PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorczości

Referat Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorczości
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Magdalena Lidzbarska

ul. Nowe Ogrody 8/12
IV piętro, pokój nr 406

tel.: +48 58 323 64 16

  

 

 

Realizowane zadania:

 • kreowanie kierunków rozwoju gdańskiej turystyki we współpracy z branżą turystyczną,
 • wspieranie tworzenia produktów turystycznych oraz rozwoju i podnoszenia jakości usług turystycznych - w ścisłej współpracy z gdańską branżą turystyczną,
 • współudział w planowaniu rozwoju infrastruktury turystycznej i informacji turystycznej,
 • współpraca z samorządami terytorialnymi oraz lokalnymi, regionalnymi i  krajowymi instytucjami w zakresie rozwoju i promocji turystyki Gdańska, w tym wspieranie działań organizacji turystycznych działających na terenie aglomeracji w celu ciągłego podnoszenia atrakcyjności turystycznej Gdańska,
 • współpraca z Gdańską Organizacją Turystyczną w zakresie realizacji celów i  zadań statutowych stowarzyszenia,
 • monitorowanie i analiza efektów działań podejmowanych przez podmioty działające na rzecz podnoszenia atrakcyjności turystycznej Miasta (m.in. statystyki: ruchu lotniczego, ruchu statków wycieczkowych, tramwaju wodnego, obsługi turystów w punktach informacji turystycznej),
 • prowadzenie wykazu obiektów noclegowych działających na terenie Gdańska tj. hoteli, pensjonatów, innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie oraz pól biwakowych,
 • współpraca z samorządami, administracją rządową, organizacjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami wyższymi i instytucjami naukowo - badawczymi, klastrami technologicznymi, w obszarze wspierania i  promocji przedsiębiorczości oraz zatrudnienia,
 • współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu programów oraz przedsięwzięć z  zakresu przedsiębiorczości, których uczestnikiem jest Miasto,
 • inicjowanie, organizowanie, monitorowanie oraz koordynacja przedsięwzięć wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, w tym organizacja konferencji i seminariów o tematyce gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus,
 • budowanie środowiska wzmacniającego postawy kreatywne i przedsiębiorcze, w tym:
  • realizowanie projektów i programów w obszarze edukacji przedsiębiorczości rozwijających kompetencje przedsiębiorcze dzieci i młodzieży,
  • współpracę z biznesem w zakresie innowacji w edukacji wychodzących naprzeciw potrzebom rynku pracy,
 • budowanie systemu wsparcia dla gdańskich organizacji i przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez:
  • przygotowywanie i prowadzenie projektów służących rozwojowi w Gdańsku innowacyjnych i kreatywnych przedsiębiorstw w tym start-upów,
  • współpracę z organizacjami przedsiębiorców, środowiskiem naukowym i gospodarczym wspierającym przedsiębiorczość w Gdańsku, w celu  poszukiwania nowych obszarów i uzupełniania luk w systemie wsparcia na wszystkich etapach prowadzenia działalności,
  • promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gdańska,
  • redagowanie i aktualizację interaktywnego serwisu pl, stanowiącego bazę wiedzy dla gdańskich przedsiębiorców w zakresie m.in. rejestracji  działalności gospodarczej możliwości jej finansowania oraz instrumentów wsparcia finansowego dla przedsiębiorców oferowanych przez instytucje i organizacje,
  • przygotowywanie informacji dotyczących zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Gdańsku,
 • wsparcie rynku pracy poprzez realizację programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych profilowanych pod kątem potrzeb przedsiębiorców oraz osób wchodzących na rynek pracy,
 • prowadzenie banku danych o fundacjach i stowarzyszeniach z udziałem Miasta, w tym zabezpieczenie informacji w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, majątkowych, finansowych,
 • wykonywanie czynności związanych z nadzorem merytorycznym i organizacyjnym nad Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości, Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów i Gdańską Organizacją Turystyczną w zakresie zadań statutowych,
 • wykonywanie praw i obowiązków wynikających z członkostwa Miasta w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszeniu Pomorskie w Chinach.