Gdańsk - oficjalny portal miasta Referat Szkół
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Szkół

A
A

Kierownik: Bogumiła Bieniasz
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 310
tel.:  58 323 67 56
e-mail: bogumila.bieniasz@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy:

 • organizacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem szkół prowadzonych przez Miasto, w tym ustalanie sieci szkół oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
 • sprawowanie nadzoru nad polityką kadrową w szkołach, będących w zakresie zadań Referatu,
 • przygotowywanie projektów pełnomocnictw szczególnych udzielanych dyrektorom szkół prowadzonych przez Miasto,
 • koordynowanie procesu rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto oraz inne podmioty,
 • gromadzenie informacji z zakresu rekrutacji do szkół niepublicznych,
 • prowadzenie procesów zakładania lub likwidacji szkół prowadzonych przez Miasto,
 • prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na zakładanie publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto,
 • dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników,
 • przyznawanie stypendiów uczniom i studentom,
 • monitorowanie miejskich konkursów przedmiotowych w szkołach,
 • wydawanie skierowań dla uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych,
 • koordynowanie programów edukacyjnych m.in.: Zdolni z Pomorza, Olimpiada wiedzy o Gdańsku, Moja Pomorska Rodzina,
 • obsługa Systemu Informacji Oświatowej w zakresie zadań referatu,
 • kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • koordynowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego,
 • obsługa programu stosowanego do rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne, niż Miasto w zakresie zadań referatu,
 • rozpatrywanie wniosków o przyznanie wypłaty jednorazowej dotacji z tytułu: uzyskania przez ucznia świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • występowanie o dofinansowanie w ramach programów rządowych w obszarze edukacji w zakresie zadań referatu,
 • ustalanie z dyrektorami szkół prowadzonych przez Miasto wysokości opłat za posiłki,
 • kierowanie nieletnich do placówek resocjalizacyjnych,
 • sporządzanie i aktualizacja planu zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie zadań referatu;