Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Polityki Ekologicznej

A
A

Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu: Dagmara Nagórka - Kmiecik
ul. Piekarnicza 16
80-126 Gdańsk

pokój nr 15
tel.: +48 58 768 82 02

e-mail: wosr@gdansk.gda.pl

 • nadzór nad realizacją polityki ekologicznej miasta, w tym: nadzór nad realizacją Programu Ochrony Środowiska,
 • prowadzenie zadań w zakresie edukacji ekologicznej i koordynacja akcji proekologicznych,
 • wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w mieście, w tym prowadzenie i konsultacja Lokalnej Agendy 21 ze społeczeństwem,
 • współpraca z partnerami zagranicznymi, w tym podejmowanie działań mających na celu pozyskanie nowych partnerów,
 • opracowywanie i wydawanie corocznej Oceny stanu środowiska,
 • nadzór nad kształtowaniem gospodarki odpadami, w tym:
  • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  • wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
  • wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
  • wydawanie zezwoleń na transport odpadów,
  • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania    odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów,
  • kontrola realizacji warunków zawartych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami,
  • wzywanie do niezwłocznego zaprzestania naruszeń przepisów ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska, łącznie z cofnięciem decyzji na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • kontrola terenowa zgłoszeń w zakresie nielegalnego magazynowania lub składowania odpadów,
  • wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
  • nakładanie w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców za:
  • odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej,
  • mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebranych odpadów różnych rodzajów ze sobą,
  • nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych albo do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi,
  • nakładanie w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych na podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych za przekazywanie odpadów zielonych do instalacji innej niż regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych albo do instalacji innej, niż instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tego regionu,
 • prowadzenie prac na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym:
  • wydawanie pozwoleń na wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza lub przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
  • nakładanie w drodze decyzji obowiązków związanych z ochroną powietrza dla obiektów innych niż szczególnie uciążliwych,
  • opracowywanie i wdrażanie planu poprawy stanu powietrza,
  • współpraca z Fundacją Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej,
  • uczestnictwo w programach propagujących stosowanie energii ze źródeł odnawialnych,
  • działania interwencyjne na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza,
 • finansowanie i dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • uzgadnianie dokumentacji inwestycyjnej w zakresie ochrony środowiska, przed wydaniem pozwolenia na budowę,
 • przeprowadzanie postępowań zmierzających do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko,
 • prowadzenie i aktualizacja publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 • podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu danych w wykazie o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie,
 • działania na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń hałasu, w tym:
  • nadzór nad wykonaniem mapy akustycznej miasta,
  • przygotowanie i realizacja programu ograniczenia hałasu,
  • wydawanie decyzji na emitowanie hałasu,
  • prowadzenie systemu zarządzania i monitorowania hałasu,
 • przygotowywanie i prowadzenie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na podejmowane zadania w zakresie pracy referatu,
 • prowadzenie budżetu Wydziału i bieżących spraw związanych z jego realizacją,
 • rejestrowanie umów cywilno-prawnych w Generalnym Rejestrze Umów,
 • opracowywanie planu zamówień publicznych Wydziału i jego aktualizacja,
 • podejmowanie działań związanych z promocją osiągnięć Gdańska w zakresie ochrony środowiska;
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
 • prowadzenie postępowań zmierzających do wydania pozwoleń zintegrowanych dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;