PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Polityki Ekologicznej

Referat Polityki Ekologicznej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu: Dagmara Nagórka - Kmiecik

ul. Kartuska 32/34 
 80-104 Gdańsk
pokój nr 4
tel.: +48 58 768 82 02
e-mail: wosr@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

 • realizacja polityki ekologicznej Miasta, w tym programu ochrony środowiska (opracowanie i realizacja założeń, koordynacja sprawozdawczości),
 • prowadzenie budżetu Wydziału i bieżących spraw związanych z jego realizacją,
 • opracowywanie planu zamówień publicznych Wydziału i jego aktualizacja,
 • rejestrowanie umów cywilno - prawnych w Generalnym Rejestrze Umów,
 • współpraca z partnerami zagranicznymi, w ramach Związku Miast Bałtyckich,
 • realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami, w tym:
  • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  • wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
  • wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
  • weryfikacja realizacji warunków zawartych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami,
  • wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów ustawy o odpadach i ustawy – Prawo ochrony środowiska, łącznie z cofnięciem decyzji na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • opiniowanie wpływających kart informacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz raportów w zakresie gospodarki odpadami,
  • opiniowanie wniosków w zakresie gospodarowania odpadami na potrzeby postępowań prowadzonych przez inne organy,
 • prowadzenie prac na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym:
  • wydawanie pozwoleń na wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza lub przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
  • nakładanie w drodze decyzji obowiązków związanych z ochroną powietrza dla obiektów innych niż szczególnie uciążliwych,
  • udział przy opracowywaniu i wdrażaniu planu poprawy stanu powietrza,
  • opiniowanie wpływających kart informacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz raportów w zakresie ochrony powietrza,
 • przeprowadzanie postępowań zmierzających do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko,
 • prowadzenie i aktualizacja publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 • podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu danych w wykazie o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie,
 • wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony środowiska i ekologii,
 • wykonywanie praw i obowiązków wynikających z członkostwa Miasta w:
  • Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk,
  • Stowarzyszeniu Żuławy,
  • Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu.