PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Samodzielne stanowiska pracy ds. budżetu i współpracy

Samodzielne stanowiska pracy ds. budżetu i współpracy
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 155

Pracownicy:
Lidia Podleśna
tel.: (+48 58) 323 61 76
Anita Brzoskowska
tel.: (+48 58) 323 65 17

 

Realizowane zadania:

  • przygotowywanie projektu budżetu Biura i sprawozdań z jego wykonania
  • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu i wykonania wydatków budżetowych
  • bieżące monitorowanie budżetu Biura, dokonywanie czynności kontrolnych i nadzór nad dokumentami finansowo – księgowymi
  • przygotowywanie analiz ekonomicznych i sprawozdań
  • koordynowanie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych w zakresie kultury oraz współpraca przy sporządzaniu projektów umów i ich rozliczanie pod względem formalno – rachunkowym
  • prowadzenie spraw związanych z kontrolą i rozliczaniem dotacji udzielanych przez Miasto w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • przygotowywanie wniosków i sprawozdań z dotacji przyznawanych instytucjom kultury
  • współpraca z instytucjami kultury przy tworzeniu planów i sprawozdań finansowych