PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Koordynacji Polityki Bezpieczeństwa

Referat Koordynacji Polityki Bezpieczeństwa
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Arkadiusz Zbrzeźniak
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 339
tel.: (+48 58) 323 6 339
e-mail: arkadiusz.zbrzezniak@gdansk.gda.pl

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Anna Stiller
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 340
tel.: (+48 58) 323 6 340
e-mail: anna.stiller@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

 • koordynowanie spraw dotyczących funkcjonowania Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie, w tym przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie zbiorczego rejestru zgłoszonych incydentów o charakterze korupcyjnym,
 • analizowanie zgłoszeń mających znamiona podejrzenia nadużyć lub/oraz nieprawidłowości, a w szczególności:
  • przeprowadzanie postępowań weryfikacyjnych/wyjaśniających,
  • przedstawianie Prezydentowi rekomendacji w zakresie podejmowania dalszych działań,
  • opracowywanie następczych działań korygujących – zaleceń naprawczych,
 • współpraca z właściwymi organami ścigania w przypadku podejrzenia wystąpienia nadużyć, w tym korupcji, w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta,
 • monitorowanie realizacji wprowadzonych zaleceń naprawczych i sposobu usuwania skutków wykrytych nieprawidłowości,
 • koordynowanie systemu zgłaszania naruszenia prawa, a w szczególności:
  • opracowanie regulaminu i procedur postępowań wyjaśniających,
  • opracowanie i prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz wprowadzonych działań następczych,
  • zarządzanie kanałami zgłoszeń zapewniających zgłaszającym zachowanie poufności,
 • kompleksowa koordynacja działań związanych z kontrolami zewnętrznymi przeprowadzanymi w Urzędzie przez: organa ścigania, w tym prokuraturę, CBA, policyjne wydziały ds. walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją oraz kontroli przeprowadzanych przez posłów, senatorów lub radnych Miasta,
 • udział w czynnościach kontrolnych wykonywanych w Urzędzie przez
 • zewnętrzne podmioty kontrolne, o których mowa w lit. f oraz monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych z nich wynikających,
 • przygotowanie, we współpracy z wydziałami merytorycznymi, projektów stanowisk/odpowiedzi Prezydenta do zewnętrznych organów kontroli,
 • stworzenie, prowadzenie i aktualizowanie centralnej bazy danych kontroli
 • przeprowadzanych przez zewnętrzne organy kontrolne,
 • prowadzenie centralnego wykazu udzielanych informacji i udostępnianych dokumentów radnym Miasta,
 • organizowanie szkoleń w zakresie współpracy Urzędu z instytucjami i organami przeprowadzającymi kontrole w Urzędzie,
 • przedstawianie Prezydentowi informacji o niewykonaniu bądź o nieprawidłowym wykonaniu zaleceń pokontrolnych, w zakresie kontroli zewnętrznych, przeprowadzonych przez podmioty, o których mowa w lit. f,
 • nadzorowanie książki kontroli zewnętrznych Urzędu,
 • pozyskiwanie i analizowanie informacji o Mieście w celu zidentyfikowania potencjalnie kryzysowych sytuacji,
 • prowadzenie i aktualizowanie (przy współpracy wydziałów merytorycznych) wykazu, składanych przez Miasto, zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowywanie, aktualizowanie i nadzorowanie realizacji planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie ,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • przekazywanie, odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do ewidencji, danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
 • koordynacja i bieżący nadzór nad stosowaniem środków ochrony fizycznej Urzędu, niezbędnych dla ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem i analizą oświadczeń przewidzianych w ustawach o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych oraz ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

W Referacie Koordynacji Polityki Bezpieczeństwa funkcjonuje Kancelaria Materiałów Niejawnych, do zadań której należy:

  • przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i obieg dokumentów niejawnych o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone”,
  • udostępnianie lub wydawanie takich dokumentów osobom posiadającym stosowne uprawnienia,
  • przygotowanie do wysłania materiałów zawierających informacje niejawne, oznaczonych klauzulami „poufne” i „zastrzeżone.