PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej

Sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej
Sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zgodnie z art. 6, ust. 1, pkt 5), ppkt g) ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku ( Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) podmioty wykonujące zadania publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mają obowiązek udostępniania informacji publicznej w zakresie majątku publicznego, w tym o udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego pomocy publicznej.

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity; Dz.U. z 2007, Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) w art. 41, ust. 2 określa zakres udostępnianej informacji i dotyczy wskazania podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną, beneficjenta pomocy publicznej, informacji  o wielkości i formie udzielonej mu pomocy publicznej oraz o jej przeznaczeniu, podstawie prawnej, a także podmiotach udzielających pomocy publicznej.

Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej określają przepisy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Każdy projekt programu pomocowego, w tym przewidujący udzielenie pomocy w ramach wyłączeń grupowych, oraz pomocy indywidualnej, w tym pomocy indywidualnej na restrukturyzację, wymaga uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W opinii tej Prezes stwierdza, czy wsparcie przewidziane w projekcie spełnia przesłanki pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE Komisja musi zostać poinformowana o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy publicznej. Państwo członkowskie nie może wprowadzać w życie projektowanych środków dopóki Komisja nie wyda decyzji końcowej. Prezes UOKiK zawiadamia Komisję Europejską o zamiarze udzielenia wsparcia przedsiębiorcy przez polski organ administracji lub inny podmiot publiczny. Do momentu podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie zgodności notyfikowanego (zgłoszonego) wsparcia z prawem wspólnotowym, państwo członkowskie ma obowiązek wstrzymać się z jego udzieleniem. W toku postępowania wyjaśniającego przed Komisją, Prezes UOKiK, przy współpracy innych organów i podmiotów w tym beneficjentów pomocy, przekazuje w imieniu polskich władz dane oraz dokumenty, o które wnioskuje Komisja Europejska, a także odpowiada na stawiane przez nią pytania. Zgłoszeniu podlega każdy rodzaj wsparcia, z wyjątkiem pomocy de minimis oraz pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych.

Informacje dotyczące zasad udzielania i rozliczania pomocy publicznej, sporządzania sprawozdań, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wykaz funkcjonujących w Polsce programów pomocowych można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie: www.uokik.gov.pl, w zakładce: pomoc publiczna.

Wszystkie podmioty udzielające pomocy publicznej, w tym Gmina Miasta Gdańska, zobowiązane są do przekazywania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy lub informacji o nieudzielaniu pomocy (tzw. sprawozdania zerowe). Informacje te są gromadzone w bazie danych SHRIMP – Systemie Harmonogramowania, Raportowania i Monitorowania Pomocy.

Na podstawie zebranych danych opracowywany jest raport o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom przez Gminę Miasta Gdańska w roku poprzednim. Raporty oraz wartości udzielonej przedsiębiorcom pomocy publicznej w poszczególnych latach zaprezentowane  zostały poniżej.

Gmina Miasta Gdańska udzieliła przedsiębiorcom pomocy  publicznej  o następujących wartościach brutto w poszczególnych latach :

  • 2013 rok:  11 413 978,59 PLN 2 720 972,04 EURO
  • 2012 rok:    9 050 249,87 PLN / 2 171 191,14 EURO
  • 2011 rok:    4 143 442,12 PLN / 1 014 401,84 EURO

  • 2010 rok:  14 688 851,34 PLN / 3 687 342,84 EURO
  • 2009 rok:  18 502 999,41 PLN / 4 341 740,75 EURO
  • 2008 rok:  11 232 198,19 PLN / 3 206 918,44 EURO
  • 2007 rok:    7 921 682,58 PLN / 2 091 571,53 EURO


Pliki do pobrania - Raport o pomocy publicznej Gminy Miasta Gdańska za rok: