PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat ds. Mecenatu Kultury

Referat ds. Mecenatu Kultury
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Ewa Adamska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 124
tel.: (+ 48 58) 323 6124

Pracownicy:

Marta Kąkel
tel. (+48 58) 323 65 56
pokój nr 123

Aleksandra Radzicka-Baszuro
tel. (+48 58) 323 61 23
pokój nr 123

Realizowane zadania:

 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Miasta Gdańska i Prezydenta z zakresu kultury i nauki oraz organizacja uroczystości wręczenia nagród
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją systemu stypendium kulturalnego
 • prowadzenie programów i zadań w zakresie kultury związanych z realizacją dokumentów strategicznych Miasta Gdańska
 • inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz upowszechnianie przedsięwzięć z zakresu kultury, edukacji artystycznej i edukacji na rzecz kultury
 • prowadzenie projektów kulturalnych angażujących do współpracy jednostki z różnych sektorów, w tym twórców, instytucje kultury, szkoły wyższe, placówki badawcze oraz podmioty gospodarcze
 • współpraca z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej w zakresie przedsięwzięć kulturalnych w Gdańsku i Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta
 • wspieranie działań z zakresu edukacji na rzecz kultury oraz służących rozwijaniu aktywności twórczej i realizowaniu pasji
 • współudział w prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem przez Miasto dotacji w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki w tym nad Fundacją Centrum Solidarności w zakresie zadań statutowych
 • opracowywanie raportów i analiz, ewaluacji zadań w ramach: realizowanego Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny, współpracy z organizacjami zrzeszającymi miasta, oraz dla Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska