Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Inwestycji Kubaturowych

A
A

Kierownik: Bernard Nalewajko
ul. Kartuska 5
pokój nr 408b
tel.: +48 58 526 80 19
fax: +48 58 526 80 01
e-mail: bernard.nalewajko@gdansk.gda.pl

 

  • współudział w przygotowywaniu i aktualizacji:

-  strategii rozwoju Miasta oraz jej programów operacyjnych,

-  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie potrzeb wynikających z zamierzeń rozwojowych Miasta poprzez uczestnictwo w Radach Technicznych,

-  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz krajowych programów operacyjnych w zakresie wynikającym
z obowiązujących procedur lub wytycznych władz Miasta,

- dokumentów strategicznych dla regionu i metropolii,

  • realizacja procesów pozyskiwania środków finansowych na dofinansowanie kubaturowych projektów inwestycyjnych ze źródeł funduszy Unii Europejskiej lub z zewnętrznych źródeł krajowych poprzez:

- uzyskanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby wniosków
o dofinansowanie,

- przygotowywanie niezbędnych załączników do wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie lub umów wstępnych (preumów),

- złożenie w odpowiednich instytucjach wniosków o dofinansowanie,

- koordynację działań związanych z zawarciem umowy o dofinansowanie i jej aktualizacją,

- weryfikację formalną sprawozdań jednostek realizujących projekty inwestycyjne,

- przygotowywanie i składanie do instytucji zarządzających raportów rzeczowo-finansowych z realizacji projektów,

  • koordynowanie i monitorowanie procesów wdrażania oraz realizacji harmonogramów i zakresu rzeczowo-finansowego kubaturowych projektów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
  • przygotowywanie i składanie do odpowiednich instytucji sprawozdań z realizacji oraz harmonogramów realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
  • zamawianie usług w zakresie inwestorstwa zastępczego,
  •  koordynacja portfela kubaturowych projektów inwestycyjnych Miasta poprzez:

-     zbieranie danych o planowanych i realizowanych projektach,

-     ocenę i selekcję planowanych projektów,

-     priorytetyzację projektów,

-     monitorowanie i prognozowanie zaangażowania środków finansowych, umożliwiające efektywne i elastyczne ich wykorzystanie na poziomie portfela,

-     wykorzystywanie wyników monitoringu do oceny projektów w ramach portfela projektów,

-     wypracowanie standardów/procedur dla wszystkich rodzajów projektów: standardy komunikacji, standardy planowania czasu w projekcie, standardy organizacji, standardy kontroli i monitorowania, standardy oceny korzyści z projektów (ewaluacja),

-     zarządzanie ryzykiem na poziomie portfela projektów,

  • koordynacja procedur urzędowych dla inwestycji kubaturowych realizowanych przy współudziale podmiotów gospodarczych na terenie Gdańska;