Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Organizacji Edukacji i Wychowania

A
A

Kierownik: Bogumiła Bieniasz
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 310
tel.:  58 323 67 56
e-mail: bogumila.bieniasz@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy:

 • organizacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto oraz archiwum oświatowego, w tym ustalanie sieci szkół i przedszkoli oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
 • sprawowanie nadzoru nad polityką kadrową w  placówkach  oświatowych, w tym prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli
 • koordynowanie procesu rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • prowadzenie procesów zakładania lub likwidacji publicznych placówek oświatowych
 • sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
 • organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym przyznawanie i podział środków
 • dofinansowywanie kształcenia młodocianych pracowników
 • przyznawanie stypendiów uczniom i studentom
 • monitorowanie miejskich konkursów przedmiotowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
 • wydawanie skierowań dla uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych
 • monitorowanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz edukacyjnej wartości dodanej dla poszczególnych szkół Gdańska
 • koordynowanie programów edukacyjnych m.in.: Zdolni z Pomorza, Olimpiada wiedzy o Gdańsku, Moja Pomorska Rodzina oraz z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • prowadzenie i koordynowanie Systemu Informacji Oświatowej w obszarze placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto
 • kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 • przygotowywanie projektów pełnomocnictw szczególnych dyrektorom publicznych placówek oświatowych
 • koordynowanie wyposażania uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto
 • koordynowanie dowożenia uczniów do szkół
 • koordynowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego
 • obsługa Gdańskiej Rady Oświatowej
 • prowadzenie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie uczęszczania dzieci do samorządowych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
 • realizacja rządowego programu pomocy uczniom - wyprawka szkolna w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto
 • przygotowywanie i weryfikacja wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych
 • sporządzanie i aktualizacja planu zamówień publicznych w zakresie zadań wydziału oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych
 • udział w przygotowywaniu postępowań o udzielanie wspólnych zamówień publicznych na dostawy i usługi
 • koordynowanie spraw związanych z bhp i ppoż. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto – w tym organizacja szkoleń okresowych bhp dla pracowników gdańskich placówek oświatowych
 • koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w placówkach publicznych
 • ustalanie  stanów  prawnych  obiektów  i  terenów  oświatowych  oraz wykorzystywanych przez podmioty lecznicze
 • udział  w  planowaniu  prac  remontowych  w  budynkach  komunalnych wykorzystywanych przez placówki oświatowe oraz podmioty lecznicze
 • prowadzenie wykazu budynków komunalnych planowanych do modernizacji, a wykorzystywanych przez podmioty pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • opiniowanie wniosków dotyczących zakupów inwestycyjnych dla placówek oświatowych
 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie obniżek i zwolnień uczniów z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Gdańskiej
 • sporządzanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej do Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • występowanie o dofinansowanie w ramach programów rządowych w obszarze edukacji m.in. na: działalność animatorów sportu na boiskach, place zabaw i wyposażenie szkół, rozwijanie zainteresowań przez promocję czytelnictwa w bibliotekach szkolnych
 • ustalanie z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wysokości opłat za posiłki
 • kierowanie nieletnich do placówek resocjalizacyjnych
 • współudział w realizacji procedury Niebieskiej Karty
 • zarządzanie  boiskami  osiedlowymi  położonymi  na  nieruchomościach gminnych, które nie posiadają zarządcy lub administratora