Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych

A
A

Kierownik: Magdalena Skiba
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 205a
tel.: 58 323 68 98
e-mail: magdalena.skiba@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl/puls-miasta#organizacje

do zadań którego należy:

 • inicjowanie i udział w budowaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych
 • koordynacja wyborów do  Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska oraz wspieranie jej działań
 • tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i innymi, w szczególności w zakresie aktywności obywatelskiej oraz innowacji społecznych
 • inicjowanie i wspieranie rozwoju partnerstw lokalnych oraz branżowych i problemowych
 • zlecanie do realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nadzór nad ich realizacją
 • koordynowanie realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz przygotowywanie rocznych sprawozdań z jego realizacji
 • przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa lokalnego dotyczących działań w sferze pożytku publicznego
 • organizowanie debat publicznych, konferencji, seminariów dotyczących rozwoju społecznego
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gdańska
 • podejmowanie inicjatyw wspierających organizacje pozarządowe
 • obsługa Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • obsługa projektów i inicjatyw rad dzielnic w obszarze rozwoju społecznego
 • koordynowanie działań związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień za szczególne zaangażowanie w działania obywatelskie
 • inicjowanie działań rozwijających wolontariat w Mieście
 • koordynowanie procesu realizacji zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej
 • współrealizacja zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej w obszarze rozwoju społecznego
 • koordynowanie prac zespołów dialogu obywatelskiego
 • koordynowanie działań animatorów sportu
 • podejmowanie działań popularyzujących aktywność fizyczną
 • realizacja projektów obszarze rozwoju społecznego, w tym projektów międzynarodowych m.in. w ramach programu Urbact III
 • prowadzenie nadzoru nad fundacjami działającymi w obszarze zdrowia, integracji społecznej i edukacji
 • koordynowanie wdrażania Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku
 • prowadzenie spraw dotyczących osiedlenia w Gdańsku rodzin narodowości polskiej, które pozostały na Wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich