Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Planowania Budżetowego

A
A

p.o. Kierownika: Beata Pietrasik
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 272
tel.: +48 58 323 62 72
e-mail: wbmp@gdansk.gda.pl

 • sporządzanie analiz finansowych dla potrzeb konstruowania budżetu Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,
 • sporządzanie zbiorczego projektu budżetu Miasta
 • przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
  • określenia zakresu i formy  informacji o przebiegu wykonania  budżetu Miasta za I półrocze roku budżetowego
  • uchwalenia budżetu Miasta
  • zmian w budżecie
  • przyjęcia  i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawach:
  • zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej
  • planu finansowego jednostki Urząd Miejski
  • planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
  • zmian w budżecie
  • przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
 • bieżąca analiza realizacji budżetu,
 • bieżąca analiza realności Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • sporządzenie opisowych sprawozdań o poziomie realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • sporządzanie sprawozdań o zaciągniętych zobowiązaniach przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta w ramach przyznanych limitów,
 • analizowanie planów finansowych samodzielnych jednostek organizacyjnych Miasta,
 • sprawowanie nadzoru nad Gdańskim Centrum Usług Wspólnych w zakresie:
  • analizowania i opiniowania planu finansowego Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych,
  • przeprowadzania analiz realizacji planu Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych oraz opisowych sprawozdań z wykonania budżetu,
  • przygotowywania wniosków o zmiany w budżecie
 • sporządzanie zbiorczego planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w zakresie zadań Wydziału, w tym Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w zakresie zadań Wydziału, w tym Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych;