Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Gospodarki Wodnej

A
A

Kierownik: Maryla Jezierska
ul. Piekarnicza 16
80-126 Gdańsk
pokój nr 27
tel.: +48 58 768 8227

e-mail: maryla.jezierska@gdansk.gda.pl

 • realizacja polityki ekologicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony zasobów i jakości wód, ochrony przeciwpowodziowej  poprzez planowanie, opiniowanie, wdrażanie  działań proekologicznych w tym zakresie,
 • realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej, w tym:
  • wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, w przypadku dokonania przez niego zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającego na grunty sąsiednie,
  • wydawanie decyzji zatwierdzających ugodę w sprawach zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpływają szkodliwie na inne nieruchomości lub gospodarkę wodną,
 • nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych polegająca na:
  • wydawaniu decyzji zatwierdzających statut spółki wodnej lub odmawiających jego zatwierdzenia, orzekających o nieważności uchwał organów spółki, rozwiązujących zarząd spółki lub wyznaczających likwidatora,
  • kontroli nad prawidłową konserwacją urządzeń melioracyjnych przez spółki wodne, organizowanie wiosennych i jesiennych przeglądów urządzeń melioracyjnych,
 • wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach niezaliczonych do wód śródlądowych,
 • wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
 • przyjmowanie wniosków od organizatora kąpieliska o umieszczenie w wykazie kąpielisk,
 • przygotowywanie projektów uchwał, obejmujących wykaz planowanych kąpielisk, bądź miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,
 • współpraca z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w zakresie: przedstawiania informacji o liczbie kąpielisk, przyczynach zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego, przekazywania informacji zawartych w ewidencji kąpielisk, przyjmowania informacji dotyczących oceny jakości wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli oraz zakazu kąpieli,
 • przekazywanie społeczeństwu informacji o jakości wody w kąpielisku w przypadku stwierdzonych zagrożeń, zakazie lub tymczasowym zakazie kąpieli,
 • informowanie konsumentów o jakości wody do spożycia,
 • naliczanie i opłacanie podatku za grunty położone w gminie Kolbudy i Pruszcz Gdański, wykupione przez Gdańsk pod strefę ochronną ujęcia wody „Straszyn”,
 • realizacja zadań z zakresu gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych, w tym:
  • podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi,
  • nadzór nad realizacją przez właścicieli obowiązku podłączania budynków do nowo wybudowanych sieci sanitarnych, a w przypadku niewykonywania obowiązku wydawanie decyzji nakazujących podłączenie,
  • ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • przeprowadzanie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem,
  • wydawanie decyzji w sprawie opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi zorganizowane przez Miasto w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • nakładanie w drodze decyzji administracyjnej kar pieniężnych na podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za przekazanie po terminie sprawozdania oraz przekazanie nierzetelnego sprawozdania,
  • prowadzenie elektronicznej ewidencji udzielonych/cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz uzupełnianie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w tym zakresie,
 • wykonywanie konserwacji bieżącej rowów melioracyjnych przy drogach rolniczych,
 • podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki wodno - ściekowej,
 • realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej zawartych w budżecie Wydziału,
 • udzielanie dotacji podmiotom zewnętrznym na realizacje zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej,
 • wydawanie kart wędkarskich, łowiectwa podwodnego i legitymacji Społecznych Strażników Rybackich,
 • wydawanie zaświadczeń, wyciągów i odpisów z rejestru sprzętu pływającego o długości do 24 m,
 • rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.