PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Logo Unii Europejskiej

Referat Klimatu

Referat Klimatu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Tomasz Hoppe

ul. Kartuska 32/34  
80-104 Gdańsk
pokój nr 15
tel.: (+48 58) 768 82 20
e-mail: tomasz.hoppe@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • ocena stanu Miasta w aspekcie zagrożeń w wyniku zmian klimatycznych
 • ocena wrażliwości i potencjału adaptacyjnego Miasta na zmiany klimatu
 • nadzór nad realizacją Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) Gdańska do zmian klimatu
 • monitoring, ewaluacja i aktualizacja MPA
 • koordynacja działań adaptacji do zmian klimatu w kwestii gospodarki wodnej, bioróżnorodności, ochrony zasobów środowiska, stanu jakości powietrza
 • identyfikowanie działań zmierzających do zwiększenia odporności Miasta na zagrożenia klimatyczne
 • prowadzenie i koordynowanie pracy Forum MPA oraz Komisji Eksperckiej MPA
 • współpraca z partnerami zagranicznymi, w tym podejmowanie działań mających na celu pozyskanie nowych partnerów – w zakresie działania Wydziału
 • przygotowywanie i prowadzenie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w tematach realizowanych przez Wydział oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania realizowane w zakresie pracy Wydziału
 • udzielanie dotacji podmiotom zewnętrznym na:
  • zadania z zakresu zagospodarowania wód opadowych i wykonania ogrodów deszczowych
  • zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (likwidacja zbiorników bezodpływowych, przyłączenia do kanalizacji)
  • wymianę pokryć dachowych azbestowych na inne
 • prowadzenie monitoringu śródlądowych wód powierzchniowych na terenie Gdańska
 • ustalanie i pobieranie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
 • wykonywanie czynności związanych z nadzorem merytorycznym i organizacyjnym nad Fundacją „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot” w zakresie zadań statutowych
 • przyjmowanie wniosków od organizatora kąpieliska o umieszczenie w wykazie kąpielisk
 • przygotowywanie projektów uchwał, obejmujących wykaz planowanych kąpielisk, bądź miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
 • współpraca z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w zakresie: przedstawiania informacji o liczbie kąpielisk, przyczynach zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego, przekazywania informacji zawartych w ewidencji kąpielisk, przyjmowania informacji dotyczących oceny jakości wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli oraz zakazu kąpieli
 • przekazywanie społeczeństwu informacji o jakości wody w kąpielisku w przypadku stwierdzonych zagrożeń, zakazie lub tymczasowym zakazie kąpieli
 • informowanie konsumentów o jakości wody do spożycia
 • naliczanie i opłacanie podatku za grunty położone w gminie Kolbudy i Pruszcz Gdański, wykupione przez Gdańsk pod strefę ochronną ujęcia wody „Straszyn”
 • realizacja zadań z zakresu gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych, w tym:
  • podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi
  • nadzór nad realizacją przez właścicieli obowiązku podłączania budynków do nowo wybudowanych sieci sanitarnych, a w przypadku niewykonywania obowiązku wydawanie decyzji nakazujących podłączenie
  • ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków
  • wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • przeprowadzanie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem, wydawanie decyzji w sprawie opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi zorganizowane przez Miasto w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • nakładanie w drodze decyzji administracyjnej kar pieniężnych na podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za przekazanie po terminie sprawozdania oraz przekazanie nierzetelnego sprawozdania
  • prowadzenie elektronicznej ewidencji udzielonych/cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz uzupełnianie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w tym zakresie
 • realizacja polityki ekologicznej w zakresie gospodarki wodno–ściekowej, ochrony zasobów i jakości wód, ochrony przeciwpowodziowej poprzez planowanie, opiniowanie, wdrażanie działań proekologicznych w tym zakresie
 • realizacja innych zadań z zakresu gospodarki wodno–ściekowej objętych budżetem Wydziału
 • opracowywanie i wdrażanie planu poprawy stanu powietrza
 • wydawanie kart wędkarskich, łowiectwa podwodnego i legitymacji Społecznych Strażników Rybackich.