PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Strategii i Programów Społecznych

Referat Strategii i Programów Społecznych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Michał Miguła

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 304, 305
tel.: 58 323 67 09
e-mail: michal.migula@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy:

 • opracowywanie strategii i programów w obszarach zdrowia publicznego, integracji społecznej, rozwiązywania problemów społecznych, w tym inicjowanie badań i analiz oraz prowadzenie prac zespołów roboczych, konsultacji z ekspertami i specjalistami zewnętrznymi,
 • konsultowanie, opracowywanie wytycznych, rekomendacji, strategii, programów, projektów w obszarach zdrowia publicznego, integracji społecznej, rozwiązywania problemów społecznych, edukacji i wychowania oraz aktywności obywatelskiej,
 • monitorowanie i ewaluacja strategii i programów w obszarze zdrowia publicznego, integracji społecznej oraz rozwiązywania problemów społecznych,
 • opracowywanie założeń polityki społecznej Miasta, 
 • opracowywanie, monitorowanie i sprawozdawanie programów polityki zdrowotnej,
 • wsparcie koordynacji Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Gdańska 2030+, w szczególności w obszarach edukacja, zdrowie publiczne, integracja społeczna i aktywność obywatelska, 
 • koordynowanie realizacji programów z zakresu zdrowia publicznego, szczególności: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, promocji zdrowia i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym i zakaźnym, ochrony zdrowia psychicznego, w tym organizacja konkursów i prac komisji konkursowych na podstawie przepisów ustawy o zdrowiu publicznym,
 • podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia, czynników szkodliwych dla zdrowia oraz działań na rzecz ochrony zdrowia, 
 • współpraca ze służbami sanitarnymi w zakresie działalności informacyjnej i edukacyjnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, 
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań w obszarze zdrowia publicznego,
 • nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznego systemu zarządzania usługami społecznymi,
 • koordynowanie realizacji oraz ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym prowadzenie prac zespołu monitorującego realizację strategii, 
 • przygotowywanie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami,
 • koordynowanie prac zespołu miejskiego do spraw mieszkalnictwa społecznego, Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego, zespołu do spraw bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych,
 • opracowywanie, utrzymywanie i administrowanie narzędziami wspierającymi zarządzanie usługami społecznymi,
 • koordynacja i prowadzenie działań z zakresu komunikacji społecznej w obszarze edukacji, zdrowia publicznego, integracji społecznej, aktywności obywatelskiej, rozwiązywania problemów społecznych,
 • wsparcie realizacji działań o charakterze rozwojowym, strategicznym w zakresie rozwoju edukacji,
 • sporządzanie i aktualizacja planu zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie zadań referatu