Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Ekonomiczny

A
A

Kierownik: Jarosław Formela
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 312
tel.: 58 323 67 40
e-mail: jaroslaw.formela@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy:

 • sporządzanie zbiorczego planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań Wydziału i nadzorowanych jednostek
 • opracowywanie oraz aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie realizowanych zadań
 • koordynacja i obsługa finansowa budżetu zadaniowego w zakresie polityki społecznej i edukacji
 • sporządzanie wniosków o przekazanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań oraz sporządzanie i obsługa dokumentów finansowych
 • sporządzanie harmonogramów płatności Wydziału i nadzorowanych jednostek
 • monitorowanie realizacji planu finansowego Wydziału oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Wydział
 • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu dochodów i wydatków budżetowych
 • przekazywanie dotacji szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inne organy niż Miasto, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom
 • nadzór nad prawidłowością rozliczania dotacji przekazanych z budżetu Miasta oraz ustalanie i egzekwowanie kwot dotacji podlegających zwrotowi do budżetu, w tym wydawanie decyzji w sprawie ustalenia obowiązku zwrotu dotacji lub udzielania ulg
 • obsługa finansowa zadań Wydziału w tym:
  • dotacji otrzymywanych z instytucji rządowych w zakresie polityki społecznej i edukacji
  • z zakresu pomocy dla dzieci i młodzieży
  • projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych
  • prac społecznie użytecznych
  • rad dzielnic w zakresie działania wydziału
  • ustalania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom nieubezpieczonym
 • obsługa zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta działające w obszarze rozwoju społecznego, w szczególności zapotrzebowań na środki finansowe, oraz  sprawozdań i zwrotów dotacji do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • sporządzanie sprawozdań opisowych z realizacji zadań Wydziału i nadzorowanych jednostek wraz ze sporządzeniem i aktualizacją zbiorczych zestawień: mienia komunalnego, dochodów i wydatków jednostek oświatowych, umorzeń należności i udzielonych ulg
 • sporządzanie sprawozdań o wysokości wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Miasto
 • opracowywanie analiz ekonomicznych dla własnych potrzeb planistycznych, podmiotów zewnętrznych oraz  na potrzeby innych wydziałów Urzędu,
 • monitorowanie i analiza wykorzystania środków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i inwestycyjnych Wydziału