PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

91 milionów na współpracę Gdańska z organizacjami pozarządowymi

Kształtowanie świadomości i podnoszenie kompetencji - to główny cel Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, który został uchwalony przez miejskich radnych w czwartek, 28 października. Na zlecanie zadań własnych w ramach współpracy przeznaczonych zostanie ponad 91 mln zł, czyli o blisko 11 mln zł więcej niż w obecnym roku.

A
A

Program został przygotowany wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Uwagi zbierane były podczas spotkań konsultacyjnych. Został on przedłożony Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i pozytywnie zaopiniowany. Opisuje on cele, zasady i formy współpracy. Określa priorytetowe obszary i wysokość środków na zlecanie zadań miasta organizacjom pozarządowym w tych obszarach. Ponadto znajdują się w nim zasady zawierania partnerstw, ogłaszania i przeprowadzania konkursów ofert, konsultowania i tworzenia aktów normatywnych wspólnie z organizacjami oraz sposób autoewaluacji i monitoringu programu. 

Szczegółowym celem współpracy w 2022 roku jest kształtowanie świadomości i podnoszenie kompetencji organizacji w zakresie realizacji zadań publicznych zgodnie z zasadami dostępności. Może to stanowić duże wyzwanie, dlatego taki właśnie cel został ustanowiony. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez organizacje, pojawiło się nowe zadanie: "podnoszenie kompetencji i wspieranie organizacji w zakresie zapewnienia dostępności w realizowanych zadaniach", na przygotowanie którego będzie dostępna odrębna pula środków w konkursie Wydziału Rozwoju Społecznego.

Największe zwiększenia budżetowe, na zlecanie zadań własnych, w stosunku do programu z 2021 roku dotyczą:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • ochrony i promocji zdrowia.
Patryk Rosiński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy