PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Jakości Środowiska

Referat Jakości Środowiska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Dorota Gwizdalska
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
pokój nr 10
tel.: (+48 58) 768 82 21
e-mail: dorota.gwizdalska1@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej, w tym:
  • wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, w przypadku dokonania przez niego zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającego na grunty sąsiednie,
  • wydawanie decyzji zatwierdzających ugodę w sprawach zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpływają szkodliwie na inne nieruchomości lub gospodarkę wodną,
 • wykonywanie czynności związanych z nadzorem i kontrola nad działalnością spółek wodnych polegająca na:
  • wydawaniu decyzji zatwierdzających statut spółki wodnej lub odmawiających jego zatwierdzenia, orzekających o nieważności uchwał organów spółki, rozwiązujących zarząd spółki lub wyznaczających likwidatora,
  • kontroli nad prawidłową konserwacją urządzeń melioracyjnych przez spółki wodne, organizowanie wiosennych i jesiennych przeglądów urządzeń melioracyjnych,
 • wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach niezaliczonych do wód śródlądowych,
 • wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
 • wykonywanie konserwacji bieżącej rowów melioracyjnych przy drogach rolniczych,
 • podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki wodno–ściekowej,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji osobom fizycznym i prawnym o usunięcie odpadów zdeponowanych na terenie będącym w ich władaniu i składowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 • udział w postępowaniach prowadzonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wobec Gminy dotyczących obowiązku usuwania odpadów z terenów nieposiadających zarządcy,
 • nakładanie w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców za odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebranych odpadów różnych rodzajów ze sobą, za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych albo do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi,
 • nakładanie w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych na podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych za przekazywanie odpadów zielonych do instalacji innej niż regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych albo do instalacji innej niż instalacje przewidziane do zastępczej obsługi,
 • działania interwencyjne na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza,
 • działania na rzecz ograniczenia emisji hałasu, w tym:
  • nadzór nad wykonaniem mapy akustycznej Miasta,
  • przygotowanie i realizacja programu ograniczenia hałasu,
  • wydawanie decyzji na emitowanie hałasu,
  • prowadzenie systemu zarządzania i monitorowania hałasu,
  • opiniowanie wpływających kart informacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz raportów w zakresie ochrony przed hałasem,
 • weryfikacja wykonania warunku realizacji nasadzeń rekompensujących wynikających z decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, w tym przeprowadzanie oględzin wykonanych nasadzeń zastępczych, weryfikowanie zachowania żywotności oraz wydawanie decyzji administracyjnych,
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne, z których emisja nie wymaga pozwolenia.