Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Stypendia dla studentów

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Wypełnienie przez uczelnię lub osobę fizyczną wniosku o stypendium. W przypadku osoby fizycznej wniosek winien być potwierdzony przez uczelnię. Wniosek winien być podpisany przez rektora lub prorektora uczelni.

  • kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów: 
    • potwierdzające osiągnięcia studenta za dany rok akademicki 
    • potwierdzona średnia ocen studenta za ostatnie 2 lata 
    • oraz, w przypadku ubiegania się o stypendium za granicą dokumenty potwierdzające wyjazd studenta zagranicę

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Każdego roku akademickiego dokumenty należy składać do 15 października. Komisja wnioski rozpatruje do połowy listopada, sporządza protokół z posiedzenia komisji i przedkłada Prezydentowi Miasta Gdańska do ostatecznej akceptacji. Następnie Wydział Rozwoju Społecznego przygotowuje umowy z uczelniami lub osobami fizycznym o przyznanym stypendium. Wypłata stypendiów następuje w grudniu każdego roku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku

ul. Kartuska 5
80-802 Gdańsk
pokój nr 309
tel. 58 323 67 67

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko nr 14 do 17
tel. 58 323 60 64 do 67

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko informacji
tel. 58 526 81 00

Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Organizacji Edukacji i Wychowania
ul. Kartuska 5
80-802 Gdańsk
pokój nr 309
tel. 58 323 67 67

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna:

  • uchwała Nr XXIII/635/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/1644/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 lutego 2006 roku, dotyczącej zasad udzielania stypendiów dla studentów.

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Procedura w języku migowym