje, szkolenia, konferencje itp.).
Jest to konkurs ofert na realizację zadań w latach 2020-2022 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023.
Łącznie na realizacje zadań przeznaczono 2 471 227,00 zł, w tym:
- 871 227 zł w 2020 roku
- 800 000 zł w 2021 roku
- 800 000 zł w 2022 roku
Szczegóły konkursu: http://bit.ly/2OuzvSt

Do wszystkich konkursów oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert Witkac.pl oraz złożyć dokumentację papierową w postaci potwierdzeń złożenia oferty i oświadczeń o niekaralności.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy