Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Ochrony Informacji Niejawnych

A
A

Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Bogdan Rulewski
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.: +48 (58) 323 6 340
fax: +48 (58) 302 3 354
e-mail: bogdan.rulewski@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów
 • opracowywanie, aktualizowanie i nadzorowanie realizacji planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • prowadzenie zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono
 • wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto
 • przekazywanie, odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do ewidencji, danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
 • koordynacja i bieżący nadzór nad stosowaniem środków ochrony fizycznej Urzędu, niezbędnych dla ochrony informacji niejawnych
 • prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem i analizą oświadczeń przewidzianych w ustawach o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych oraz ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

 

W Referacie Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje Kancelaria Materiałów Niejawnych, do zadań której należy:

 • przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i obieg dokumentów niejawnych o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone”
 • udostępnianie lub wydawanie takich dokumentów osobom posiadającym stosowne uprawnienia
 • przygotowanie do wysłania materiałów zawierających informacje niejawne, oznaczonych klauzulami „poufne” i „zastrzeżone”