Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Zmian Klimatycznych

A
A

Kierownik: Tomasz Hoppe
ul. Piekarnicza 16
80-126 Gdańsk
pokój nr 11
tel.: +48 58 768 8220
e-mail: tomasz.hoppe@gdansk.gda.pl

 

 • ocena stanu Miasta w aspekcie zagrożeń w wyniku zmian klimatycznych,
 • ocena wrażliwości i potencjału adaptacyjnego Miasta na zmiany klimatu,
 • nadzór nad realizacją Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) Gdańska do zmian klimatu,
 • monitoring, ewaluacja i aktualizacja MPA,
 • koordynacja działań adaptacji do zmian klimatu w kwestii gospodarki wodnej, bioróżnorodności, ochrony zasobów środowiska, stanu jakości powietrza,
 • identyfikowanie działań zmierzających do zwiększenia odporności Miasta na zagrożenia klimatyczne,
 • prowadzenie i koordynowanie pracy Forum MPA oraz Komisji Eksperckiej MPA,
 • podejmowanie działań związanych z edukacją ekologiczną oraz podnoszeniem świadomości mieszkańców w zakresie zmian klimatu,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie edukacji ekologicznej oraz innych działań w zakresie pracy Referatu,
 • współpraca z partnerami zagranicznymi, w tym podejmowanie działań mających na celu pozyskanie nowych partnerów - w zakresie działania Referatu,
 • przygotowywanie i prowadzenie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w tematach realizowanych przez Referat oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania realizowane w zakresie pracy Referatu,
 • udzielanie dotacji podmiotom zewnętrznym na realizację zadań z zakresu zagospodarowania wód opadowych i wykonania ogrodów deszczowych oraz wymiany systemów ogrzewania,
 • uczestnictwo w programach propagujących stosowanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • prowadzenie prac na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym współpraca z Fundacją Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej,
 • udział w realizacji polityki ekologicznej w zakresie przyrody i leśnictwa, w tym: inicjowanie, realizowanie i koordynowanie działań w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju oraz zachowania i rozwoju bioróżnorodności,
 • wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa i Miasta Gdańska, w tym:
 • realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej, w tym:
  • zlecanie wykonania inwentaryzacji i planów urządzenia lasów,
  • przygotowywanie do zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów,
  • uznawanie gruntów leśnych za lasy ochronne,
  • nadzór nad gospodarką leśną oraz wydawanie decyzji o wyrębie,
 • prowadzenie monitoringu śródlądowych wód powierzchniowych na terenie Gdańska,
 • ustalanie i pobieranie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej