Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Instytucji Kultury

A
A

p.o. Zastępca Dyrektora / Kierownik: Krzysztof Adamczyk
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 132
tel.: (+48 58) 323 6551

Pracownicy:
pokoje nr 155 i 156
Natalia Bruska tel.: (+48 58) 323 6156
Marcin Stąporek tel.: (+48 58) 323 6514
Katarzyna Godecka tel.: (+48 58) 323 6516

 

Realizowane zadania:

 • wykonywanie czynności związanych z ustawowymi kompetencjami organizatora dla miejskich instytucji kultury w zakresie ich prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji dla instytucji kultury, w tym weryfikacja sprawozdań z wykonania planów finansowych i działalności merytorycznej
 • wykonywanie czynności związanych ze sprawami pracowniczymi dyrektorów instytucji kultury, w tym:
  - organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów
  - przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem i odwołaniem dyrektorów oraz udzielaniem stosownych pełnomocnictw
 • opracowywanie statutów oraz opiniowanie regulaminów organizacyjnych instytucji kultury
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem i likwidacją instytucji kultury
 • prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury
 • przeprowadzanie kontroli w miejskich instytucjach kultury w zakresie realizowanych zadań oraz posiadanych uprawnień
 • inicjowanie i monitorowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz koordynowanie priorytetów inwestycyjnych w zakresie kultury
 • opiniowanie funkcji kulturalnych w przestrzeni miejskiej
 • realizacja zadań związanych z pamięcią historyczną, wznoszeniem pomników i rozwijaniem systemu tablic pamiątkowych w Gdańsku, w tym obsługa organizacyjno-techniczna Komisji ds. pomników oraz Komisji ds. nadawania imion i wizerunków pojazdów gdańskiej komunikacji miejskiej,
 • współpraca z ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami w zakresie inicjowania i realizacji projektów z dziedziny kultury,
 • obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń Rady Kultury Gdańskiej,
 • inicjowanie, monitorowanie i gromadzenie badań z zakresu kultury w Gdańsku,
 • współudział w prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem przez Miasto dotacji w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • opracowywanie raportów i analiz, ewaluacji zadań w ramach: realizowanego Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny, współpracy z organizacjami zrzeszającymi miasta oraz dla Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska