Referat KlimatuReferat Klimatu
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Klimatu

Referat Klimatu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Tomasz Hoppe

ul. Kartuska 32/34  
80-104 Gdańsk
pokój nr 15
tel.: +48 58 768 8220
e-mail: tomasz.hoppe@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • ocena stanu Miasta w aspekcie zagrożeń w wyniku zmian klimatycznych,
 • ocena wrażliwości i potencjału adaptacyjnego Miasta na zmiany klimatu,
 • nadzór nad realizacją Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) Gdańska do zmian klimatu,
 • monitoring, ewaluacja i aktualizacja MPA,
 • koordynacja działań adaptacji do zmian klimatu w kwestii gospodarki wodnej, bioróżnorodności, ochrony zasobów środowiska, stanu jakości powietrza,
 • identyfikowanie działań zmierzających do zwiększenia odporności Miasta na zagrożenia klimatyczne,
 • prowadzenie i koordynowanie pracy Forum MPA oraz Komisji Eksperckiej MPA,
 • współpraca z partnerami zagranicznymi, w tym podejmowanie działań mających na celu pozyskanie nowych partnerów – w zakresie działania Referatu,
 • przygotowywanie i prowadzenie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w tematach realizowanych przez Referat oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania realizowane w zakresie pracy Referatu,
 • udzielanie dotacji podmiotom zewnętrznym na realizację zadań z zakresu zagospodarowania wód opadowych i wykonania ogrodów deszczowych,
 • wykonywanie czynności związanych z nadzorem merytorycznym i organizacyjnym nad Fundacją „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej w zakresie zadań statutowych;
 • prowadzenie monitoringu śródlądowych wód powierzchniowych na terenie Gdańska,
 • ustalanie i pobieranie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
 • wykonywanie czynności związanych z nadzorem merytorycznym i organizacyjnym nad Fundacją „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej w zakresie zadań statutowych.