PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Projektów i Zasobów Oświaty

Referat Projektów i Zasobów Oświaty
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

p.o. Kierownika: Aleksandra Kulik
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
III piętro, pokój nr 305
tel.: (+48 58) 323 67 77
e-mail: aleksandra.kulik@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • koordynacja działań Wydziału z zakresu opracowywania i aktualizacji dokumentów strategicznych i programowych Miasta, metropolii i regionu w obszarze edukacji,
 • współudział w przygotowywaniu i realizacji projektów, w szczególności dotyczących edukacji ekologicznej, kulturalnej,
 • sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
 • realizacja projektów współfinansowanych z funduszy rządowych, Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, w tym pozabudżetowych w obszarze edukacji poprzez:
  • tworzenie koncepcji projektów,
  • budowanie i prowadzenie partnerstw mających na celu realizację działań w ramach projektów,
  • pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł,
  • koordynowanie projektów,
  • obsługa finansowa,
 • ewidencjonowanie, monitorowanie, koordynowanie oraz występowanie o dofinansowanie, programów rządowych i innych projektów realizowanych przez Wydział oraz nadzorowane placówki oświatowe,
 • organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych, w tym przyznawanie i podział środków finansowych,
 • prowadzenie działań podnoszących kompetencje dyrektorów jednostek oświatowych,
 • monitorowanie potrzeb infrastrukturalnych i procesów inwestycyjnych w obszarze edukacji,
 • podejmowanie działań w zakresie polityki młodzieżowej,
 • koordynowanie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska oraz wspieranie jej działań,
 • koordynowanie działań na rzecz przestrzegania i promocji praw ucznia,
 • koordynowanie dowożenia uczniów do szkół,
 • koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w jednostkach oświatowych,
 • koordynacja i prowadzenie działań informacyjno-promocyjno-edukacyjnych z zakresu komunikacji społecznej.