Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Polityki Ekologicznej

A
A

Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu: Dagmara Nagórka - Kmiecik
ul. Piekarnicza 16
80-126 Gdańsk

pokój nr 15
tel.: +48 58 768 82 02

e-mail: wosr@gdansk.gda.pl

 

 • realizacja polityki ekologicznej Miasta, w tym programu ochrony środowiska (opracowanie i realizacja założeń, koordynacja sprawozdawczości),
 • prowadzenie budżetu Wydziału i bieżących spraw związanych z jego realizacją,
 • opracowywanie planu zamówień publicznych Wydziału i jego aktualizacja,
 • rejestrowanie umów cywilno - prawnych w Generalnym Rejestrze Umów,
 • współpraca z partnerami zagranicznymi, w tym podejmowanie działań mających na celu pozyskanie nowych partnerów w zakresie działania Referatu i współpracy nadbałtyckiej (Związek Miast Bałtyckich),
 • przygotowywanie i prowadzenie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie pracy Referatu,
 • realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami, w tym:
  • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  • wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
  • wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
  • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • weryfikacja realizacji warunków zawartych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami,
  • wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów ustawy o odpadach i ustawy - Prawo ochrony środowiska, łącznie z cofnięciem decyzji na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • weryfikacja terenowa zgłoszeń w zakresie składowania lub magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych,
  • wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
  • nakładanie w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców za odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebranych odpadów różnych rodzajów ze sobą, za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych albo do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi,
  • nakładanie w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych na podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych za przekazywanie odpadów zielonych do instalacji innej niż regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych albo do instalacji innej niż instalacje przewidziane do zastępczej obsługi,
  • opiniowanie wpływających kart informacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz raportów w zakresie gospodarki odpadami,
  • opiniowanie wniosków w zakresie gospodarowania odpadami na potrzeby postępowań prowadzonych przez inne organy,
  • udzielanie dotacji podmiotom zewnętrznym na wymianę pokryć dachowych azbestowych na inne,
 • prowadzenie prac na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym:
  • wydawanie pozwoleń na wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza lub przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
  • nakładanie w drodze decyzji obowiązków związanych z ochroną powietrza dla obiektów innych niż szczególnie uciążliwych,
  • opracowywanie i wdrażanie planu poprawy stanu powietrza,
  • działania interwencyjne na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza,
  • opiniowanie wpływających kart informacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz raportów w zakresie ochrony powietrza,
 • działania na rzecz ograniczenia emisji hałasu, w tym:
  • nadzór nad wykonaniem mapy akustycznej Miasta,
  • przygotowanie i realizacja programu ograniczenia hałasu,
  • wydawanie decyzji na emitowanie hałasu,
  • prowadzenie systemu zarządzania i monitorowania hałasu,
  • opiniowanie wpływających kart informacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz raportów w zakresie ochrony przed hałasem,
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
 • przeprowadzanie postępowań zmierzających do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko,
 • prowadzenie i aktualizacja publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 • podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu danych w wykazie o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie,
 • wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony środowiska i ekologii;