PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Rozwoju Lokalnego

Referat Rozwoju Lokalnego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Monika Nkome-Evini
ul. Długi Targ 39/40
pokój nr 203
tel.: (+48 58) 526 81 17
fax: (+48 58) 323 70 63
e-mail: monika.evini@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć oraz wspieranie współpracy jednostek miejskich w zakresie zarządzania terenem Śródmieścia i podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej,
 • koordynowanie i negocjowanie zmian formy użytkowania przestrzeni miejskiej oraz wyznaczanie kierunków i form animacji, w szczególności poprzez współpracę z mieszkańcami oraz pozostałymi grupami interesariuszy Śródmieścia,
 • koordynowanie działań mających na celu rozwój i ochronę terenu historycznego Śródmieścia Gdańska, w tym dbałość o estetykę, wyznaczanie standardów w zakresie porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom,
 • pozyskiwanie i prowadzenie projektów z funduszy zewnętrznych na rzecz rozwoju Śródmieścia,
 • wspieranie współpracy i inicjatyw oddolnych w zakresie rozwoju Śródmieścia,
 • koordynowanie prac inżynierskich związanych z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi imprez skautowych na Wyspie Sobieszewskiej,
 • koordynowanie prac związanych z realizacją „Programu społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej”,
 • reprezentowanie jednostek organizacyjnych Miasta zaangażowanych w realizację Umowy Ramowej dot. organizacji Światowego Jamboree Skautowego w roku 2027 we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego,
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju Wyspy Sobieszewskiej,
 • koordynowanie działań w zakresie realizacji obowiązków Miasta wynikających z Umowy Ramowej,
 • promocja Wyspy Sobieszewskiej jako miejsca organizacji zlotów Europejskiego Jamboree Skautowego oraz Związku Harcerstwa Polskiego,
 • koordynowanie prac związanych z utworzeniem parku kulturowego w Śródmieściu Gdańska.