Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Inwestycji Liniowych

A
A

Kierownik: 
ul. Kartuska 5
pokój nr 413b
tel.: +48 58 526 80 00
fax: +48 58 526 80 01
e-mail: wpr@gdansk.gda.pl

 

  • współudział w przygotowywaniu i aktualizacji:

- strategii rozwoju Miasta oraz jej programów operacyjnych,

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie potrzeb wynikających z - zamierzeń rozwojowych Miasta poprzez uczestnictwo w Radach Technicznych,

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz krajowych programów operacyjnych w zakresie wynikającym
z obowiązujących procedur lub wytycznych władz Miasta,

- dokumentów strategicznych dla regionu i metropolii,

  • realizacja procesów pozyskiwania środków finansowych na dofinansowanie liniowych projektów inwestycyjnych ze źródeł funduszy Unii Europejskiej lub z zewnętrznych źródeł krajowych poprzez:

-    uzyskanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby wniosków  o dofinansowanie,

-    przygotowywanie niezbędnych załączników do wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie lub umów wstępnych (preumów),

-    złożenie w odpowiednich instytucjach wniosków o dofinansowanie,

-    koordynację działań związanych z zawarciem umowy o dofinansowanie i jej aktualizacją,

-    weryfikację formalną sprawozdań jednostek realizujących projekty inwestycyjne,

-    przygotowywanie i składanie do instytucji zarządzających raportów
rzeczowo-finansowych z realizacji projektów,

  • koordynowanie i monitorowanie procesów wdrażania oraz realizacji harmonogramów i zakresu rzeczowo – finansowego liniowych projektów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
  • przygotowywanie i składanie do odpowiednich instytucji sprawozdań z realizacji oraz harmonogramów realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
  • zamawianie usług w zakresie inwestorstwa zastępczego,
  • koordynacja portfela liniowych projektów inwestycyjnych Miasta poprzez:

-       zbieranie danych o planowanych i realizowanych projektach,

-       ocenę i selekcję planowanych projektów,

-       priorytetyzację projektów,

-       monitorowanie i prognozowanie zaangażowania środków finansowych, umożliwiające efektywne i elastyczne ich wykorzystanie na poziomie portfela,

-       wykorzystywanie wyników monitoringu do oceny projektów w ramach portfela projektów,

-       wypracowanie standardów/procedur dla wszystkich rodzajów projektów: standardy komunikacji, standardy planowania czasu w projekcie, standardy organizacji, standardy kontroli i monitorowania, standardy oceny korzyści z projektów (ewaluacja),

-       zarządzanie ryzykiem na poziomie portfela projektów,

  • koordynacja procedur urzędowych dla inwestycji liniowych realizowanych przy współudziale podmiotów gospodarczych na terenie Gdańska,
  • zarządzanie procesem pozyskiwania terenów pod inwestycje miejskie,
  • programowanie i administrowanie projektami inwestycyjnymi współfinansowanymi przez partnerów zewnętrznych Miasta w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych;