Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Gospodarki Wodnej i Geologii

A
A

Kierownik: Maryla Jezierska
ul. Piekarnicza 16
80-126 Gdańsk
pokój nr 27
tel.: +48 58 768 8227

e-mail: maryla.jezierska@gdansk.gda.pl

 • realizacja polityki ekologicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony zasobów i jakości wód, ochrony przeciwpowodziowej oraz ochrony zasobów i powierzchni ziemi, poprzez planowanie, opiniowanie, wdrażanie lub nadzór nad realizacją działań proekologicznych w tym zakresie,
 • realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej, w tym:
  • wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, w przypadku dokonania przez niego zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającego na grunty sąsiednie,
  • wydawanie decyzji zatwierdzających ugodę w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,
  • wydawanie decyzji zatwierdzających statut spółki wodnej lub odmawiających jego zatwierdzenia, orzekających o nieważności uchwał organów spółki, rozwiązujących zarząd spółki lub wyznaczających likwidatora,
  • wydawanie decyzji ustalających szczegółowe zakresy i terminy, wykonania przez właścicieli obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
  • wydawanie decyzji zezwalających na przegradzanie sieciowymi narzędziami połowowymi łożysk wody płynącej, zezwalających na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach żeglownych,
  • prowadzenie monitoringu śródlądowych wód powierzchniowych i przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej, nadzór nad jakością wód w kąpieliskach,
  • przyjmowanie wniosków od organizatora kąpieliska o umieszczenie w wykazie kąpielisk,
  • przygotowywanie projektów uchwał, obejmujących wykaz planowanych kąpielisk,
  • podawanie do publicznej wiadomości projektu uchwały zawierającej wykaz planowanych kąpielisk,
  • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk,
  • współpraca z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w zakresie kąpielisk,
  • przekazywanie społeczeństwu informacji o jakości wody w kąpielisku w przypadku stwierdzonych zagrożeń, zakazie lub tymczasowym zakazie kąpieli,
 • realizacja zadań z zakresu gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych, w tym:
  • przeprowadzanie kontroli nieskanalizowanych rejonów miasta i egzekwowanie czynności eliminujących wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do wód i ziemi,
  • nadzór nad realizacją przez właścicieli obowiązku podłączania budynków do nowo wybudowanych sieci sanitarnych,
  • ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • kontrole działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem,
  • wydawanie decyzji w sprawie opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi zorganizowane przez Miasto w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • nakładanie w drodze decyzji administracyjnej kar pieniężnych na podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za przekazanie po terminie sprawozdania oraz przekazanie nierzetelnego sprawozdania,

 • nadzór nad jakością wody pitnej i strefami ochronnymi ujęć wody, w tym:
  • naliczanie i opłacanie podatku za grunty położone w gminie Kolbudy i Pruszcz Gdański, wykupione przez Gdańsk pod strefę ochronną ujęcia wody „Straszyn”,
  • współpraca z administracją publiczną i właścicielami ujęć wody przy tworzeniu stref ochronnych oraz egzekwowanie od właścicieli gruntów obowiązków wynikających z ustanowionych stref ochronnych,
  • współpraca z organami administracji sanitarnej nad jakością wody w Gdańsku przeznaczonej do spożycia,
  • informowanie konsumentów o jakości wody do spożycia,
 • nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenach rolniczych, w tym:
  • wykonywanie konserwacji rowów przydrożnych,
  • nadzór nad prawidłową konserwacją urządzeń melioracyjnych prowadzonych przez spółki wodne i osoby fizyczne, udział w odbiorach prac,
  • organizowanie wiosennych i jesiennych przeglądów urządzeń melioracyjnych,
 • realizacja zadań z zakresu geologii, w tym:
  • wydawanie decyzji zatwierdzających lub odmawiających zatwierdzenia projektów robót geologicznych,
  • wydawanie decyzji udzielających koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
  • wydawanie decyzji ustalających podwyższoną opłatę eksploatacyjną prowadzącym działalność polegającą na eksploatacji kopaliny bez wymaganej koncesji,
  • wydawanie decyzji zatwierdzających lub odmawiających zatwierdzenia dokumentacji geologicznych,
  • przyjmowanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi,
  • uzgadnianie planów ruchu zakładu górniczego,
  • bilansowanie zasobów wód podziemnych oraz złóż kopalin,
  • gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych,
  • udostępnianie informacji geologicznej z archiwum powiatowego w imieniu Ministra Środowiska,
  • prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
  • monitoring zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych,
 • prowadzenie zadań z zakresu ochrony powierzchni ziemi, w tym:
  • prowadzenie okresowego badania jakości gleby i ziemi,
  • nadzór nad ochroną rzeźby terenu,
 • podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, geologii i ochrony ziemi,
 • realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej i geologii zawartych w budżecie Wydziału,
 • udzielanie dotacji podmiotom zewnętrznym na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu działania referatu,
 • wydawanie kart wędkarskich, łowiectwa podwodnego i legitymacji Społecznych Strażników Rybackich,
 • rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb;

W ramach Wydziału Środowiska w Referacie Gospodarki Wodnej i Geologii działa Geolog Miejski