Gdańsk - oficjalny portal miasta Stypendia dla studentów
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Stypendia dla studentów

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Wypełnienie przez uczelnię lub osobę fizyczną wniosku o stypendium. W przypadku osoby fizycznej wniosek winien być potwierdzony przez uczelnię. Wniosek winien być podpisany przez rektora lub prorektora uczelni.

  • kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów: 
    • potwierdzające osiągnięcia studenta za dany rok akademicki 
    • potwierdzona średnia ocen studenta za ostatnie 2 lata 
    • oraz, w przypadku ubiegania się o stypendium za granicą dokumenty potwierdzające wyjazd studenta zagranicę

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Każdego roku akademickiego dokumenty należy składać do 15 października. Komisja wnioski rozpatruje do połowy listopada, sporządza protokół z posiedzenia komisji i przedkłada Prezydentowi Miasta Gdańska do ostatecznej akceptacji. Następnie Wydział Rozwoju Społecznego przygotowuje umowy z uczelniami lub osobami fizycznym o przyznanym stypendium. Wypłata stypendiów następuje w grudniu każdego roku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3 (główny budynek Urzędu Miejskiego) ul. Nowe Ogrody 8/12 (pok. 40)

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Społecznego, Referat Szkół, ul. Kartuska 5, pok. 313, godz. 8.00-16.00, tel. 58 323 68 60

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna:

  • uchwała Nr XXIII/635/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/1644/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 lutego 2006 roku, dotyczącej zasad udzielania stypendiów dla studentów.

Inne informacje:

- nie dotyczy -