PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Opieki i Wychowania

Referat Opieki i Wychowania
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Anna Przybyszewska
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
III piętro, pokój nr 309
tel.: (+48 58) 323 67 67
e-mail: anna.przybyszewska@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • organizacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Gdańskiego Zespołu Żłobków, przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto, w tym ustalanie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • sprawowanie nadzoru nad polityką kadrową w przedszkolach i placówkach oświatowych będących w zakresie zadań Referatu,
 • koordynowanie procesów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i inne podmioty,
 • gromadzenie informacji z zakresu rekrutacji do niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto,
 • obsługa Systemu Informacji Oświatowej w zakresie zadań Referatu,
 • prowadzenie procesów zakładania lub likwidacji przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto,
 • prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych placówek oświatowych,
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na zakładanie przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto,
 • prowadzenie rejestru żłobków, klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów, w tym wydawanie zaświadczeń i decyzji w wymienionym zakresie,
 • monitorowanie miejskich konkursów w przedszkolach i placówkach oświatowych,
 • wydawanie skierowań dla uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli i placówek specjalnych,
 • przygotowywanie projektów pełnomocnictw szczególnych udzielanych dyrektorom przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto,
 • obsługa programu stosowanego do rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto, w zakresie zadań Referatu,
 • sprawowanie nadzoru i kontrola realizacji zadań, w tym sporządzanie sprawozdań, z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3,
 • współudział w zakresie realizacji Gdańskiego Bonu Żłobkowego,
 • przyznawanie dotacji dla niepublicznych podmiotów prowadzących opiekę nad dzieckiem do lat 3,
 • ustalanie z dyrektorami przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto wysokości opłat za posiłki,
 • współudział w realizacji procedury niebieskiej karty,
 • przygotowywanie wykazów dzieci będących mieszkańcami innych gmin, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gdańsku, w tym weryfikacja oświadczeń rodziców,
 • weryfikacja wykazu dzieci będących mieszkańcami Gdańska, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych gminach, w tym oświadczeń rodziców,
 • weryfikacja merytoryczna projektów i inicjatyw rad dzielnic realizowanych przez jednostki nadzorowane przez Wydział,
 • ocena merytoryczna projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego.