Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Strategii i Programów Społecznych

A
A

Kierownik: Michał Miguła

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 304, 305
tel.: 58 323 67 09
e-mail: michal.migula@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy:

 • tworzenie, opracowywanie wytycznych, rekomendacji, konsultowanie strategii, programów, projektów w obszarach edukacji i wychowania, zdrowia publicznego, integracji społecznej, aktywności obywatelskiej, w tym inicjowanie badań i analiz oraz prowadzenie prac zespołów roboczych, konsultacji z ekspertami i specjalistami zewnętrznymi
 • monitorowanie i ewaluacja strategii i programów w obszarach edukacji i wychowania, zdrowia publicznego, integracji społecznej oraz aktywności obywatelskiej
 • opracowywanie założeń polityki społecznej Miasta
 • koordynowanie realizacji Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Gdańska 2030+, w szczególności: Edukacja, Zdrowie i Sport, Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska
 • koordynowanie realizacji programów z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności: przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, chorobom cywilizacyjnym i zakaźnym, promocji zdrowia i ochrony zdrowia psychicznego, w tym zlecanie realizacji zadań  publicznych
 • podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia, czynników szkodliwych dla zdrowia oraz działań na rzecz ochrony zdrowia
 • współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie działalności oświatowo – zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zdrowia publicznego
 • nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznego systemu zarządzania usługami społecznymi
 • przygotowywanie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami
 • koordynowanie realizacji oraz ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym prowadzenie prac zespołu monitorującego realizację strategii