Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Samodzielne stanowiska ds. bhp i ppoż.

A
A

Realizowane zadania:

 • kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp w Urzędzie,
 • bieżące informowanie Prezydenta o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania,
 • sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi okresowych analiz stanu bhp, zawierających propozycje przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania możliwym zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy, w drodze do lub z pracy pracowników, praktykantów, stażystów oraz chorobami zawodowymi pracowników,
 • prowadzenie ewidencji atestów na odzież roboczą i ochronną, sporządzanie zbiorczych zestawień oraz rozliczanie ekwiwalentu za jej pranie,
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy, zakładową organizacją związkową oraz państwowymi instytucjami kontroli w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp w Urzędzie,
 • współudział w opracowywaniu instrukcji stanowiskowych i doradztwo w zakresie doboru ochron zbiorowych,
 • prowadzenie kontroli i doradzanie w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i terenów Urzędu zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi,
 • wyposażenie budynków Urzędu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • zapewnienie właściwej konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych w budynkach Urzędu,
 • zorganizowanie prawidłowego funkcjonowania systemu działania służb technicznych i ochrony w celu zapewnienia osobom przebywającym na terenie budynków Urzędu bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
 • podejmowanie działań zmierzających do przygotowania obiektów i terenów Urzędu do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • prowadzenie i organizowanie szkoleń pracowników z zakresu bhp i ppoż,
 • opracowanie, wdrażanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków Urzędu,
 • kontrolowanie zabezpieczenia mienia Urzędu przed pożarem oraz przestrzegania przez pracowników instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i innych instrukcji przeciwpożarowych.