Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Projektów Międzynarodowych

A
A

Kierownik: Joanna Zbierska
ul. Kartuska 5
pokój nr 409
tel.: +48 58 526 80 24
fax: +48 58 526 80 01
e-mail: joanna.zbierska@gdansk.gda.pl

 

  • gromadzenie i udostępnianie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,
  • inicjowanie oraz prowadzenie projektów partnerskich z jednostkami samorządu i lokalnymi organizacjami w ramach współpracy regionalnej Unii Europejskiej,
  • udzielanie pomocy wydziałom i jednostkom organizacyjnym Miasta przy przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej poprzez pomoc w:

-       przygotowaniu aplikacji projektu – w zakresie merytorycznym oraz w opracowaniu budżetu i szczegółowego uzasadnienia planowanych wydatków,

-       skompletowaniu dokumentów wymaganych przy składaniu aplikacji,

-       przygotowaniu dokumentów, oświadczeń wymaganych w trakcie realizacji projektu,

-       przeksięgowaniu płac na rachunek projektu,

-       skompletowaniu dokumentów wymaganych przy składaniu raportów okresowych i raportu końcowego z realizacji projektu,

-       przygotowaniu wyjaśnień dla kontroli I stopnia/audytu,

  • gromadzenie danych na temat środków pozyskanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych funduszy zagranicznych przez wydziały oraz jednostki organizacyjne Miasta,
  • reprezentowanie Miasta w międzynarodowych projektach partnerskich, sieciach współpracy oraz innych inicjatywach Komisji Europejskiej,
  • rozliczanie projektów nieinwestycyjnych realizowanych przez Referat
    w międzynarodowych partnerstwach, w tym:

-     bieżące monitorowanie zmian w przepisach oraz śledzenie aktualnych wymogów w zakresie rozliczeń finansowych umów o dofinansowanie,

-     weryfikacja formalna wydatków kwalifikowanych z umową
o dofinansowanie,

-     przeprowadzanie procedur wewnętrznych,

-     sporządzanie wniosków o płatność oraz okresowych  i rocznych sprawozdań z realizacji projektów,

  •     koordynacja portfela projektów nieinwestycyjnych Miasta poprzez:

- zbieranie danych o planowanych i realizowanych projektach,

- ocenę i selekcję planowanych projektów,

- priorytetyzację projektów,

- monitorowanie i prognozowanie zaangażowania środków finansowych, umożliwiające  

- efektywne i elastyczne ich wykorzystanie na poziomie portfela,

- wykorzystywanie wyników monitoringu do oceny projektów w ramach portfela projektów,

- wypracowanie standardów/procedur dla wszystkich rodzajów projektów: standardy komunikacji, standardy planowania czasu w projekcie, standardy organizacji, standardy kontroli i monitorowania, standardy oceny korzyści z projektów (ewaluacja),

- zarządzanie ryzykiem na poziomie portfela projektów;